Dersin Kodu ve Adı

BBY 305 Belge Yönetimi

Dersin Türü

Z

Dersin Kredisi

2  1  2

Dersin ECTS Kredisi

5

Dersin Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Özgür Külcü

Dersin Ön Koşulları

Yok

Dersin Süresi

1 Yarıyıl  (2 kuramsal + 1 uygulamalı, haftada toplam 2 saat)

Dersin İçeriği

 

·         Belge Yönetimi: Temel kavramlar

·         Belge yönetimi kavramının gelişimi

·         Yaşam döngüsü yaklaşımı

·         Modern belgelerin karakteristikleri

·         Belge Üretiminin Yönetimi

·         Belge Dosyalama ve Düzenleme Yöntemleri

·         Belge alıkoyma ve ayıklama Uygulamaları

·         Kurumsal iletişim ve bilgi sistemleri belge yönetimi ilişkisi

Ders içerisinde ayrıca;

·         Belge yönetimi standartları ve uygulamalar

·         Uluslararası belge yönetimi kavramı ve gelişimi

·         Ülkemizde belge sistemleri ve uygulamaları

·         E-devlet ve elektronik imza uygulamaları çerçevesinde elektronik ortamda belge yönetimi

·         Belge Yönetiminde program geliştirme

·         Belge analizi: İdari analiz uygulamaları

·         Belge analizi: Yasal koşulların analizi

·         Belge yönetiminde eğilimler: Yazılım ve donanım özellikleri, belgelerin kanıt niteliği ve özellikleri

     konularına değinilecektir.

Dersin Amacı

 

(Öğrenme Çıktıları)

 

Bu ders ile öğrenci;

Belge yönetimi üzerine temel kavramları, belge yönetimi yaklaşımlarının gelişim süreci içerisinde ve yaşam döngüsü kuramı çerçevesinde anlayabilecek; modern belgelerin karakteristikleri ile belgelerin üretimi, düzenlenmesi, dosyalanması, alıkonması ve ayıklanmasına yönelik yaklaşımları öğrenebilecektir. Ders kapsamında öğrenci kurumsal iletişim ve bilgi sistemleri ile belge yönetimi arasındaki ilişkiyi kavrayabilecektir.

 Dersin sonunda öğrenci ayrıca;

belge yönetimi alanında standartları ve rehberleri, belge yönetiminin uluslararası niteliğini, ülkemizde belge sistemleri ve uygulamalarını anlayabilecek, e-devlet ve elektronik imza koşullarını tanımlayabilecektir.  Ders kapsamında öğrenci idari ve yasal koşulların değerlendirilmesiyle belge yönetiminde program geliştirmeyi, gerekli yazılım ve donanım koşulları ile belge niteliğindeki değişimleri anlayabilecektir

Yararlanılan Kaynaklar

Arşivcilik Terimleri Sözlüğü= Dictionary of Archival Terminology (1995).B.K. Ataman (Haz.),İstanbul: Librarie De Pera

Aytimur, Selçuk (1997). Kalite Sistem Dokümantasyonu. İstanbul: Kal-Der

Binark, İsmet. (1980).  Arşiv ve arşivcilik bilgileri. Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  

Dearstyne, Bruce William. (2002).Effective approaches for managing electronic records and archives. Lanham: Scarecrow Press   

Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli. (2005). Hamza Kandur (Hazırlayan). İstanbul: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.

European Union Interchange of Data Between Administration (IDA) (2001). Model Requirements For The Management Of Electronic Records (MoReq). 16 Mart 2006 tarihinde http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=show.Document&parent=whatsnew&documentID=413 adresinden erişildi.

Hare, Catherine E. ve Jullia McLeod. (1997). Developing a record management programme. London: Aslib

ISO 15489-1-2. (2001).  International Records Management Standard. Swistzerland: ISO/TC 46 Technical Committee:1-11. 17.02.2006 tarihinde http//www.arxiversvalecians.org/ document/ISO_TR_15489-1pdf. Adresinden erişildi.

Kandur H.(2004). Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve kurumsal bilgi sistemleri üzerindeki etkileri.” Arşiv Dünyası, 4: 5-6

Külcü, Özgür. (2005). Kamu üniversitelerinde kalite yönetimi kalite sistem dokümantasyonu çerçevesinde belge yönetimi. Ankara: h.ü. Sosyal bilimler Enstitüsü yayımlanmamış doktora tezi

Külcü Ö. (2006). Küreselleşme sürecince Avrupa Birliği’nde belge yönetimi uygulamaları ve Türkiye. Bilgi Dünyası 7 (2): 202-229.

Özdemirci, Fahrettin. (1996). “Kurum ve Kuruluşlarda Belge Üretiminin Denetimi ve Belge Yönetimi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi Yayınları.

Penn, Ira A, A. Mordel, G. Penix. (1994). Record management handbook. Kelvin Smith: Gower  

Shepherd, Elizebeth ve Geoffrey Yeo. (2003).  Managing records a handbook of principles and practices. London: Facet Publisihng

Türk Standartları Enstitüsü Standart Hazırlama Merkezi.(2007). Standart Tasarısı: ISO 15589-1. (2007). 10 Mayıs 2007 tarihinde https://www.tse.org.tr/turkish/abone/Standard Detay.asp?STDNO=45399&sira=0 adresinden erişildi

 

Yasal Düzenlemeler

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 25269, 24 Ekim 2003: 1-8

“Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”. (1988).  Resmi Gazete 16 Mayıs 1988, 19816: 423

“Elektronik İmza Kanunu”. T.C. Resmi Gazete, Sayı: 25355, 23 Ocak 2004: 1-8

"Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Vesaikin Yok Edilmesi Hakkında KHK'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun "(1988). T.C. Resmi Gazete 19949:2-4

“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”. T.C.Resmi Gazete, Sayı: 25658, 02 Aralık 2004: 5-26

“Standart Dosya Planı İle İlgili Başbakanlık Genelgesi”. T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü”, Sayı: 320-3802, 24 Mart 2005: 1-55

Öğretme Yöntemi(leri)

Anlatım, tartışma

Değerlendirme Yöntemi

Derse devam (%5), 1 ara sınavı (%15), 2. ara sınavı (%15) sınıf projeleri (%15) ve final sınavı (%50). 

Eğitim Dili

Türkçe