Egitim Yazilimlarinin Degerlendirilmesi

E•itim yaz›l›mlar›n›n de•erlendirilmesi, di•er materyallerin de•erlendirilmesine k›yasla daha kar›œ›k bir s¸reÁtir. Bunun baœl›ca nedeni, e•itim yaz›l›mlar›n›n de•erlendirilmesinde g–z –n¸ne al›nmas› gereken kriterlerin Áoklu•u ve Áeœitlili•idir. ÷rne•in, yap›lan bir araœt›rmaya g–r e•itim yaz›l›mlar›n›n de•erlendirilmesinde 200' den fazla kriterin g–z –n¸ne al›nmas› gerekmektedir. Buna ra•men, e•itim yaz›l›mlar›n›n de•erlendirilmesinde kullan›lan kriterleri œu genel baœl›klar alt›nda toplamak m¸mk¸nd¸r:

  1. E•itimsel etkinlik,
  2. Kullan›m kolayl›•›
  3. Yaz›l› materyallerin ve kullan›c› kitaplar›n›n niteli•i ve niceli•i,
  4. Donan›m –zellikleri,
  5. Ðretici firman›n teknik yard›m ve bak›m sa•lam kapasitesi,
  6. Fiyat

Etkin Yaz›l›mlar›n Genel ÷zellikleri

E•itim yaz›l›mlar›n›n etkinli•i genelde d–rt ana b–l¸m alt›nda incelenir. Bunlar, e•itim program›na uygunlu•u, –•retimsel uygunluk, programlama tekni•i ve biÁimsel (kozmetik) uygunluktur. Bunun yan›nda aœa•›da verilen nitelikler, her t¸rl¸ yaz›l›mda aranmas› gereken baz› nitelikler, Hannefin&Pack taraf›ndan œu œekilde tan›mlanm›œt›r.

E•itim Yaz›l›mlar›n›n De•erlendirilmesinde Kullan›lan Kriterler

÷•retimsel Uygunluk: ÷•retimsel uygunluk bir yaz›l›m›n –nceden belirlenen dersin amaÁ ve hedeflerini –•renciye kazand›rmak iÁin sundu•u –•retimsel etkinliklerin bir derecesi olarak alg›lanabilir.

E•itim Program› ðle Olan Uygunlu•u: Yaz›l›mlar›n de•erlendirilmesinde g–z –n¸ne al›nmas› gereken en –nemli unsurlardan biri yaz›l›mdaki –•retim etkinliklerinin e•itim program›nda belirlenmiœ standartlara uygunlu•udur.

Bicimsel (Kozmetik) Etkinlik: Yazilimlar teknik ozelliklerinden dolayi gecmis yillarda, agirlikli olarak biÁimsel (kozmetik) etkinlikleri baz al›narak de•erlendirilmiœtir.

Programa Uygunlu•u: Her œeyden –nce iyi bir yazilim tasarlandigi sekilde ve istendik ozelliklerde calismalidir.

Yazilim Istendigi Gibi Calismalidir: Ogretimsel mantigin aksine, program mantiginda dikkat edilmesi gereken husus dersin programlama akis semasina uygun sekilde calismasi, girdileri belirlenen surec icinde dogru islemesi ve girdi ve surece uygun ciktilari verebilmesidir.


Ana sayfaya don.