đsmail Hompage

đSMAđL KO«'UN đNTERAKTđF E-đTđM SđTESđ

đnteraktif E•itimin Yararlar›

Bu e•itim ile ka•›t-kalemden kurtulup bilgisayar›n›z›n, televizyonunuzun, videonuzun baś›nda interaktif –•retime kat›labilirsiniz. Teknolojinin son imkanlar›ndan faydalanarak en Áa•daś ortamda ders g–rebilirsiniz. Tek yapman›z gereken abone olup derslere girmek... Derslere devam durumunuz, hangi ders ve konularda ne –lÁ¸de baśar›l› oldu•unuz, gerekirse uygulaman›z gereken ekstra et¸dler.. vb. herśeyi biz raporlay›p size bildirilecektir. Sizi y–nlendirerek derslerinizde, s›navlar›n›zda ve b¸t¸n okul hayat›n›zda baśar›l› olman›z iÁin elimizden geleni yapaca•›z. Siz de ayr›cal›kl› bir –•renci olmak istiyorsan›z bu d¸nyaya davetlisiniz.

T¸rkiyede đnteraktif E•itim «al›śmalar›

Son y›llarda đnternet'in yayg›nlaśmas›yla uzun s¸reden beri yap›lan uzaktan e•itim modellerine bir yenisi eklenmiś bulunuyor. Bu yeni model đnternet'a dayal› asenkron –•renme modelidir [1]. Đniversitemizde de bir s¸redir bu konuda baz› araśt›rmalar yap›lmaktad›r. Bu bildiride halen y¸r¸mekte olan birbirleri ile iliśkili iki Áal›śmadan s–z edilecektir. Ayr›ca halen ¸st¸nde Áal›ś›lan bir baśka proje de bu bildiride yer alacakt›r.

'Net Learning Initiative' diye adland›r›lan bu Áal›śma Enformatik Enstit¸s¸ yoluyla ODTĐ Araśt›rma Fonu taraf›ndan desteklenmektedir. K›saca NLI diye an›lan bu projede amaÁ, ODTĐ'deki –•retim ¸yelerinin Web teknolojisinden daha fazla yararlanmalar›na destek olmakt›r. Bu proje ÁerÁevesinde bir Web Destek Sitesi oluśturuldu ve bir Áok dersin đnternet ¸zerine aktar›m› halen s¸rmektedir. Bu sitenin adresi http://www.ceng.metu.edu.tr/~netlearn'dir. Amac›m›z ODTĐ –•retim ¸yelerine b–yle bir destek sa•larken di•er ¸niversite ve okullara da bir –rnek oluśturmakd›r.NLI ile ilintili bir di•er Áal›śma ise Sanal Bilgisayar Grafi•i Dersi'dir. K›saca Sanal378 diye adland›r›lan bu ders herkese aÁ›kt›r. T¸rkiye'nin Áeśitli y–relerinden baśvurular kabul edilmektedir. Ayr›ca śimdiye kadar yurt d›ś›ndan dahi baśvurular yap›lm›śt›r. Bununla ilgili ayr›nt›lar http://www.ii.metu.edu.tr/sanal378/ adresinde yer almaktad›r. Bu T¸rkiye'deki ilk sanal derstir. En –nemli –zelli•i ise bir ¸niversitede verilen bir dersin iÁeri•i ile ayn› olmas› taslak, –devler ve s›navlar. Ders sonunda –•rencileri bir 'Workshop'ta toplay›p y¸zy¸ze tan›śmay› ve dersi genel olarak tekrar etmeyi planlamaktadad›r.Halen y¸r¸mekte olan Áal›śmalardan ilki ¸niversitedeki –•retim ¸yelerinde ve –•rencilerine y–nelik olan bir Web destek grubunun oluśumu ve bunun iÁin kurulan bir Web sitesidir.

Son olarak, T¸rkiye'deki Bilgi Teknolojileri konusunda yetiśmiś yeterli say›da insan g¸c¸n¸n olmay›ś› problemine bir Á–z¸m iÁin geliśtirilen ODTĐ Asenkron ÷•renme Modeli'nden s–z edilecektir. Bu projenin ad› T¸rkiye'ye Y›lda 1000 Bilgi Teknolojileri Profesyoneli Yetiśtirme'dir. Bu proje "ODTĐ Sanal Yerleśkesi" veya "1000 BTP" olarak da an›labilir. AmaÁ y›lda en az 1000 bilgi iślem eleman›n› đnternet ¸zerinden e•itip sekt–re kazand›rmakt›r. Bu elemanlara śimdilik derece yerine sertifika verilmesi planlanmaktad›r. ODTĐ Bilgisayar M¸hendisli•i B–l¸m¸ yaklaś›k 10 y›ld›r, Genel Kurmay Baśkanl›•› iÁin OBđ Subay Temel E•itim projesini y¸r¸tmektedir. 1000 BTP projesi OBđ projesinin bir asenkron versiyonu olacakt›r. OBđ projesinde oldukÁa ¸st¸n baśar› elde edilmektedir. Bunun en –nemli kan›t›, bu kursu bitiren bir Áok OBđ subay›, ODTĐ Bilgisayar M¸hendisli•i B–l¸m¸'n¸n y¸ksek lisans ve doktora programlar›na s›navla girebilmeleridir. Asenkron versiyonunda da bu y¸ksek kaliteyi sa•lamak iÁin gerekli –nlemler T¸rkiye'ye –zg¸ geliśtirilen ODTĐ Asenkron ÷•renme Modeli'nde yeralmaktad›r. Sanal378 projesi 1000 BTP projesi iÁin iyi bir deneyim olacakt›r. AmaÁ 1000 BTP projesinde y¸ksek kalitede bir e•itim sunabilmek. Bu nedenle 1000 BTP projesi Sanal378 dersinden al›nacak geribesleme sayesinde "Áok farkl›" y¸r¸t¸lecektir. Sanal378 projesi daha –nce s–z¸n¸ etti•im ODTĐ Asenkron ÷•renme Modeli'ni kullanmamaktad›r. Buna śu aśamada gerek de yoktur. Sunuśta yukar›da s–z¸ edilen bu Áal›śmalar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilecektir. Ayr›ca bu projeler halen y¸r¸d¸•¸ iÁin ara sonuÁlar›n de•erlendirmesi de konferansda yap›labilecektir.

Webde đnteraktif E•itim Veren Sitelerin Adresleri
Ana Sayfaya Geri D–n