e-ðTðM sEMðNERLERð, kONFERANSLARI vE eTKðNLðKLERð


Bimel E•itim Seminerleri

Teknolojik yenilikleri ve g¸nl¸k ihtiyaÁlar do•rultusunda Bimel Limited s¸rekli olarak d¸zenledi•i e•itim seminerlerine Network-2'yi de ekledi.

Konular Network-1 ( 1 G¸n )
  Network-2 ( 3 G¸n )
  Router Config ( 2 g¸n )
  Internet (1/2 G¸n )

Adres: http://www.bimel.com.tr/bimel/ebimel.html


E•itim Seminerleri

Bilgi iœlem y–neticileri sistem administrat–rleri ve Internet kurumsal ba•lant› yapmay› planlayan œirketlerin t¸m teknik kadrolar›na y–nelik d¸zenlenen bu seminerde Internet ¸zerinde g¸venlik detayl› bir œekilde ele al›narak anlat›lacak ve –rnek uygulamalar verilecektir.

Semineri Veren: DoÁ Dr. Kemal CILIZ
Konular: Internetin A• Yap›s› ve Genel Teknolojisi
  TCP/IP Networking temel bilgiler
  A• g¸venli•i Esaslar›
  Proxy Servisler

Adres: http://www.infonet.com.tr/egitim.htm


E•itim Seminerleri

  1. Internet E•itim Seminerleri:Her hafta, haftada 2 saat Kilimsoft s›n›flar›nda yap›lmaktad›r.
  2. Logo-LMS-GOLD E•itim Seminerleri:G¸nl¸k ve haftal›k olmak ¸zere Kilimsoft Bilgi ðœlem –•retmenlerince Kilimsoft s›n›flar›nda yap›lmaktad›r.
  3. Kilimsoft ðlk Sal› E•lenceli ÷•renim Seminerleri:Her ay›n ilk sal›s› yap›lmaktad›r. Anne-babalar›yla gelen Áocuklar›n kat›ld›•› bu toplant›larda –•renim ¸r¸nleri hakk›nda bilgi vermekte ve uygulama yap›lmaktad›r. Kat›l›m ¸cretsizdir.

Adres: http://kilim.com.tr/kilimsoft/seminer.html


÷z¸rl¸ «ocuk E•itim Etkinlikleri

D¸zenleyen:Zihinsel ÷z¸rl¸ «ocuklar E•itim ve Rehabilitasyon Merkezi

Konular: M¸zik, Drama, Bilgisayar, Okuma-Yazma «al›œmalar›, Resim-Heykel

Etkinlikler, hafta iÁi her g¸n, bireysel ve grup e•itimi œeklinde gerÁekleœmektedir.

Adres: http://www.geocities.com/EnchantedForest/Glade/4692/etkinlik.htm


May›s 1998 - Nisan 1999 Seminerleri

ðTÐ Makine Fak¸ltesi

Degem Inc., Teknolojik E•itim Seminerleri

Konular:
Mekanikte son 50 y›ldaki geliœmeler
Dinamik sistemler ve malzeme davran›œ›
ðÁ yap›s› s¸rekli olmayan malzemelerin mekanik davran›œ› ...

Adres: http://www.mkn.edu.tr/duyurular/t-seminer.htm


Biliœim'99 - TBD 16. Biliœim Kurultay› - E•itim Seminerleri

Konular:
Bilgisayar A•lar›
Biliœim ve ÷rg¸tlenme
Bilgi Teknolojileri
Elektronik Ticaret
Ses ve Grafik Uygulamalar› ...

Adres: http://www.bilisim99.com.tr/tr/bilisimkurultayi/program/program_egitim.html


5. T¸rkiye'de Internet Konferans›

19-21 Kas›m 1999

Ankara Ðniversitesi, Ankara

T¸rkiye'de Internet ile ilgili gruplar› bir araya getirerek Internet'i t¸m boyutlar› ile tan›tmak, geliœtirmek, tart›œmak ve toplumun dikkatini olabildi•ince bu y–ne Áekmek amaÁlar›yla ulusal boyutta d¸zenlenmiœtir.
AnaKonular:
Bilgisayar a•lar› ve Internet
Internet, Intranet ve Extranet
D¸nyada ve bizde Internet alt yap›s›
Yeni Internet Teknolojileri
E•itimde Internet kullan›m›
E-ticaret ve E-iœ ...

Adres: http://www.inet-tr.org.tr/cagri.html


Western Education Events and Seminars

Bat›'daki e•itim faaliyetleri ve seminerleri

Adres: http://www.ita.doc.gov:80/industry/oepc/west.html


MJSA

B–lgesel e•itim seminer fuar›. 16 May›s Pazar g¸n¸, 10.30-12.00 saatleri aras› yap›lm›œt›r.

Konu:Baœar› nas›l –lÁ¸l¸r?

Adres: http://204.144.164.51:80/misc/Expo_Prov_Education.html


Ana Sayfaya Geri D–n