ÖĞRETMEN ADAYLARINA "GENEL KÜLTÜR" KAZANDIRMA BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU

     Eğitim, toplumsal yapının en temel sistemlerinden biridir ve diğer toplumsal sistemlerle sürekli etkileşim halindedir. Diğer toplumsal kurumlarda meydana gelen değişmeler, eğitimi belirli bir yönde değişmeye zorladığı gibi, eğitim yoluyla da toplumsal kurumların istenen ve planlanan yönde değişmesi sağlanmaktadır.

     Eğitim yoluyla, bir yandan toplumun mevcut kültürü yeni kuşaklara aktarılırken diğer yandan da yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneği geliştirilerek kültüre yeni değerler, görüşler katılmakta; kültürün gelişimi sağlanmaktadır. Ayrıca eğitim, ekonominin gereksinim duyduğu iyi üretici, iyi tüketici davranışlarına sahip bireyler yetiştirmekte ve bireyin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Başka bir deyişle, eğitimin toplumsal, siyasal, ekonomik gelişmeyi sağlama ve bireyi geliştirme gibi işgörüleri bulunmaktadır. Eğitim sisteminin bu işgörüleri yerine getirmesi, büyük ölçüde sistemin işlemesinde önemli rolü olan öğretmenin niteliğine bağlı bulunmaktadır. Öğretmenin niteliğini de Öğretmen yetiştirme politikası ve bununla ilgili uygu-lamalar belirlemektedir. Öğretmenin niceliği, eğitim sisteminin başarılı ya da başarısız kılacak etmenlerin önünde yer almaktadır. Bu nedenlerle hizmet öncesinde öğretmenlerin istendik niteliklerle yetiştirilmeleri gerekmektedir.

     Hangi düzey ve türde olursa olsun hizmet öncesinde öğretmen yetiştirmenin üç alanı kapsadığı kabul edilmektedir. Bunlar, «genel kültür», «öğretmenlik bilgisi» ve «alan bilgisidir». (1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, madde 43).

     Genel kültür, öğretmen adayının öncelikle, eğitimin toplumsal..'siyasal, ekonomik gelişmeyi sağlama ve bireyi geliştirme işgörülerini yerine getirmesi için gerekli plan davranışları kazanmasına yardım eden bir alandır Bu alan, bireyin kendi kültüründe etkin bir şekilde yaşamasını," başkaları ile etkili iletişim kurmasını farklı toplumların kültürel değerlerini anla-masını ve çeşitli konu atanlarına ilişkin temel kavram ve ilkeleri kazanmasını sağlamaktadır (Dresel, 1971, s. 153; Kısakürek, 1981, s. 7-8).

     Öğretmen adaylarına hizmet öncesinde yapılacak genel kültür kazandırma çalışmaları, doğa bilimlerine ve sosyal bilimlere ilişkin bilgi, beceri, değer ve tutumları kazandırmalıdır. Özgür ve demokratik bir toplumda yaşamanın gerektirdiği düşünce ve davranışları benimsetmeli, kendi kültürel mirasını tanımasını ve geliştirmesini sağlamalıdır. Bir başka deyişle, toplumun beklentilerini, amaçlarını, politik yapısını, sosyal kurumlarını anlamasına yardım etmelidir. Ayrıca geniş bir dünya görüşü kazandırarak farklı toplumların kültürleri hakkındaki yargılarına rehberlik etmeli ve bireyler arasında etkili iletişim kurup geliştirmesine yardımcı olmalıdır (Mayew, 1977, s. B-11; Oğuzkan, 1976. s. 7-30)

     Geleceğin nesillerinin yetiştirilmesinde çok önemli sorumluluklar yüklenecek öğretmen adaylarının basanlarında, genel kültür kazandırma çabalarının önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Bu nedenle öğretmen yetiştirmede genel kültür kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden hangisinin daha etkili olduğunu belirlemek, öğretmen yetiştirme politikasına ışık tutmak ve kaynakların verimli olarak işe koşulmasını sağlamak bakımından önem taşımaktadır.

     Öğretmen adaylarına genel kültür kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililik derecelerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırmada, hem fen-edebiyat hem de eğitim fakültesi bulunan üniversiteler belirlenmiştir. Daha sonra bu üniversitelerin fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin her ikisinde de bulunan alanlar saptanmıştır. Araştırma, söz konusu üniversitelerde bulunan fakültelerin, belirlenen alanlardan mezun olup Millî Eğitim Bakanlığı'nın 1987 yılı «Öğretmenlik İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavı»na başvuran adaylar üzerinde yürütül müştür.

     Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri mezunlarından Milli Eğitim Bakanlığı «Öğretmenlik İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavı»na başvuran aday sayısı çok az olduğundan bu iki üniversite araştırma kapsamından çıkarılmıştır;

     Bu araştırmada üzerinde çalışılan gruplar ve gruplardaki kişi sayıları Tablo 1'de verilmektedir.

Tablo - 1. Araştırmada Üzerinde Çalışılan Gruplar ve Bu Gruplardaki Kişi Sayıları (*)

Üniversite

Fen-Edebiyat
Fakültesi
Eğitim
Fakültesi

Atatürk Üniversitesi

658
866

Dicle Üniversitesi

236
321

Gazi Üniversitesi

72
320

Hacettepe Üniversitesi

148
24

Karadeniz Teknik Üniversitesi

91
159

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

56
322

Selçuk Üniversitesi

452
746

Ege-Dokuz Eylül Üniversitesi

504
619

TOPLAM

2217
3377
(*) Bu sayıların her üniversite içinde alanlara göre dağılışı bulguların incelendiği bölümde verilmektedir.

     Araştırmada kullanılan veriler, adayların 1887 Millî Eğitim Bakanlığı «Öğretmenlik İçin Mecburi, Yeterlik ve Yarışma Sınavı»nda kullanılan Genel Kültür Testinden elde ettikleri ham puanlardan oluşmaktadır. Verilerin analizinde ikiden fazla grubu ilgilendiren karşılaştırmalarda varyans ana!izi(winer, 1971, bölüm 6.8), iki grubu ilgilendiren karşılaştırmalarda ise t testi kullanılmıştır. Karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.

BULGULAR

      Bu araştırmada, yukarda da belirtildiği gibi, öğretmen adaylarına ge-nel kültür kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden hangisinin daha etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.

     Genel Kültür Testi her alan için aynı olduğundan önce alan ayrımı yapılmadan tüm üniversitelerdeki fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri karşılaştırılmıştır. Daha sonra her üniversite için ayrı olmak üzere alanlar dü-zeyinde karşılaştırmalar yapılmıştır. KarşılaştırmaIarın ilkinde üniversite, sonrakilerde ise alan farkından gelen etkileri dışarıda tutmak için iki yönlü Varyans analizi yapılmış; F değer!erinin anlamlı çıktığı kullanılarak,farkın kaynağına inilmeye çalışılmıştır.

     Tüm üniversitelerin Genel Kültür Testi puanları ile ilgili aritmetik ortalama ve standart sapmalar Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo - 2. Değişik Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinden Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları (*)

Üniversite
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
n
X
s
n
X
s
Atatürk Üniversitesi
658
26.01
7,787
866
24.80
7.563
Dicle Üniversitesi
236
22.48
6.698
321
24,10
7.371
Gazi Üniversitesi
72
19.92
7.338
320
23.47
6.383
Hacettepe Üniversitesi
148
23.69
6.979
24
25.56
6,422
Karadeniz Teknik Üniversitesi
91
21.55
7.003
159
20.53
6.675
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
56
20.66
6.556
322
22.85
5.751
Selçuk Üniversitesi
452
25.81
7.143
746
24.65
7.558
Ege-Dokuz Eylül Üniversitesi
504
26.63
6,723
619
25.95
6.991
(*) Koyu renkli ortalamalarla ilgili durum daha sonra ele alınmaktadır.

     Tablo 2'deki bilgiler Genel Kültür Testi puanları ortalamalarının fakülteden fakülteye değiştiği, ancak bu ortalamalar arasındaki farkın bazı üniversitelerde fen-edebiyat, bazılarında ise eğitim fakültesi lehine olduğu iz-lenimini vermektedir. Üniversiteler arasındaki farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Tablo - 3. Değişik Üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinden Mezun olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Varyans Analizi

Varyans Kaynağı
KT
sd
KO
F
P
Üniversite (A)
5632.942

7

804.706
15.74
 
Fakülteler (B)
266.845
1
266.945
5.22
 
AXB Etkileşimi
1641.110
7
234.544
4.59
< .01
Grup İçi
285115.862
5578
51.114
 
 

     Tablo 3'teki varyans analizi sonuçları, Genel Kültür Testi puanları için anlamlı bir üniversite-fakülte etkileşimi olduğunu göstermektedir.Bu durumda, Genel Kültür Testi puanı bakımından fakülteler arasındaki fark üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Hangi fakülteyle ilgili ortalamanın hangi üniversitelerde daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortala-malar t testiyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar Atatürk ve Selçuk Üniversitelerinde fen-edebiyat fakültesi ortalamalarının, Dicle, Gazi ve On-dokuz Mayıs Üniversitelerinde ise eğitim fakülteleri ortalamalarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, Tablo 2'de diğerinden daha yüksek olan ortalamalar koyu renkle belirtilmiştir (Senemoğlu, 1989).

     Genel Kültür Testi puanlan bakımından her üniversite içinde alanlar düzeyinde yapılan karşılaştırmalar, aşağıda üniversitelerin alfabetik sırasıyla verilmektedir.

     1. Atatürk Üniversitesi

     Atatürk Üniversitesi'nin fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinde ortak olan alanlardan mezun plan öğretmen adaylarının Genel Kültür, Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 4'te verilmiştir.

     Tablo 4'teki bilgiler, Genel Kültür Testi ortalamalarının fakülteden fakülteye ve alandan alana değiştiği izlenimini vermektedir. Alanlar arasındaki farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgilidir.

Tablo - 4. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim, Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları

Alan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
n
X
s
n
X
s
Türk Dili ve Edebiyatı
127
30.78
6.856
104
28.28
7.363
Târih
91
29.66
6.396
52
30.92
7.386
Coğrafya
80
26.52
6.260
70
27.49
5.925
Matematik
103
21.10
7.285
78
19.40
7.779
Fizik
39
22.46
5.935
59
22.84
7.641
Kimya
49
21.00
6.988
130
21.96
6.185
Biyoloji
65
22.39
6.154
88
22.20
6.894
Almanca
44
28.02
7.285
142
24.26
6.604
Fransızca
46
27.25
7.735
86
22.51
7.429
İngilizce
14
26.81
7.528
57
26.16
6.177

     Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırıl dığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Tablo - 5. Atatürk üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesinindeğişik Alanlarından Mezun Olan öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlarının Varyans Analizi

Varyans Kaynağı
KT
sd
KO
F
P
Alanlar (A)
11972.769
9
1330.308
27.91
 
Fakülteler (B)
286.812
1
286.812
6.02
 
AXB Etkileşimi
1150.070
9
127.786
2.68
< .01
Grup İçi
71682.013
1504
47.661
 
 

     Tablo 5'teki varyans analizi sonuçlan, Genel Kültür Testi puanları için anlamlı bir alan-fakülte etkileşimi olduğunu göstermektedir. Bu durumda, Genel Kültür Testi puanlan bakımından fakülteler arasındaki fark alandan alana değişmektedir. Hangi fakülte ile ilgili ortalamaların hangi alanlarda daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortalamalar t testi ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, Türk Dili ve Edebiyatı, Almanca ve Fransızca alanlarında Fen-Edebiyat fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının,Genel Kültür Testi puanı ortalamalarının eğitim fakültesi mezunlarından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, tablo 4;te diğerinden daha yüksek olan ortalamalar koyu renkle gösterilmiştir.

     2. Dicle Üniversitesi

     Dicle Üniversitesi fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin her ikisinde de bulunan alanlardan mezun olan öğretmen adaylarının Genel: Kültür Testi puanları ile ilgili aritmetik ortalama ve standart sapmalar Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo - 6. Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Gene! Kültür Testi Puanları

Alan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
n
X
s
n
X
s
Matematik
62
22.49
7.700
92
22.82
8.810
Fizik
38
22.18
6.244
87
25.31
6.940
Kimya
46
22.70
6.192
59
23.49
6.517
Biyoloji
90
22.56
6.383
83
24.79
6.222

     Tablo 6'daki bilgiler, Genel Kültür Testi ortalamalarının fakülteden fa külteye değiştiği ve bu ortalamalar arasındaki farkın da tüm alanlarda eğitim fakültesi lehine olduğu izlenimini vermektedir. Alanlar arasındaki farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırıldığında aşağı daki sonuçlar elde edilmiştir (Tablo - 7).

Tablo - 7. Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Varyans Analizi

Varyans Kaynağı
KT
sd
KO
F
P
Alanlar (A)
100.616
3
33.539
0.67
 
Fakülteler (B)
331.530
1
331.530
6.60
< .05
AXB Etkileşimi
158.072
3
52.691
1.05
 
Grup İçi
27585.470
549
50.247
 
 

     Tablo 7'deki varyans analizi sonuçları Genel Kültür Testi puanlan için anlamlı bir alan-fakülte etkileşimi olduğunu gösteren kanıt sağlamamaktadır. Sadece fakülteler arasında fark olduğu gözlenmektedir. Hangi fakülte ile ilgili ortalamaların daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortalamalar t testiyle karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırmalar, biyoloji ve fizik alanlarında eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puan ortalamalarının, Fen-Edebiyat fakültesi mezunlarından da-ha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, Tablo 6'da diğerinden daha yüksek ortalamalar koyu renkle gösterilmiştir.

     3. Gazi Üniversitesi

     Gazi Üniversitesi fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo - 8'de verilmiştir.

Tablo - 8. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları

Alan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
n
X
s
n
X
s
Matematik
17
17.12
6.155
50
22.88
6.202
Fizik
4
20.08
5.658
80
24.60
6.203
Kimya
37
23.52
7.501
113
23.35
6.737
Biyoloji
14
18.95
5.452
77
22.95
5.956

     Tablo - 8'deki bilgiler, Genel Kültür Testi ortalamalarının fakülteden fakülteye değiştiğini ve bu ortalamalar arasındaki farkın da genellikle eğitim fakültesi lehine olduğu izlenimini vermektedir. Alanlar arasındaki farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleriyle ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Tablo - 9. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlarının Varyans Analizi

Varyans Kaynağı
KT
sd
KO
F
P
Alanlar (A)
232.390
3
77.463
1.84
 
Fakülteler (B)
176.059
3
58.686
1.40
 
AXB Etkileşimi
437.429
1
437.429
10.41
< .01
Grup İçi
16131.972
384
42.010
 
 

     Tablo 9'daki varyans analizi sonuçları incelendiğinde, Genel Kültür Testi puanları için anlamlı bir alan fakülte etkileşimi olduğunu gösterebilir kanıt bulunmamakta sadece fakülteler arasında bir fark olduğu görülmektedir. Hangi fakülte ile ilgili ortalamaların daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortalamalar testiyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, matematik ve biyoloji alanlarında eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanı ortalamalarının, fen-edebiyat fakültesi mezunlarından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum Tablo 8'de diğerinden daha yüksek olan ortalama koyu renkle gösterilmiş.

     4. Hacettepe Üniversitesi

     Hacettepe Üniversitesi fen, edebiyat ve eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo - 10'da verilmiştir.

Tablo - 10. Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları

Alan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
n
X
s
n
X
s
Matematik
30
20.98
6.632
5
21.40
5.782
Biyoloji
93
23.07
6.582
10
24.97
4.005
Almanca
25
27.01
7.215
9
30.30
6.142

     Tablo 10'daki bilgiler, Gene! Kültü Testi puanları ortalamalarının bir fakülteden diğerine büyük ölçüde değişmediği izlenimini vermektedir. Bununla birlikte, alanlar arasındaki farklar ayrı tutularak, fen edebiyat ve eğitim, fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizî ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 11'de verilmiştir.

Tablo - 11. Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik alanlarından Mezun Olan Öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Varyans Analizi

Varyans Kaynağı
KT
sd
KO
F
P
Alanlar (A)
688.359
2
344.180
7.81
< .01
Fakülteler (B)
63.555
1
63.555
1.44
 
AXB Etkileşimi
24.959
2
12.479
0.28
 
Grup İçi
7317.499
166
44.081
 
 

     Tablo 11'deki varyans analizi sonuçları Genel Kültür Testi puanları için ne anlamlı bir alan-fakülte etkileşimi ne de fakülteler arasında fark olduğuna ilişkin kanıt sağlamaktadır. Sadece bir alan farkı bulunduğu anlaşıl maktadır.

     5. Karadeniz Teknik Üniversitesi

     Karadeniz Teknik Üniversitesi fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 12'de verilmiştir.

Tablo - 12. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları

Alan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
n
X
s
n
X
s
Matematik
23
21.15
9.412
55
21.28
6.926
Fizik
27
20.94
5.557
43
20.03
6.731
Kimya
41
22.55
6.029
61
20.28
6.283

     Tablo 12'deki bilgiler, Genel Kültür Testi puan ortalamalarının bir fa-külteden diğerine çok az değiştiği izlenimini vermektedir. Bununla birlikte alanlar arasındaki,farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 13'te verilmiştir.

Tablo - 13. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlarının Varyans Analizi

Varyans Kaynağı
KT
sd
KO
F
P
Alanlar (A)
35,341
2
17.670
0.38
 
Fakülteler (B)
57.163
1
57,163
1.23
 
AXB Etkileşimi
53.407
2
26.703
0.57
 
Grup İçi
11356.677
244
46.544
 
 

Tablo 13'teki varyans analizi sonuçları Genel Kültür Testi puanlan için ne anlamlı bir alan-fakülte etkileşimi ne de fakülteler arasında fark olduğuna ilişkin bir kanıt sağlamaktadır.

     6. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

     Ondokuz Mayıs Üniversitesi fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 14'te verilmiştir.


Tablo -14 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları

Alan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
n
X
s
n
X
s
Matematik
14
14.67
5.689
56
22.39
5.327
Fizik
8
22.13
6.766
72
23.00
5.327
Kimya
7
23.53
5.195
110
22.13
6.205
Biyoloji
27
22.31
5.096
77
23.88
5.495

     Tablo 14'teki bilgiler, Genel-Kültür Testi puanı ortalamalarının bir fa-külteden diğerine ve alandan alana değiştiği izlenimini vermektedir. Alanlar arasındaki farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablo 15'te-verilmiştir.

Tablo - 15. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlarının Varyans Analizi

Varyans Kaynağı
KT
sd
KO
F
P
Alanlar (A)
521.708
3
173.903
5.28
 
Fakülteler (B)
178.625
1
178.625
5.43
 
AXB Etkileşimi
424.539
3
141.513
4.30
< .01
Grup İçi
12176.188
370
32.909
 
 

     Tablo 15’teki varyans analizi sonuçları incelendiğinde, anlamlı bir alan fakülte etkileşimi olduğu görülmektedir. Bu durumda Genel Kültür Testi puanı bakımından fakülteler arasındaki fark alandan alana değişmektedir. Hangi fakülte ile ilgili ortalamaların hangi alanlarda daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortalamalar t testiyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, matematik alanında eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür testi puanı ortalamasının, fen-edebiyat fakültesinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, tablo142te diğerinden daha yüksek olan ortalama koyu renkle gösterilmiştir.

     7. Selçuk Üniversitesi

     Selçuk Üniversitesi fen-edebiyat ve eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 16'da verilmiştir.

Tablo - 16. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları

Alan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
n
X
s
n
X
s
Türk Dil ve Edeb.
70
28.40
5.947
80
28.61
6.799
Tarih
75
32.02
6.091
62
31 .04
7.717
Matematik
53
22.87
6.615
89
21.43
6.751
Fizik
81
22.82
6.267
101
21.99
7.368
Kimya
29
23.64
5.793
88
21.61
7.022
Biyoloji
134
21.81
5.841
76
22.89
5.892
Almanca
34
27.35
5.553
113
25.87
7.311
İngilizce
26
27.54
6.531
137
24.62
6.528

     Tablo 16'daki bilgiler Genel Kültür Testi puanı ortalamalarının fakülteye ve alandan alana değiştiği izlenimini vermektedir. Alanlar arasındaki farklar ayrı tutularak fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi i!e karsılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 17'de verilmiştir.

Tablo - 17. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlarının Varyans Analizi

Varyans Kaynağı
KT
sd
KO
F
P
Alanlar (A)
9911.373
7
1415.910
32.01
< .01
Fakülteler (B)
309:334
1
309.334
6.99
< .01
AXB Etkileşimi
295.429
7
42.204
0,95
 
Grup İçi
52282.426
1182
44.232
 
 

     Tablo 17'deki varyans analizi sonuçlan Genel Kültür Testi puanları için anlamlı bir alan fakülte etkileşimi olduğunu gösteren kanıt sağlamamaktadır. Ancak, fakülteler ve alanlar arasında bu bakımdan fark olduğu görülmektedir. Hangi fakülte ile ilgili ortalamaların daha yüksek olduğunu belirlemek amacıyla ortalamalar testiyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, fen-edebiyat fakültesi İngilizce alanından mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanı ortalamasının, eğitim fakültesinin ilgili alanından mezun olanlardan daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, Tablo 16'da diğerinden yüksek olan ortalama koyu renkle gösterilmiştir.

     8. Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri

     Üniversitesi fen ve edebiyat fakülteleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin eğitim fakültesinden mezun olan öğretmen adaylarının Genel Kültür Testi puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları Tablo 18'de verilmiştir.

Tablo - 18. Ege Üniversitesinin Fen «e Edebiyat Fakülteleri ile Dokuz Eylül üniversitesinin Eğitim Fakültesinin Değişik Alanlarından Mezun Olan öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanlan

Alan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
n
X
s
n
X
s
Türk Dil ve Edeb.
50
29.13
8.068
76
31.26
5.774
Coğrafya
85
26.40
5.890
64
27.01
6.252
Matematik
53
23.59
7.315
49
22.14
7.732
Fizik
33
25.87
5.913
65
25.57
6.655
Kimya
41
23.39
6.064
92
23.14
6.515
Biyoloji
203
24.24
6.011
69
25.41
6.101
Almanca
31
26.30
6.637
145
24.13
6.317
İngilizce
8
34.08
6.166
59
29,04
6.376

     Tablo 18'deki bilgiler Genel Kültür Testi puanı ortalamalarının fakülteden fakülteye fazlaca değişmediği, ancak alandan alana değiştiği izlenimini vermektedir. Alanlar arasındaki farklar ayrı tutularak fen, edebiyat ve eğitim fakülteleri ile ilgili Genel Kültür Testi puanı ortalamaları varyans analizi ile karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir

Tablo - 19. Ege Üniversitesi'nin Fen ve Edebiyat Fakülteleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesinin Değişik Alanlarından Mezun Olan Öğretmen Adaylarının Genel Kültür Testi Puanları Varyans Analizi

Varyans Kaynağı
KT
sd
KO
F
P
Alanlar (A)
5694.389
7
813.484
19.49
 
Fakülteler (B)
76.476
1
76.476
1.83
< .05
AXB Etkileşimi
729.609
7
104.230
2.50
 
Grup İçi
46206.829
1107
41.741
 
 

     Tablo 19'daki varyans analizi sonuçları anlamlı bir,alan fakülte etkileşimi olduğunu göstermektedir. Bu durumda fakülteler arası farkın alan dan alana değiştiği anlaşılmaktadır. Hangi fakülte ile ilgili:Genel Kültür Testi Puanı ortalamasının hangi alanlarda daha yüksek olduğunu belirlemek için ortalamalar t testiyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar, edebiyat fakültesindeki İngilizce alanından mezun olan adayların Genel Kültür Testi puanlarının eğitim fakültesindeki İngilizce mezunlarından daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

     TARTIŞMA VE YORUM

     Bu bölümde araştırma problemine ilişkin bulgular birleştirilerek yorumlanmaktadır.

     Bu araştırmada, öğretmen adaylarının genel kültür kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinden hangisinin daha etkili olduğu.belirlenmeye çalışılmıştır. Bu soruyu cevaplamak için önce alan ayrımı yapılmadan bütün üniversitelerdeki fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri karşılaştırılmış, daha sonra her üniversitenin kendi içinde alanlar düzeyinde karşılaştırmalar yapılmıştır.

     Öğretmen adaylarına «genel kültür» kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri arasındaki farkın üniversiteden üniversiteye değiştiği anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, Atatürk ve. Selçuk Üniversitelerinde fen-edebiyat fakülteleri, Dicle, Gazi ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerinde ise eğitim fakülteleri daha etkili görünmektedir. (Bakınız Tablo 2 ve 3). Bu nedenle, Genel Kültür Testi puanı bakımından öğretmen yetiştirmede fen edebiyat ya da eğitim fakültesi daha etkilidir demek mümkün görünmemektedir (Senemoğlu, 1989).

     Her üniversite içinde, genel kültür bakımından fakülteler arasındaki fark alanlar düzeyinde incelendiğinde bazı ilginç durumlarla' karşılaşılmak tadır. Bir üniversite içindeki bir fakültenin tüm alanlarda, genel kültür kazandırma bakımından diğer fakülteden daha üstün olduğunu söylemek mümkün görünmemekte; aynı üniversitedeki iki fakülte arasındaki fark alandan alana değişebilmektedir.

     Atatürk Üniversitesinin fen-edebiyat fakültesindeki Türk Dili ve Edebiyatı, Almanca ve.Fransızca alanları, Genel Kültür Testi puanı bakımından aynı üniversitenin eğitim fakültesindeki ilgili alanlardan daha etkili görünmektedir (Bakınız Tablo 4 ve 5). Atatürk Üniversitesi'nde, öğretmen adaylarına genel, kültür.kazandırma bakımından tüm alanlarda belli. Bir fakültenin etkili olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir.

     Dicle .Üniversitesi'nin eğitim fakültesindeki alanların Genel Kültür Testi puanı bakımından fen-edebiyat fakültesindeki alanlardan daha etkili olduğu görülmektedir (Bakınız Tablo 6 ve 7). Ancak eğitim fakültesi lehindeki bu farkın fizik ve biyoloji alanlarındaki mezunların Genel Kültür Testi puanlarının yüksek olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

     Dicle üniversitesinde olduğu gibi, Gazi Üniversitesi'nde de eğitim fakültesindeki alanların, Genel Kültür Testi puanı bakımından fen-edebiyat fakültesindeki alanlardan daha etkili olduğu görülmektedir (Bakınız Tablo 8 ve 9) Gazi Üniversitesinin eğitim fakültesi lehindeki bu farkın ise matematik ve biyoloji alanlarındaki mezunların Genel Kültür Testi puanlarının yük sek elmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

     Öğretmen adaylarına gene! kültür kazandırma bakımından.Hacet- tepe Üniversitesi'nden-edebiyat ve eğitim fakültesinden birinin diğerlerinden daha etkili olduğuna ilişkin herhangi bir. kanıt bulunmamaktadır. (Bakınız Tablo 10 ve 11).

     Karadeniz Teknik Üniversitesi için de Hacettepe Üniversitesi’ndekine benzer bir durum söz konusudur. Öğretmen adaylarına genel kültür kazandırma bakımından idari fakülteler arasında fark olduğunu gösteren bir kanıt bulunmamaktadır (Bakınız Tablo .12 ve 13).

     Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki matematik alanı, Genel Kültür Testi . puanı bakımından aynı, üniversitenin fen-edebiyat fakültesindeki ilgili alandan daha etkili görünmektedir (Bakınız Tablo 14 ve 15).

     Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğretmen adaylarına genel kültür Kazandırma 'bakımından tüm alanlarda iki fakülteden birinin daha etkili olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir.

     Selçuk Üniversitesi'nin fen-edebiyat fakültesindeki alanların öğretmen adaylarına genel kültür kazandırma bakımından eğitim 'fakültesindeki alanlardan daha etkili olduğu anlaşılmaktadır (Bakınız Tablo 16 ve 17). Ancak bu fark daha çok fen-edebiyat fakültesi İngilizce alanından mezun olanların Genel Kültür Testi puanlarının, eğitim fakültesindeki ilgili alandan daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

     Ege Üniversitesi'nin fen ve edebiyat fakülteleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin eğitim fakültesi arasındaki fark bir alandan diğerine değişme göstermektedir (Bakınız Tablo 18 ve 19). Bu durumda, özellikle edebiyat fakültesindeki İngilizce alanından mezun olanların Genel Kültür Testi puanlarının eğitim fakültesinin ilgili alanından daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

     Sonuç olarak öğretmen adaylarına genel kültür kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri arasındaki fark üniversiteden üniversiteye ve aynı üniversite içinde de alandan alana değişmektedir. Bu bakımdan, fen-edebiyat ya da eğitim fakültelerinden birinin tüm alanlarda diğerinden daha etkili olduğu sonucuna varılamamaktadır.

     İnceleme kapsamındaki üniversitelerden her bîri içindeki durum ayrı ayrı ele alındığında, fen-edebiyat fakültelerinin dil ve edebiyat alanlarında öğrenim görenlerin Genel Kültür Testi puanlarının, eğitim fakültelerinin dil ve edebiyat alanlarında öğrenim görenlerden daha yüksek olduğu görül mektedir, Atatürk, Ege-Dokuz Eylül ve Selçuk üniversitelerinden bu yönde fark olduğunu gösteren kanıtlar elde edilmiştir. Öte yandan, eğitim fakültelerinin matematik ve fen bilimleri alanlarında öğrenim görenlerin Genel Kültür Testi puanlarının, fen-edebiyat fakültelerinin aynı alanlarında öğre nim görenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Dicle-Gazi ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerinden bu yönde fark olduğunu gösteren kanıtlar elde edilmiştir, Hacettepe ve Karadeniz Teknik Üniversitelerinden elde edilen bilgilerde genel kültür kazandırma söz konusu olduğunda, genellikle, dil ve edebiyat dallarında fen-edebiyat fakültelerinin, matematik ve fen dallarında ise eğitim fakültelerinin daha etkili olduğunu göstermektedir.

     Yukarda son olarak, sözü edilen durum, üniversitelerimizin fen-edebiyat fakültelerindeki matematik ve fen alanları ile eğitim fakültelerindeki dil ve edebiyat alanlarında, öğretmen adaylarına genel kültür kazandırma konusunda biraz daha fazla çaba harcanmasının gerekliliğine bir işaret niteliğindedir.

KAYNAKLAR

Dressel, Paul. 1971. Colleqe and University Curriculum. Californi: McCutchan Publishinq Co.
Kısakürek, Mehmet A. 1981; Sosyal Bilimlere Lisans Program Modelleri ve Prog- ramlarının Disipliner Analizi. Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim Fa kültesi Yayınları No. 100.
Meyhew, Lewis B. 1977 Leqacy of Seventios, Californi: Jossey-Bass, Inc.
Milli Eğitim Temel Kanunu 26.4.1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete.
Oğuzkan, Ferhan A. 1976. Öğretmenliğin Üç Yönü. Ankara :Tekışık Matbaası.
Senemoğlu Nuray, 1989. «Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirmede Fen- Edebiyat .ve Eğitim Fakültelerinin Etkililiği», Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 4. sayısında yayımlanacaktır.
Winer,B. J. 1971 Statistical Principles in Experimental Design. New York McGraw-Hill Book Co.