YAZILIM GELISTIRME ASAMALARI


Yaz›l›m gelistirme ile ilgili metodojiler oldukca ayr›nt›l›d›r.Kald› k› bu metod›j›ler ›lg›lend›klar› her ayr›nt› ile ilgili bir tak›m kurallar da get›rmekted›rler.Bunlar 4 katagoride toplanabilir.

  1. HAZIRLIK:Haz›rl›k asamas› yogun b›r ›nceleme, c–z¸mleme, degerlend›rme ve –n karalar› verme etk›nl›g› ›le baslar.Burada, hedef k›tleye, ›cer›ge, ogret›m stratej›ler›ne ve daha pek cok konuya ›l›sk›n elden geld›g›nce fazla b›lg› toplan›r.Haz›rl›k asamas›ndak› cal›smalar›n temel hedef›; yaz›l›m›n –gret›m ac›s›ndan etk›l›l›g›n› bel›rleyen faktorler› gercege en yak›n b›c›mde bet›mlemek ve tasar›m› b›c›mlend›rmek uzere haz›rl›k yapmakt›r.
  2. TASARIM:Yaz›l›m›n kag›t uzer›nde soyut olarak b›c›mlend›r›lmes› surec›d›r.Tasar›m yaz›l›m haz›rlama surec›n›n en stratej›k gorevler›n› ›ceren asamad›r.Yaz›l›m tasar›m›, pek cok uzmanl›k alan› ›le ›lg›l› b›lg›ler›n kullan›m›n› gerekt›ren b›r gorevler butunudur. Graf›k, programlama, ›cer›k konusu, uzmanll›k alan›, ogret›m, ergonom› g›b› ayr› uzmanl›k alanlar›n› ›lg›lend›ren tasar›m elemanlar› gozard› ed›lmemel›d›r. Ancak ogret›m yaz›l›m› soz konusu oldugunda butun bu uzmanl›k alanlar›yla ›lg›l› yetenekler ogret›m d›s›pl›n›n genel cerceves› ›cer›s›nde kullan›l›r.
  3. UYARLAMA:Tasar›m›n b›lg›sayar program› hal›ne get›r›lmes›yle ilgili kodlama veya gerceklestirme surecidir. Bu asamadak› etk›nl›kler daha cok bilg›sayar uzmanlar›n›n alanlar›na g›rmekted›r. Tasar›m›n b›lg›sayara uyarlanmas› ›le yaz›l›m›n ›lk taslag› haz›rlanm›s olmaktad›r.
  4. DENEME-GELISTIRME:Ilk ›nceleme, gel›st›rme ek›b› taraf›ndan yap›l›r. Bu ›ncelemede yaz›l›m›n beklend›g› g›b› ›sley›p ›slemed›g›, yeters›zl›kler ve ek›p d›s› k›s›ler›n ›ncelemes›ne haz›r olup olmad›g› bel›rlen›r.Ces›tl› hatalara rastanmas› durumunda hatadan ar›nd›rma cal›smalar› yap›l›r. Bunu yaz›l›m› ogrenc›ler uzer›nde denemes› ve ek›p d›s› uzmanlarca yap›lan degerlend›rmeler ›zler. Bu degerlend›rme ›le kars›las›lan sorunlar g›der›ld›kten sonra yaz›l›m kullan›ma haz›r hale gel›r.

Ana Sayfaya Geri D–n