Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu

Otomasyon Koordinatörü

Hacettepe Üniversitesi

Beytepe Kütüphanesi

Tel: 0312-2976592

Faks: 0312-2976596

Mobil : 0532-6549760

E-Posta: kubra@hacettepe.edu.tr

Messenger: hkbr@hotmail.com

Webpage: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kubra/

 Deneyim          Eğitim          Yayınlar       Bildiriler          Seminer ve Kurslar          Üyelikler      

 

 Deneyim       

2005– Öğretim Elemanı – HÜ  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Ankara

 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nde Tıp Kütüphaneciliği dersi.

2005–   Otomasyon Koordinatörü - Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri / Ankara

  Millenyum Kütüphane Otomasyon Sistemine geçişin planlaması ve yürütülmesi.

  Mevcut Bliss Kütüphane Otomasyon Sisteminin yönetimi.

2002–2005   Kaynak Dolaşımı Bölümü Şefi - Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi / Ankara

 Ödünç Verme Birimi sorumluluğu.

 Kitap ve Dergi Salonları sorumluluğu.

 Burslu öğrenci koordinatorü.

 1998–2005   Sistem Kütüphanecisi - Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri/ Ankara

  Kütüphane Sitesi Web yöneticisi.

  Çevrim içi katalogun yönetimi.

  PC, İnternet ve ağ sorunları.

 1995–1998   Bilgi Belge Merkezi Müdürü - Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bilgi-Belge Merkezi / Ankara

  Kadın konusunda yeni bir bilgi ve belge merkezi kurmak.

  Kütüphane otomasyon sistemini seçmek, kurmak ve işletmek.

  Bilgi kaynaklarının seçmek, satın alma işlemlerini yürütmek, düzenlemek ve kullanıma sunulmak.

  Kadın, aile, nüfus, çalışma hayatı, sosyoloji ve ilgili konularında kullanıcıya bilgi-belge desteği vermek.

 1990–1995   Teknik Hizmetler Kütüphanecisi - Ege Üniversitesi - YÖK Dokümantasyon Merkezi / Ankara

  Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda süreli yayınlar için teknik hizmetler kütüphanecisi.

 1988–1990   Otomasyon sistemi için uzman kütüphaneci - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü / Ankara

  Devlet Arşivleri için belgelerin otomasyonu projesi.

 1984–1988   Süreli Yayın Kütüphanecisi - Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Merkezi / Ankara

  6000'in üzerindeki başlık için süreli yayın koleksiyonunun yönetimi.

 1982–1983   Dokümantalist - Aselsan Elektronik ve Ticaret A.Ş. / Ankara

  Üretim Grubu dokümanlarının düzenlenmesi, değişikliklerin izlenmesi ve hizmete sunulması.

 

 Eğitim           

 1992–2000   Doktora - Kütüphanecilik ABD - Hacettepe Üniversitesi – Kütüphanecilik Bölümü - Ankara

  Tez: “Türkiye'deki bilgi merkezlerinde gri yayınların sağlanması üzerine bir inceleme”.

 1983–1986   Bilim Uzmanlığı - Kütüphanecilik ABD - Hacettepe Üniversitesi – Kütüphanecilik Bölümü - Ankara

 Tez: “Kütüphanecilik öğrencilerinin kütüphanecilik bölümünü seçme nedenleri ve kütüphanecilik mesleğine yaklaşımları”.

 1977–1982   Lisans - Kütüphanecilik ABD - Hacettepe Üniversitesi – Kütüphanecilik Bölümü - Ankara

 1974–1977   Çamlıca Kız Lisesi - İstanbul

 1971–1974   Beyşehir Ortaokulu -Konya

 1966–1974   Mimar Kemal İlkokulu – Ankara


 Yayınlar     

1.            2001–  Yardımcı Editor - Bilgi Dünyası = Information World. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği yayın organı. (LISA, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, E-LIS ve DOAJ’da dizinlenmektedir). http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi

2.            ÜNAK’05 : Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması, İstanbul, 22-24 Eylül 2005 / Editörler A. Yıldızeli, H. K. Bahşişoğlu, B. Bulgun ve F. Başar.  İstanbul : Kadir Has Üniversitesi, 2006.

3.            Al, P., Al, U. ve Bahşişoğlu, H. K. (2004). Science Citation Index'de Hacettepe Üniversitesi: 1975-2003 =  Hacettepe University in the Science Citation Index: 1975-2003. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21(2): 229-244.

4.            Bahşişoğlu, H. K. (2004, Eylül). Bilgi hizmetlerinde yeni roller, yeni unvanlar. ÜNAK'04 "Bilgide Kaybolmamak için Bilgiyi Yönetmek" ve III. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul'da sunulan bildiri.

5.            ÜNAK'03 Bildiriler: Bilgiye Erişimde Yeni Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-27 Eylül 2003, Ankara. (2004). Yıldızeli, A. Duran Z. C. ve Bahşişoğlu, H. K. (Yay.Haz.). Ankara: Başkent Üniversitesi.

6.            Bahşişoğlu, H. K. (2001). İnternet kaynakları: Tez çalışması ve yazımı. Bilgi Dünyası = Information World. 2 (2): 307-329.

7.            Al, U. ve Bahşişoğlu, H. K. (2000).  Türkiye'deki üniversite kütüphanelerine ait web sitelerinin içerik açısından değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası = Information World. 2000, 1 (2): 307-329.

8.            Bahşişoğlu, H. K. (2000). Türkiye’deki bilgi merkezlerinde gri yayınların sağlanması üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Ana Bilim Dalı. xi, 179 + 31 s.

9.            Aliefendioğlu, H. ve Bahşişoğlu, H. K. (1997). Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de kadın hareketine genel bir bakış. Sosyal Sigortalar Bülteni, 1997, 12 (67) : 32-34.

10.       Dener, H. I. ve diğerleri. (1995). The use of Internet in government libraries: The case of Turkey. INSPEL (International Journal of Special Libraries), 1996, 30 (1) : 36-51. (61. IFLA Genel Konferansı, İstanbul, 20-25 Agustos 1995).

11.       Bahşişoğlu, H. K. (1986).Kütüphanecilik öğrencilerinin kütüphanecilik bölümünü seçme nedenleri ve kütüphanecilik mesleğine yaklaşımları. Yayımlanmamış bilim uzmanlığı tezi. Ankara:Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Anabilim Dalı. xi,110 s.


 Yayınlanmış ve Yayınlanmamış Bildiriler   

1.            Bahşişoğlu, H. K. (2006, Şubat). E-kaynaklar kullanımının akademik çalışmalara sağladığı kolaylıklar.  Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Akademik Bilişim 2006, 9-11 Şubat 2006: Bildiriler Kitabı içinde (ss. 118-122). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

2.            Bahşişoğlu, H. K. ve Al, P.  (2004, Mayıs). OCLC FirstSearch. IV. ÜNAK-OCLC Toplantısı "Toplu Kataloğa Doğru". Erzurum'da sunulan bildiri.

3.            Bahşişoğlu, H. K., Duran, Z. C. ve Yıldızeli, A. (2003). Mesleki ve bilimsel bir dergi: Bilgi Dünyası. A. Yıldızeli, Z. C.Duran ve H. K. Bahşişoğlu, (Yay.Haz.), ÜNAK'03 Bilgiye Erişimde Yeni Yollar ve II.Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri  Sempozyumu, 25-27 Eylül 2003 Ankara içinde Ankara: ÜNAK.

4.            Bahşişoğlu, H. K. (2002, Ekim ). E-danışma hizmeti olarak e-sorular. ÜNAK 2002 - I. ÜNAK Genel Konferansı. Samsun'da sunulan bildiri.

5.            Bahşişoğlu, H. K., Özbudak, E. ve Akman, Ü. C. (2000). Citation Index'lerde üniversitelerimizin durumu. A. Yontar (Yay.Haz.). Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi : İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum  Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul) içinde (ss. 129-143). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği.

6.            Bahşişoğlu, H. K. (1999). İnternet ve kütüphanecilik eğitimi. M. Akbulut ve F. Subaşıoğlu (Yay.Hazl.). Bildiriler: Bilgi Çağı : Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1997 içinde (ss. 153-162). Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü.

7.            Bahşişoğlu, H. K. (1999). Üniversite kütüphanelerinde tezlerin erişimi ve kullanımı. E. Bilar (Yay. Haz.). 21.Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu bildirileri, 22-24 Ekim 1998 içinde (ss. 116-124). Edirne: Trakya Üniversitesi.

8.            Önal, İ., Bahşişoğlu, H. K. ve Şan, M. (1996, Aralık). Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarında ve okul kütüphanelerinde internet kullanımı. 2. Türkiye'de Internet Konferansı. İstanbul'da sunulan bildiri.

9.            Bahşişoğlu, H. K., Çelik, Y. ve Şan, M. (1995, Kasım). Türkiye’de kütüphaneler/bilgi merkezlerinde internet kullanımı ve geleceği. 1. Türkiye'de Internet Konferansı. Ankara'da sunulan bildiri.


 
Seminer ve Kurslar            

1.            III. BLISS Eğitim Toplantısı. Muğla Üniversitesi, ÜNAK. 26-28 Haziran 2003. Muğla Üniversitesi-Muğla.

2.            II. BLISS Eğitim Toplantısı. Süleyman Demirel Üniversitesi, ÜNAK. 27-29 Haziran 2002. Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta.

3.            II. ÜNAK/OCLC Eğitim Toplantısı. Pamukkale Üniversitesi, ÜNAK. 5-7 Mayıs 2002. Pamukkale Üniversitesi-Denizli.

4.            Kütüphane Web sitelerinde içerik: Planlama ve yönetim. 31 Mayıs-2 Haziran 2001. (Eğitimci). Kütüphanelerde Web Sitesi Planlaması ve Yönetimi Semineri. İstanbul : Marmara Üniversitesi.

5.            Görüntü ve Bilgisayar Kursu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. 9-11 Mayıs 2001, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

6.            Kütüphane Web sitelerinde içeriğin zenginleştirilmesi. 31 Mayıs-2 Haziran 2001. (Eğitimci). Kütüphane Web Sitesi Hazırlama ve Uygulama Semineri. Aydın : Adnan Menderes Üniversitesi. 

7.            Tıp Enformasyonu Semineri. Hacettepe Üniversitesi, ÜNAK. 26-27 Nisan 2001, Hacettepe Üniversitesi-Ankara.

8.            Enformasyon Kontrolü ve Enformasyon Politikası Yaratılması ve Enformasyon Kullanıcısı İçin Kullanıcı İhtiyaçları Analizi Semineri. ÜNAK, The British Council, ASLIB. 21-23 Mart 1995, TÜBİTAK-Ankara.

9.            British Council Cascade Course on Library Automation. 22-26 June 1992. METU-Ankara.

10.       Bilgisayar Ağları ve Bilgi İletişimi Semineri. 18-19 Şubat 1992. Ankara.

 

Üyelikler    

 Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

  1998 - 2002 Yönetim Kurulu Üyesi

  1991– Üye

 Türkiye Bilişim Derneği

  2000- Üye

 Türk Kütüphaneciler Derneği

 1994– Üye

 

Güncelleme : 1 Temmuz 2006