Öğretim Elemanı

İletişim

Fotoğraf

Yar.Doç.Dr. Hünkar KORKMAZ

 

hunkar@hacettepe.edu.tr

 

 

 

Eğitim ve Akademik Yükselme

İdari Görevler

·         Lisans: Eğitim Bilimleri- Hacettepe Üniversitesi-1995 

·         Y.Lisans: İlköğretimde Program Geliştirme –Hacettepe Üniversitesi-1997

·         Doktora: İlköğretimde Program Geliştirme –Hacettepe Üniversitesi-2002

·         Doktora Sonrası Araştırma: İlköğretimde Fen Öğretimi- Texas Tech Üniversitesi-2004

     

 

·         Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fak., İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Okul Deneyimi I Ve II,  Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlüğü-1999-2004
 
·         Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği- Rektörlük Görevlendirmesi- 2003-Devam ediyor.
 

Akademik Yükselmeye Esas Çalışılan  Lisans Üstü Tez çalışmaları

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: İlköğretim Fen Öğretiminde Araç-Gereç Kullanımı ve Laboratuar Kullanımı Açısından Öğretmen Yeterlikleri (1997).                                  

Danışman: Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU

 

 

Doktora Tez Konusu : Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi (2002). 

Danışman: Doç. Dr. Fitnat KAPTAN

 

Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Lisans

Lisans Üstü

Hacettepe Üniversitesi- Fen Bilgisi Öğretimi, Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Fen Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme,  Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi  

 

 

SCI Expanded SSCT, AHCT, Kapsamı Dışındaki Yurt Dışı Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1. The Effects Of Cooperative Problem Solving  Approach On Creativity İn Science Course. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Journal Of Qafqaz University, Number 9, 143-150

2. Türkiye’de Hizmet Öncesi  Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları  Üzerine Bir İnceleme.  Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Journal Of Qafqaz University, Number 9, 183-188

 

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimlerini Değerlendirmek İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme.           Hünkar Korkmaz, Fitnat Kaptan. Doğu Akdeniz Üniversitesi III. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumu, 28-29-30 Mayıs 2003

2. İlköğretim Sınıflarında Teknoloji Bilgisini Ve Kullanma Becerisini Arttırmada Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi.         Fitnat Kaptan,  Hünkar Korkmaz. Doğu Akdeniz Üniversitesi III. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumu, 28-29-30 Mayıs 2003

3. Hizmet Öncesi Fen Öğretmenlerinin Alan Deneyimlerinde Teknolojiyi Kullanma Bilgisi Ve Becerisi Uzerine Bir İnceleme. Hünkar Korkmaz, Fitnat Kaptan, İlke Önal, Osman Vaiz. Doğu Akdeniz Üniversitesi III. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumu, 28-29-30 Mayıs 2003

4. The Images Of The Scientist Through The Eyes Of The  Turkish Children.  Panhandle Science & Mathematics Conferance, 25 September 2004, Canyon, Texas. Hünkar Korkmaz

 

Yurt İçi Hakemli Dergilerde Yayınlar

1. Fen Öğretiminde Tümel (Portfolyo) Değerlendirme.  Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: 212-220, 2000

 2. Fen Öğretiminde Araç Gereç Kullanımı Ve Laboratuar Uygulamaları  Açısından Öğretmen Yeterlikleri. Hünkar Korkmaz.  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: 212-220, 2000

 3. Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 185-193, 2000

 4. Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Hünkar Korkmaz, Fitnat Kaptan. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: 193-20, 2000

 5. Yapısalcılık Kuramı Ve Fen Öğretimi. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Çağdaş Eğitim Dergisi, 25: 265, 22-29, Mayıs 2000

 6. İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Dersinin Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Çağdaş Eğitim Dergisi, 26: 281, 19-27, Kasım 2001

 7.İlköğretim Fen Öğretmenlerinin Bilişsel Yeterlik Düzeylerinin Sınıf İçi Performans Düzeylerine Etkisi. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Eğitim Ve Bilim,  26:121, Temmuz 2001

 8. Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Başarısına Ve Tutumlarına Etkisi. Hünkar Korkmaz. Eğitim Ve Bilim,  26:119, Ocak 2001

 9. Hizmet Öncesi Sınıf Öğretmenlerinin Fen Eğitiminde Isı Ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgıları. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: 59-66, 2001

 10. Hizmet Öncesi Öğretmenlerin AIDS Eğitimine Yönelik Bilgi İhtiyaçlarının ve Bilgi Kaynaklarının İncelenmesi. Hünkar Korkmaz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: 75-81, 2001

 11.Uygulanmakta Olan Fen Bilgisi Ders Programı İle 2001-2002 Öğretim Yılında Uygulamaya Konulacak Olan Yeni Fen Programının Karşılaştırılması. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Çağdaş Eğitim Dergisi, 273: Şubat 2001

 12. Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme Ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 164-172, 2002

 13. Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Benlik Kavramı Ve Çalışma Sürelerine Etkisi. Hünkar Korkmaz, Fitnat Kaptan. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 91-98, 2002

 14. Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Portfolyo  Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. Hünkar Korkmaz, Fitnat Kaptan. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23: 167-177, 2002

 15. İlköğretim Fen Öğretmenlerinin Portfolyoların Uygulanabilirliğine Yönelik Güçlükler Hakkındaki  Algıları. Hünkar KORKMAZ- Fitnat KAPTAN. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  Yıl:2003 Sayı:13

 

Yurt İçi Hakemli Olmayan Dergilerde Yayınlar  

1. Bütün Çocuklar İçin Fen. Hünkar Korkmaz. Çoluk Çocuk Dergisi,  22: 26-27, Ocak 2003  

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Panel Konuşması  

1. İlköğretim Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar (Davetli Konuşmacı). V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, 16-18 Eylül 2002. Yahya Türkeli, Ayhan Aydın, Fitnat Kaptan, Gülşen Bağcı Kılıç, Hünkar Korkmaz  

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  

1. Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Portfolyo  Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. Hünkar Korkmaz, Fitnat Kaptan. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002: ODTÜ Kültür Ve Kongre Merkezi, Ankara.  

2. Hızmet Öncesı Öğretmen Eğıtımınde  Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Problem Çözme Becerılerıne Ve Öz Yeterlık Inanç Düzeylerıne Etkısi. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002: ODTÜ Kültür Ve Kongre Merkezi, Ankara,

 3. İlköğretim Okullarında Çoklu Zeka Kuramı Temelli Fen Eğitimi Yoluyla Üst Düzey Düşünme Becerilerini Geliştirme Üzerine Bir İnceleme. Pınar Özdemir, Hünkar Korkmaz, Fitnat Kaptan. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002: ODTÜ Kültür Ve Kongre Merkezi, Ankara.

 4. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Yeterlik  Düzeylerine İlşkin İlköğretim Müfettişlerinin Ve Okul Yöneticilerinin Algıları. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Eğtimde Yansımalar VI:  2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü Ve Yönetimi Ulusal Sempozyomu 11-13 Ocak 2001 Başkent Öğretmenevi Ankara, Bildiri Kitabında Sf: 216-232

 5. Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısı Ve Tutumuna Etkisi. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000, 6-8 Eylül, Bildiri Kitabında Sf: 169-175. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara, Paedagogiscche Hochscule Heidelberg- Almanya, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi- Beytepe/Ankara

 6. İşbirliğine Dayalı Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeylerine Etkisi. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000, 6-8 Eylül, Bildiri Kitabında Sf: 206-211. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara. Paedagogiscche Hochscule Heidelberg- Almanya, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi- Beytepe/Ankara

 7. Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi. VII. Ulusal Eğiitim Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1-3 Eylül 1999, Trabzon. Özcan Demirel, Cavide Demirci, Gürcü Koç, Hünkar Korkmaz, Melek Şahinel

 

Kitaplar

 1. Fen Öğretimi. Fitnat Kaptan, Hünkar Korkmaz. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretimde Etkili Öğretme Ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. MEB Projeler Ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, 2001

2. Okul Öncesi Eğitim Seti. Pasifik Yayıncılık (2003) . Bu Yayın Toplam 12 Eğitim Serisi, Öğretmen Klavuzu Ve Diğer Öğretim Materyalleri Setinden Oluşmaktadır.   Mine Canan (Şendoğdu) Durmuşoğlu,  Hünkar Korkmaz

3. Fen Öğretiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları . Yeryüzü Yayınevi, 2004. ISBN: 975-6386-87-8.   Hunkar KORKMAZ

4. Okullarda  Tümel (Portfolyo)  Değerlendirme.Hazırlanmaktadır.

 

Verilen Seminerler ve Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

 1. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Stratejileri ve Öğretim Materyalleri Kullanma Projesi Semineri / İlköğretim Müfettişleri- Haziran-Temmuz1999 / Isparta. Fen Öğretimi, Öğretim Görevlisi

2. Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Fen Eğitimi.TED Ankara Koleji/ İlköğretim Öğretmenleri-Nisan 2000/ANKARA

3. Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” Özel Arı Okulları-2000/ANKARA

4. Gelecek İçin Eğitim” Özel Erken Başarı Okulları- Hotel Sheraton-2001/ANKARA

5. Eğitimde Portfolyo Değerlendirme” Özel Erken Başarı Okulları-2001

6. Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” (Formatör Yetiştirmeye Yönelik 81 ili temsil eden ilköğretim Müfettişleri ve  Fen Bilgisi Öğretmenlerinden oluşan Grup için) MEB  4-8 Mart 2002 /MERSİN

7.  İlköğretimde/ Eğitimde Planlama ve Ders Planlarında Yenilik Çalışması. Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Lisesi Uygulama Okulu, 29 Nisan 2002

8. Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Plan ve Proje Komisyonu Danışmanlığı, 2001, Devam ediyor

9.  İlköğretimde  Plan ve Planlama Çalışmalarında Yenilikler . Yalova Esenköy Hizmet İçi Eğitim   Semineri. (81 ilde görev yapan MEB İlköğretim Müfettişleri Kurul Başkanları, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinden oluşan Grup)12-13 Aralık 2003. Seminerde Görev Alan Diğer Öğretim Elemanları: Prof.Dr Tanju Gürkan, Doç. Dr. Binnur Yeşil yaprak, Doç. Dr. Gelengül Haktanır, Doç. Dr. Ziya Selçuk (TTTK Başkanı)

10. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Yenilikler. Nevşehir Hizmet İçi Eğitim Semineri. (MEB, İl Milli Eğitim Müdürleri, İlköğretim Müfettişleri Kurul Başkanları, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, İlköğretim Okul Müdürleri, lköğretim Okulu Öğretmenlerinden oluşan Grup) 22-25 Ağustos 2005

 

Projeler, Bilimsel Çalışmalarda Yapılan Görevlendirmeler, Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayın Kuruluğu Üyeliği ve Hakemlik

1.  Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi (2003- Devam  Ediyor-Rektörlük Görevlendirmesi)

2. Eğitim Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu  (2000)

3. TED Ankara Koleji Fen Eğitimini Geliştirme Projesi (1999-2001)

4. MEB İlköğretim Fen Bilgisi 4., 5., 6., 7. Ve 8. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitapları Eğitsel Tasarımı (1999)

5. İlköğretimde Etkili Öğretme Ve Öğrenme Stratejileri Ve Öğretim Materyalleri Kullanma Projesi.  MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, 1999-2001

6. İlköğretim  Öğrencilerinin Bilimsel Kavramları  Öğrenmelerindeki Gelişme  Ve  Yeni Fen Programı Üzerine Bir   Araştırma MEB- EARGED Projesi (2001-Devam Ediyor) Proje Yürütücüsü

7. Fen Eğitiminde Ders Materyalleri Ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Hazırlanması, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, 2001-.......

8. İlköğretimde  Plan Ve Planlama Çalışmalarında Yenilik . MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü  Plan Proje Komisyonu Danışmanlığı. 2001-........

9. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (26. Sayı) Hakem

10. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Hakem

11. İlköğretim Online E-Dergi. Hakem
 

 

Yayınlanan Ulusal Kitaplarda, Makalelerde Ve Lisanüstü Tezlerde Yapılan Atıflardan Bazıları

-Kitaplarda Yapılan Atıflardan Bazıları

1. İlköğretim Birleştirilmiş Sınıflar Fen Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Klavuz Kitabı (2000).  MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Komisyon, Ankara, 2000

2. Akkoyunlu, B. (2001). Öğretmenler Ve Öğretmen Adayları İçin Eğitimde Internet Kullanımı, BİTAV, İstanbul (Kitapta Yer Alan Internet Projelerinin Hazırlanmasında Katkıda Bulunulmuştur.)

-Ulusal Makalelerde Yapılan Atıflardan Bazıları

1. Aydın, H. & Usak, M. (2003) Fen Derslerinde Alternatif Kavramların Araştırılmasının Önemi: Kuramsal Bir Yaklaşım. Pamukkale Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003(1), Sayı:131, S.S. 129-141

2. Hançer, A.H., Şensoy, Ö. & Yıldırım, H.İ. (2003). İlköğretimde Çağdaş Fen Bilgisi Öğretiminin Önemi ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme.  Pamukkale Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003(1), Sayı:131, S.S. 88-96

-Ulusal Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinde Yapılan Atıflardan Bazıları

-Vaiz, O. (2003). Proje Tabanlı Öğrenmede Portfolyoların (Öğrenci Gelişim  Dosyalarının) Kullanımı Ve Öğrenme Sürecine Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

 

 Çalışılan Proje ve Araştırma Konuları

-Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi

-Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları

-Bilgisayar Destekli Araştırma Yöntemleri

-Eğitim Teknolojileri ve Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları

-Eğitim Yazılımları

-Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları -- Portfolyo Değerlendirme-

-İlköğretimde Hizmet Öncesi  Fen Öğretmenlerinin Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

-İlköğretim Fen Programlarının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

-Fen Eğitiminde Çağdaş  Öğrenme – Öğretme Yaklaşımları

-Fen Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

-İlköğretim Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Eğitsel Tasarımı

 

Kişisel Bilgiler

Hobilerim ve Geliştirmek İstediğim İlgi Alanları

Ben harika bir aileye ve dünyalar tatlısı bir evlada sahibim. (Tüm anneler evlatları hakkında  böyle duşünmezler mi?). Oğlum Ali Can ilköğretim okulu öğrencisidir. O tam bir bilgisayar ve kitap kurdudur. O'nun en büyük hayali bir Golden Red River cinsi köpeğe sahip olmaktır. Bir gün onun bu hayalinin gerçekleşmesini sağlayacağım.  Şimdilik kuşlarımız Dudu ve Dominant  Ali Can'ın köpek özlemini gidermede yardımcı oluyorlar. 

Dekorasyon, yemek pişirmek, yüzmek, tenis, kitap okumak ve bilgisayar programları geliştirmek