BðLGð TOPLUMU ðLE SANAYð TOPLUMUNUN KARÞILAÞTIRILMASI

Odev konum Bilgi toplumu ile sanayi toplumunun kars›last›r›lmas›. Bu basl›k alt›nda bu iki toplum aras›ndaegitim, k¸lt¸r, ¸retimin kaynag›,emegin t¸r¸ gibi konularda ne gibi farkl›l›klar oldugu belirtilmistir.Ancak ozellikle egitim boyutu ¸zerinde ayr›nt›lar›yla durulmuuœtur.Ayr›ca –devin ilk b–l¸m¸nde ,bilgi toplumunun dogusuyla ilgili k›sa bir bilgi de yer almaktad›r.

Ayse KARAOGLU
Hacettepe Un›versitesi
Egitim Fakultesi,EBB
Egitim Programlari ve Ogretim Anabilim Dali
06532 Beytepe-Ankara

Ana sayfama geri git