Bilgisayar Destekli ÷gretim Kavram›yla ilgili Akademisyen G–r¸sleri

Sekiz y›ll›k egitime geÁisle birlikte ¸lkemizde bilgisayar destekli egitim ve –gretim kavramlar›da –nem kazand› . D¸nya bankas›ndan al›nan destekle birlikte bu alanda b¸y¸k bir altyap› yat›r›m›na basland›.buradan yola Á›karak bu kadar b¸y¸k yat›r›mlar›n yap›ld›g› bu alan›n Bilgisayar Destekli Ogretim kavram›n›n dogru bilinip bilinmedigi Hacettepe Đniversitesi –gretim g–revlilerinden prof.dr.Veysel S–nmez,yrd.doc.Mukaddes Erdem,dr. T¸lay Đst¸ndag,aras.g–r.Alper Basbay dr.Kevser Baykara'n›n g–r¸sleri al›nm›st›r. Bu g–r¸slerin ›s›g›nda g–r¸lm¸st¸r ki bu kavram dogru anlas›lmad›g› gibi kavram›n islevi daha etkili hale getirecek olan "bilgi okur yazarl›g›"ve "Teknoloji okur yazarl›g›" kavramlar›n›nda bilinmemekte oldugu g–r¸lm¸st¸r.

Nitelikli ogretim yaz›l›mlar›n›n en onemli ozellig›: ogrenme, ogretme ilkelerine uygun olarak hz›rlanm›s olmalar› ve kullanima elverisli olmalidir

Murat T¸rkmen
Hacettepe Un›versitesi
Egitim Fakultesi,EBB
Egitim Programlari ve Ogretim Anabilim Dali
06532 Beytepe-Ankara

S›n›f›m›z› z›yeret ›c›ns›n›f›m›z sayfas›na bekler›z