BİLEŞKE NEDEN VE BİLİM  ÜZERİNE BİR DENEME

ÖZET

Pozitivistler ve anti pozitivistlerin bilimle ilgili görüşleri birbirlerinden farklıdır. Pozitivistler ; "Önce olgu, sonra kuram gelir. Neden-sonuç ilişkisi zorunlu ve değişmezdir. Her olgununun bir nedeni vardır." önermelerini temele alırlar. Anti pozitivistler ise, önce kuram, sonra olgular gelir. Neden-sonuç ilişkisi zorunlu ve değişmez değildir. Her olgunun bir değil pek çok nedeni vardır." ilkelerini savunurlar. Olabilirlik görüşüne göre ise, "Bilgi yüzde yüz doğru olmadığından  yukarda ileri sürülen önermeler temele alınamayabilir. Böyle bir durumda  her şey olabilir. Olguların açıklanmasında ne bir tek neden, ne de birçok neden  olmayabilir. Bunların yerine bileşke neden kullanılabilir. Bileşke neden  zorunlu, yeter ve aracı (katalizör) nedenlerin bileşkesinden oluşabilir. Bu nedenlerin yeri, zamanı, sayısı, sırası, yoğunluğu değişince sonuçlar da değişebilir. Bunun hem doğa, hem de toplumsal bilimlerde pek çok örneği vardır; çünkü sonuçlar başlangıç durumundaki koşullara hassas bir şekilde bağlıdır. Başlangıç durumundaki koşullar ve değişkenler değişince sonuçlar da değişebilir.

Anahtar sözcükler: Bilim, pozitivizm, anti pozitivizm,olabilirlik, bileşke neden 

ABSTRACT

Positivist and antipositivist  have different  viewpoints related with  science. Positivists are  based on the propositions, such as " fact is prior to theory. Cause and  effect relationship is necessory and invariable. Every fact has a reason." However, antipositivist support the principles, suc as "theory is prior    to fact. Cause and effect relationship is not necessory an invariable. Every fact has not only one but also many reasons. As to the probability view, "the above mentioned propositions may not be attached importance since knowledge is not  completely true. In such a case, everyting can happen. There may not be one or many reasons in the explanation  of fact. Instead of these reasons, combined  reason  can be used. Combined reason may consist of the combination of necessary, sufficient, and  catalyst reasons. When  the place. time, number, order, and  frequency of these reasons change, results may also change. There are many examples of this fact in nature and social sciences because results are heavily based on the conditions and variables change at the beginning, the results may also change.

Key words: Science, positivism, antipositivism, probability, and combined reason.

 

PROGRAMLANDIRILMIŞ  ÖĞRETİMLE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

ÖZET

Bu araştırmada öğretmen yetiştirmede programlandırılmış öğretimin etkisi  deneysel desen kullanılarak  test edilmiştir.  Programlandırılmış öğretimde  dinleme, görme, tartışma, yapıp gösterme, başkasına öğretme etkinliklerine, tümdengelim, tümevarım, analoji, hipotetik dedüktif ve diyalektik akıl yürütme yollarının işe koşulmasına, öğrenci tarafından bilginin bulunup kullanılmasına  ve yeniden üretilmesine, pek çok strateji, kuram, yöntem, teknik ve taktiğin iç içe kullanılmasına, ünitenin temele alınıp Türkçe, matematik, fen bilgisi, resim, müzik, beden eğitimi gibi derslerle bağlantı kurulmasına, öğrencinin istendik davranışı öğrenmesi için çok değişik öğrenme-öğretme etkinliklerini kullanmasına yer verilmiştir. Üniteler böyle bir anlayışla planlanmıştır.  Bu planlar ilköğretim okullarının değişik sınıf ve derslerinde uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının hazırlık ve uygulama dersleri kamerayla  kaydedilmiş,televizyonda izlenmiş, bunlar üzerinde tartışılmış, düzeltilmiş ve yeniden uygulanmıştır. Böyle bir  yaklaşımın hem öğretmen adaylarının, hem de öğrencilerin istendik davranışları  kazanmalarını  anlamlı derecede etkilediği  bulunmuştur. Araştırmada öntest sontest kontrol grupsuz desen kullanılmıştır.

Atar sözcükler: Programlandırılmış öğretim, öğretmen yetiştirme

 ABSTRACT

The  following principles should be met  while doing some instruction in programmed learning:

1.      The wanted behaviors  can not be gained by a single learning theory, method, and technique. That’s why, in a learning situation various and  proper theories, methods and techniques should be utulized.

2.      In a learning atmosphere, such activities  like listening, seeing, discussion, dramatization, and teaching to others, should  take place.

3.      In a learning situation the concept unity should be  focused on and the other  wanted behaviors connected with others courses, should be  taught in relation to the unity.

4.      The knowledge, skill, feeling and instinct should be discovered, used and  re-created by the students. The teacher should be an orchestra conducter.

5.      In the learning process such activities like dramatization, singing songs, muppet show, games, and puzzles, and others should take place.

6.      In a teaching and learning situation, various and proper reasoning ways ( deductive, inductive, dialetics, analogy and others must be  utilized.

Key words: Programmed learning.

 

HEDEFLER, STRATEJİLER VE AKIL YÜRÜTME

 

ÖZET

 

Bu araştırma alanında ilk kez yapılan  deneysel bir araştırmadır. Bloom tarafından oluşturulan taksonominin her bir basamağıyla  akıl yürütme türleri arasında ayrıca öğrenme-öğretme strateji yöntem ve teknikleriyle Bloom taksonomisinin basamakları arasında  anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı deneysel olarak araştırılmıştır. Araştırma 1985’ten 1991’ dek beş öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmenlik sertifikası kursunda  Program Geliştirme ve Öğretim  derslerinde yapılmıştır.

 

Tümdengelim  türü akıl yürütme ve sunuş yolu stratejisiyle bilgi düzeyi davranışları; tümevarım, analoji, diyalektik  akıl yürütme  türleri ve buluş yolu stratejisiyle  kavrama düzeyi davranışları; hipotetik dedüktif akıl yürütme türü ve araştırma-soruşturma stratejisiyle uygulama düzeyi davranışları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

 OBJECTIVES, STRATEGIES AND REASONING IN LEARNING-TEACHING  SITUATION

ABSTRACT

This research is conducted to determine whether there is a significant relationship between the level of the behavioral objectives with which the students are desired to be supplied and the strategies, methods and techniques of teaching-learning, and ways of reasoning. According to Blooms taxonomy, is it necessary that the strategies, methods and techniques of the teaching-learning to be employed change when the level of behavioral objectives' changes? What kinds of reasoning means are utilized in these strategies, methods and techniques? In to seek a reply for both of these questions, an experimental research was conducted on the students registered in the Teacher Training Certificate course at Hacettepe University, Faculty of Education.

 

The data obtained from the investigation  shows that (1) deductive reasoning with expository strategies at the knowledge level, (2) induction, analogy and dialectical reasoning with the discovery teaching at the comprehension level and (3)  hypothetical deductive reasoning with the inquiry teaching at application level seems   to be more effective than the other strategies and reasoning.

 

Key words: Objectives, Strategies and Reasoning,LTS.

  

SINAVLAR ERİŞİ VE MALİYET

ÖZET

Sınavlar da eğitim ortamında  başarı ve erişiyi etkileyen  değişkenlerdendir. Tanıma-yerleştirmeye dönük değerlendirme, hazırbulunuşluk açısından önemlidir. Dolaylı olarak başarı ve erişiyi etkiler. İzleme türü değerlendirmede öğrencinin öğrenme güçlükleri belirlenir ve ona gerekli yardım yapılır. Bu tür değerlendirme her üniteden sonra işe koşulabilir. Durum muhasebesine dönük değerlendirme ise, öğrencinin hedef davranışlara ne derecede ulaştığına, kursu, ya da dersi geçip geçmeyeceğine   karar vermek, ayrıca yetişeği geliştirmek için kullanılır.

Bu araştırmada;

1. “Sömestr sonunda öğrenciye dönüt, düzeltme, ipucu, pekiştireç verilmeden yapılan ara ve ek sınavların sayısı  öğrenci erişisini artırıyor mu?” Sorusunun yanıtı anlamlı bulunmuştur.

2. “Durum muhasebesine dönük değerlendirme dönüt, düzeltme, ipucu ve pekiştireç aracı olarak kullanılsa, bütünleme sınavından sonra kaç tane sınavla öğrenci Tam Öğrenme sınırının üstüne çıkabilir?” En fazla beş sınavın sonunda  öğrencilerin .99’unun tam öğrenme sınırının üzerine çıktığı saptanmıştır.

 3. “Böyle bir uygulamada, bir ders için ne kadar ek zamana gereksinim var? Bu zaman neye mal olur? Ne kadar ekonomik yarar sağlar?” Maliyet ve fayda açısından anlamlı bir fark bulunmuştur.

 Böyle bir yaklaşımda durum muhasebesine dönük değerlendirme, bir bakıma izleme türü değerlendirmenin işgörüsünü  de içerecek biçimde kullanılmıştır. Yani durum muhasebesine dönük değerlendirme, hem izleme türü değerlendirme, hem dönüt, düzeltme, pekiştireç ve ipucu olarak işe koşulmuştur.

 

BİLİM, BİLİMSEL YÖNTEM VE  BİLİM ADAMI YETİŞTİRME*

ÖZET

Bu makalede  bilim hem bir süreç, hem de bir ürün olarak ele alınmıştır. Süreç olarak doğrulama ve yanlışlama işi yapılırken  kullanılan akıl yürüteme türeleri ve  kanıtlama için yapılan  deney, gözlem, belgeleme, araştırma-soruşturma  etkinlikleri  irdelenmiştir. Ürün açısından da bilimsel bilgi türelerine yer verilmiştir. Bir bilimsel çalışmanın ölçütleri belirlenmiştir. Bu ölçütler kanıtlamanın ölçütleri olarak  belirlenmiş; bu ölçütlerin dışında  olanlar ise, sözde ölçütler (SCI,SSCI, Yabancı dille yayın,mahkeme kararları, juri kararları vb.)  olarak kabul edilmiştir. Bilim adamı yetiştirme işi yeniden düzenlenmiş ve bazı somut ve bilimsel ölçütler ileri sürülmüştür.

ABSTRACT

Science is the process of linkage based on proof proven  by part of the fact, and is the basic knowledge  obtained as a result of this active process. There can be no science without any proof. Proof  can be done through experiment, observation, document, investigation, and by mind. As scienfic knowledge, assumption, hypothesis, principle, law, generalization, theory, paradigma, and  sciencefiction can be obtained. No scientific knowledge is obsolute, definite, and completely  true.  If the above mentioned criteria are attached importance in scientific studies   and training of scientists, more reliable and valid way can be used. The conditons, such as "publication in SCI, SSCI, and  other  certain periodicals, quoting, acception by certain scientists, jury's approval" are not suitable to the scientific criteria. Instead of this fact, ıf the istitutions like YÖK and TÜBİTAK  have the above  mentioned    scientific   criteria   and if  these institutions form  Turkish Data Bank, they will be more beneficial to the development and training of  scientists in our  country .

 

Key words: Science, scientific method, scientist.

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YAPILAN YANLIŞLIKLAR 

ÖZET

Bilimsel  araştırmalarda  giriş, problem cümlesi, sayıltı, tanımlama ve sınırlamalarda yapılan yanlışlar;  yöntem, örneklem, denekleri belirleme, verileri toplamada pek çok tutarsızlığın doğmasına neden olmaktadır. Bunlar veri toplama araçlarını ve kullanılacak istatistik teknikleri de etkilemektedir. Tezlerde genellikle ölçme araçlarının geçerliği ve güvenirliği saptanmamış ve bunlar bilimsel ilkelere uygun hazırlanmamıştır. Ayrıca, böyle ölçme araçlarıyla toplanan veriler üzerinde yanlış istatistik teknikler kullanılmıştır. Bu bağlamda    çoğu kez yorumlar yetersiz; öneriler tutarsız olmuştur. Bu sorunları çözmek için  her bölüm  bir tez ön inceleme kurulu ve bilimsel araştırma merkezi  oluşturmalı, buradan geçmeyen tezleri savunmaya almamalıdır.

Anahtar sözcükler: Bilimsel  araştırma 

ABSTRACT

In scientific    researches, introduction, problem statement, assumption, mistakes made in definitions and limitations, method, sampling, determination of the subjects bring about many inconsistencies while  collecting the data. These cases also influence data collection materials  and  statistical techniques. In theses, validity and reliability of   the measurement  materials are not generally   determined and these  theses are not prepared according to appropriate scentific principles. Moreover, incorrect  statistical techniques  are used on  data collected via such measurement materials. In this context, interpretations have become insufficient and suggestions inconsistent. To sort out such problems, every department should establish both a prethesis scrutiny board and a scientific  research center. Theses that do not pass from such processes should not be accepted for defense.

 

Key  words:   Mistakes made  in scientific researches.

 

 

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARI ÜZERİNE BİR DENEME 

ÖZET

Hiçbir ölçme aracı ne fen, ne de sosyal bilimlerde tümüyle geçerli ve güvenilir değildir. Ölçme aracının doğruluk değeri bilgi birikimine bağlı olarak değişebiliyor. Ayrıca gerçeğin neliği, tüm boyutlarıyla şimdilik bilinemiyor. Üstelik kullanılan ölçütlerin tümü göreli, bir kurama, kuramcaya, akıl yürütme yollarına bağlı. İnsan ne denli çalışırsa çalışsın, tümüyle objektif olamıyor. Gerçeğin neliği, hassas koşullara bağlılığı, hiçbir olguyu tek nedenle açıklayamama ve her bilginin temelinde  sayıltı ve tanımsız  elemanın bulunması ölçme araçlarının tümüyle  hatadan arınık olmasını engelliyor. Bu nedenle tek bir sınavla üniversiteye öğrenci almak pek çok sakıncalar doğurabilir.Bu sakıncaları giderebilmek için  şöyle bir yol kullanılabilir:

1.      Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak  Lise Bakalorya birinci ve ikinci basamak sınavlarından  her öğrencinin aldığı puan,

2.      YÖK’ün yapacağı 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıflarda  üniversiteye hazırlık sınavlarından  her bir öğrencinin aldığı puan,

3.      YÖK’ün yapacağı ÖSYM sınavından alınan puan,

4.      Lise Bakalorya  tezinden öğrencinin aldığı puanların ortalaması ve gelişim eğrisine bakılarak öğrencinin üniversiteye girmesine karar verilebilir. Yalnız birinci ve ikinci maddedeki puanlara bakılarak öğrenciler mesleki ve teknik eğitime sınavsız alınabilir.

Anahtar sözcükler: Üniversite, giriş sınavları

 

ABSTRACT

None of measurement tool neither in science nor in social science is fully valid and reliable. The level of reliability of measurement tools can change regarding the knowledge background. Furthermore, it cannot be known the all dimensions of the substance of reality, now. Moreover all used measurement tools are relative; they depend upon a theory and paradigm and the ways of reasoning. Human, how much he works on it, cannot be totally objective. The substance of reality, its dependability to delicate conditions, its impossibility of explaining none of the facts with one reason; and the existence of assumptions and unidentified elements in every knowledge base prevent measurement tools from being errorless. Because of this reason, accepting students to universities with only one exam can create many disadvantages  such ways can be used:

1.      Student’s grade taken from the first and second level of “bachelor of high school” exam organised by the  Ministry of  National Education,

2.      The grades of every student taken in the University Preparation Exam  given in the grades  5,6,7,8,9,10,11 and 12 that  this exam is organised by Higher Education Board,

3.      The grades taken from University Entrance and  Placement Exam is organised by Higher Education Board,

4.      It can be decided whether student will attend an university by looking at the average of the grades of student taken from the thesis of “bachelor of high school” their slope of development.

Students can be accepted to the vocational and technical training by only looking at their grades in item 1 and 2.

Key Words: University entrance, placement  exam

 

 

PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÖĞRETMEN ELKİTABI 

Bu yapıt altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde açık bir sistem olarak eğitimin girdileri, işlemleri, çıktıları ve dönütü  incelenmiş, ona  etki eden değişkenler teker teker ele alınmıştır. İkinci bölümde  eğitimde taksonomiler  irdelenmiş; Bloom, Krathwohl ve Sönmez tarafından oluşturulan taksonomilere göre her okul ve ders düzeyinde hedef ve davranış yazma ilkeleri ile örnekleri verilmiştir. Bölüm üçte içerik düzenleme ve yetişek yaklaşımları ele alınmıştır. Dördüncü bölümde eğitim durumları belirlemeyi etkileyen değişkenler  saptanmış, onlar teker teker incelenmiş, öğrenme, öğretme  strateji, kuram, yöntem ve teknikleri ile bir ders planının hazırlanma aşamaları  belirlenmiştir. Bölüm beşte  her öğrenme-öğretme strateji, kuram, yöntem, teknik ve taktiklerine göre her ders ve okul düzeyinde örnek günlük ders planları  sunulmuştur. Bölüm altıda sınama durumları ele alınmış; her basamak için  örnek sorular  yazılmıştır. Yapıtın dokuzuncu baskısı yapılmıştır. Türkiye’de tüm eğitim fakültelerinde  temel kaynak yapıt olarak okutulmaktadır.

 

 

EĞİTİM FELSEFESİ 

Yapıt beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde felsefe, felsefenin neliği ve alanları ele alınmıştır. İkinci bölümde  eğitim felsefesi, eğitim ile felsefe arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bölüm üçte eğitim akımlarından daimicilik, idealizm ve eğitim, realizm ve eğitim, esasicilik, pragmatizm ve eğitim, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, natüralizm ve eğitim, diyalektik materyalizm ve eğitim, varoluşçuluk ve eğitim irdelenmiş; eğitim akımlarının hedef, davranış, içerik, eğitim ve sınama durumlarını nasıl etkilediği örneklerle sunulmuştur. Bölüm dörtte Türk eğitim sisteminin dayandığı felsefeler konu edinilmiştir. Bölüm beşte Tolstoy, Neill, İllich, Baltacıoğlu, Ertürk ve Sönmez’in  görüşlerine yer verilmiştir. Yapıt altıncı baskısını yapmıştır. Türkiye’de eğitim fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

 

SEVGİ EĞİTİMİ

Sevgi üzerine yapılmış ilk deneysel ve kuramsal bir araştırmadır. Yapıt dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sistem olarak eğitim ele alınmış; ona etki eden değişkenler teker teker açıklanmıştır. İkinci bölümde  insanların karşılaştığı sekiz sorun incelenmiş; sevgi çeşitleri saptanmıştır. Üçüncü bölümde  sevgi ile eğitim arasındaki ilişkiler kuramsal olarak  irdelenmiştir. Dördüncü bölümde sevginin eğitim ortamında nasıl uygulanacağı  somut olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu somut işlemlere göre ders işlenen grupla, geleneksel  eğitimin sürdürüldüğü grubun  bilişsel alan erişileri karşılaştırılmıştır.Deney grubunun (yani sevginin uygulandığı grubun) erişi ortalamaları geleneksel grubun erişi ortalamalarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Yapıtın beş baskısı yapılmıştır. Türkiye’de eğitim fakültelerinde kaynak kitap olarak okutulmaktadır.

 

GELECEKTEKİ OLASI EĞİTİM SİSTEMLERİ ve BAZI ARAŞTIRMALAR 

Yapıt beş bölümden oluşmaktadır.birinci bölümde Programlandırılmış Eğitim  ele alınmış, sınıf ortamında nasıl uygulanacağı, eğitim sisteminin nasıl oluşacağı belirlenmiştir. İkinci bölümde Programlandırılmış Bilgisayarlı Eğitim  görüşü incelenmiş ve buna göre ders ve eğitim sisteminin nasıl olacağı sunulmuştur. Üçüncü bölümde Robotlarla Eğitim, Dördüncü bölümde ise, Biyoteknolojik Eğitim  incelenmiş, eğitim ve eğitim sitemi açısından olası doğurguları tartışılmıştır.Bölüm beşte ise, bazı araştırmalara ve makalelere yer verilmiştir.

 

HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN KILAVUZU 

İlköğretim birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda okutulan hayat bilgisi dersinin Türkiye’deki tarihi gelişimi incelenmiş, Programlandırılmış Eğitime göre hedef ve davranışları saptanmış; içerikler yani üniteler yeniden düzenlenmiş,araç-gereçler belirlenmiş; her ünite için eğitim durumları, yani ünite planları hazırlanmış, diğer derslerle (Türkçe, Matematik, Resim, Müzik, Beden eğitimi) bağlantıları sağlanmış; hedef ve davranışları ölçen sınama örnekleri verilmiştir. Bu yapıttaki ünite planları uzun yıllar ilköğretim okullarında uygulanmış, değerlendirilip geliştirilmiş, başarılı olanlar  yapıta alınmıştır. Yapıt Milli Eğitim Bakanlığı  tarafından basılmış; tüm okullara ve öğretmenlere gönderilmiştir.

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMEN KILAVUZU 

İlköğretim okulu dört, beş, altı ve yedinci sınıflarında okutulan Sosyal Bilgiler Programının dünyada ve Türkiye’deki tarihi gelişimi karşılaştırılmalı olarak incelenmiş; Sönmez tarafından ana sınıfından başlayıp sekizinci sınıfa dek süren yeni bir Sosyal Bilgiler programı önerilmiştir. Programlandırılmış Eğitime göre hedef ve davranışları saptanmış; içerikler yani üniteler yeniden düzenlenmiş,araç-gereçler belirlenmiş; her ünite için eğitim durumları, yani ünite planları hazırlanmış, diğer derslerle (Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Resim, Müzik, Beden eğitimi) bağlantıları sağlanmış; hedef ve davranışları ölçen sınama örnekleri verilmiştir. Bu yapıttaki ünite planları uzun yıllar ilköğretim okullarında uygulanmış, değerlendirilip geliştirilmiş, başarılı olanlar  yapıta alınmıştır. Yapıt Milli Eğitim Bakanlığı  tarafından basılmış; tüm okullara ve öğretmenlere gönderilmiştir.

 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ

Bu yapıt  Veysel Sönmez’in editörlüğünde  Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU, Prof. Dr. Mahmut TEZCAN, Prof. Dr. Cevat ALKAN, Prof. Dr. İsmail BİRCAN, Doç. Dr. Kasım KARAKÜTÜK, Yrd. Doç. Dr. Tuğba Yanpar ŞAHİN tarafından yazılmıştır. Bu yapıtta eğitimin tarihsel temelleri, felsefi temelleri, psikolojik temelleri, ekonomik temelleri, teknolojik temelleri, Meslek ve öğretmenlik mesleği, siyasal temelleri ele alınıp incelenmiştir. Türkiye’de bazı eğitim fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

 

KÜRESELLEŞMENİN FELSEFİ TEMELLERİ 

ÖZET

Küreselleşme, kapitalist ülkelerce daha doğrusu 385 finans kuruluşunca tüm dünyanın pazar haline getirilmesi çabaları ve uygulamaları olarak ele alınabilir. Bu finans kuruluşları dünyayı kendileri için ortak bir pazar durumuna getirmek istiyorlar. Bu nedenle öncelikle, ulus devletlerin zayıflaması ve giderek ortadan kalkması gerekir. Bunu sağlamanın yolu da yerelliği, alt kültürleri (etnisiti), geleneği, göreneği, masalı, efsaneyi, dini, farklı inançları, değerleri, göreceliği ön plana çıkarmak ve bunları insan haklarıymış gibi göstermek, özellikle  aklı yadsımaktadır. Ayrıca uluslararası işbölümünü, çok uluslu şirketleri, rekabeti, yani neo-liberalizmi kaçınılmaz bir son ve kurtuluş gibi sunmaktır. Küreselleşme stoa felsefesinden evrenselliği, pragmatizmden değişmeyi, yeniden yapılanmayı, göreceliği, Hegel’den liberal devlet anlayışını, Feyerabend’den yerelleşmeyi, alt kültürleri, her şey uyarı (anything goes), akla ve yönteme hayırı almıştır. 

Anahtar sözcükler: Küreselleşme, felsefe.

ABSTRACT

Globalization can be seen as an endeavor create a world market by capitalist countries, actually by 385 financial organizations. There fore before all else national countries must be sapped of all strenght and be gradually elimineted. To achive this, they use cultural diversiti (ethnicity), traditions, stories, tales, religions, believes as a front for their operations and they ignore the logic. According to them, international division of labor, competition and internationel organizations are inevitable and it is a way for liberation. Globalization got universality from stoa phliosophy; change and reconstruction, relative from pragmatizm, liberal state approach from Hegel, and Localization, sub-cultures, anytnhing goes, and no for logic and method from Feyerabend.

Key words: Globalization, phliosophy.

 

 

ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN  OKULA GİRİŞ DURUMLARIYLA  AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Veysel SÖNMEZ, Yaşar BAYKUL ve diğerleri tarafından yapılan bu araştırmada endüstriyel sanatlar yüksek öğretmen okuluna giren öğrencilerin lise bitirme dereceleri, lise başarı puanları, üsym puanları, okulun yaptığı giriş sınavı puanları ile akademik başarıları arasında bir ilişkinin olup olmadığına bakılmıştır. Bazı değişkenlerle akademik başarı arasındaki ilişkiler anlamlı, bazıları ile ise, anlamsız bulunmuştur.

 

KIZ TEKNİK YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ İLE BU OKULDAKİ AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Veysel SÖNMEZ tarafından yapılan bu araştırmada adı geçen  okulun öğrencilerinin seçtikleri  bölümlere göre hazırbulunuşluk düzeyleriyle ilgili bazı değişkenlerle akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

 

EĞİTİMDE HEDEF YAZMA

Bloom, Krathwohl ve Sönmez tarafından geliştirilen taksonomilere göre  çeşitli ders ve okul düzeylerinde hedef ve davranış yazma örnekleri  sunulmuştur.

 

ÖĞRETMEN SORUNLARI VE EĞİLİMLERİ

Bir grup uzmanla birlikte Türkiye’deki öğretmenlerin sorunları ve bu sorunlara karşı eğilimleri  incelenmiş; öğretmen sorunları ile ilgili çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Araştırma Miilli Eğitim Bakanlığının isteği üzerine yapılmış, kırkbin öğretmenden görüş alınmıştır. Öğretmen evlerinin kurulması, öğretmeenlerin özlük haklarının düzenlenmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, dershanelerin kapatılması, atama ve terfilerin bilimsel ölçütelere dayandırılması konularında çözüm önerileri ileri sürülmüş, bunların bir kısmı zamanın yönetimi tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

TEMEL EĞİTİM SOSYAL BİLGİLER PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA GELİŞTİRİLEN CUMHURİYET BAYRAMI VE ATATÜRK ADLI ANA ÜNİTE MODELİ

Bir grup uzman ve öğretmenle birlikte Programlandırılmış Eğitime göre  hazırlanıp, uygulanmış ve uygulama sonuçlarına değerlendirilip geliştirilen bir çalışmadır. Ünitenin diğer derslerle bağlantıları  da sunulmuştur.

 

ÖĞRETME ORTAMININ DÜZENLENMESİ

Bu bildiride, Programlandırılmış Eğitime göre öğretim ortamının nasıl düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş, örneklerle sunulmuştur.

 

YETİŞEK GELİŞTİRME VE DEĞERELENDİRME

Ergun Ar ile birlikte sunulan bu bildiride  bir yetişeğin nasıl geliştirileceği ve değerlendireceği  ilkeler açısından kuramsal olarak ele alınıp incelenmiştir.

 

 

TEMEL EĞİTİM OKULLARINDA SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI

Bu yapıt bir grup uzmanla birlikte hazırlanmış; temel eğitim okullarındaki sosyal bilgiler programı ele alınıp incelenmiş, yetişeğin ilkelerine göre değerlendirilmiş ; beş yıllık  yeni bir sosyal bilgiler taslak programı düzenlenip Miilli Eğitim Bakanlığına sunulmuştur.

 

BİR DERS NASIL İŞLENMELİ

Bu makalede, bir dersin Programlandırılmış Eğitime göre nasıl  işlenmesi gerektiği kuramsal olarak açıklanmış ve örneklendirilerek sunulmuştur.

 

GÜNLÜK DERS PLANI

Bu makalede, günlük ders planının nasıl düzenlenmesi gerektiği kuramsal olarak açıklanmış ve bir örnek sunulmuştur.

 

 

AYDIN  KİME DENİR

Bu makalede aydının olmanın zorunlu ve yeter nedenleri tartışılmış; aydın olmanın neliği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 

BİLİM, SANAT, FELSEFE, DEMOKRASİ VE SEVGİ

Bu denemede bilim, sanat, felsefe, demokrasi ve sevginin temel ve benzer özelikleri üzerinde durulmuştur.

 

SEVGİLİ GENÇLER         

Bu denemede gençlerde gözlemlenen bazı tutarlı davranış özelikler üzerinde durulmuştur.

 

DERSHANELER

Dershanelerin nasıl oluştuğu, neye hizmet ettiği ve tutarsızlıkları üzerinde durulmuştur.

 

DERS KİTAPLARI ÜZERİNE

Bu denemede bir ders kitabında bulunması gerekli özelikler üzerinde durulmuş, bizdeki ders kitaplarının kusurları gösterilmeye çalışılmıştır.

 

ÇOCUĞUN OKULDAKİ BAŞARISI VE AİLE

Bu denemede, çocuğun okuldaki başarısına ailenin etkisi ele alınıp incelenmiştir.

 

ÇİFTÇİ ZEKİ SAVCI’NIN  BİR ÖMÜR BOYUNCA ADLI ŞİİR  KİTABI HAKKINDA

Ozanın şiirleri incelenmiş ve bir yargıya varılmıştır.

 

EKONOMİ VE EĞİTİM

Bu makalede, eğitim ile ekonomi arasındaki ilişki incelenmiştir.

 

TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN KALİTESİ VE GELECEĞİ

Bu araştırmada mevcut eğitim sistemi bazı değişkenler açısından ele alınıp incelenmiş ve Türk Eğitim Sisteminin yetersizlikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Eğitim sistemimizin hem nicelik, hem de nitelik açısından istendik  insan gücünü yetiştiremediği ve böyle sürdürülürse yetiştiremeyeceği ileri sürülmüştür.

 

PSİKO-MOTOR  ALANIN YENİDEN KODLANMASI VE BECERİ EĞİTİMİ

Psiko-motor alanla ilgili taksonomilerin yetersizlikleri ve bu alanın temel özelikleri irdelenmiş; daha sonra yapılan gözlem ve incelemelere göre bu alan yeniden kodlanmıştır. Beceri eğitiminin nasıl yapılacağı örneklerle açıklanılmıştır.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Liselerde okutulmakta olan Türk Dili ve Edebiyatı dersinin Bloom taksonomisine göre hedef ve davranışları saptanmış bunlarla ilgili  çoktan seçmeli test örnekleri sunulmuştur.

 

 

EĞİTİM ORTAMINDA SEVGİ

Bu makalede, eğitim ortamında sevginin nasıl kullanılacağı örneklerle açıklanmıştır.

 

ORTAÖĞRETİMİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ortaöğretimin soruları saptanmaya çalışılmış ve bunlarla ilgili somut çözümler ileri sürülmüştür.

 

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENİ SELAHATTİN ERTÜRK

Bu denemede Selahattin Ertürk kişisel ve bilimsel açıdan ele alınmış; Onun Türk Eğitimine katkıları sunulmuştur.

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME VE SEVGİ

Bu makalede sevgi ile öğrenme-öğretme arasındaki ilişkiler ele alınmıştır.

 

EĞİTİMİN BİYO-TEKNOLOJİK TEMELLERİ

Bu makalede beynin yapısı incelenmiş; bilginin beyne nasıl kodlandığı;gelecekte eğitimin biyo-teknolojik temelleri kuramsal olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

 

ÖĞRETMENİN EKONOMİK DURUMU

Öğretmenin ekonomik açıdan nasıl bir sıkıntı içinde olduğu veAnkara’da yapılan bazı görüşme-soruşturma sonuçlarına göre onların mesleğin dışında yüz kızartıcı işlerde çalıştığı saptanmıştır.

 

ZEKİ PESER

Eğitimci Zeki Peser’in  kişiliği ve eğitime katkıları üzerinde durulmuştur.

 

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİ

Ankara’da değişik okullardaki  öğretmenleri sınıf içinde ne gibi etkinliklerde bulundukları ve bunların ne kadar zaman aldığı araştırılmıştır.Öğretmenlerin çağdaş eğitimin ilkelerine göre genellikle  davranmadıkları saptanmıştır.

 

ÇOCUKTAN ÇOCUĞA TEKNİĞİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA KULLANIMI

Bu teknikle hazırlanmış yetişeğin birleştirilmiş sınıflarda nasıl kullanıldığına, işleyen ve işlemeyen yanlarının saptanmasına yönelik bir çalışmadır.

 

SAĞLIĞA ULAŞTIRAN GERÇEKLER YETİŞEK TASARISI

 Münire Erden’ le hazırlanmış bir yetişek tasarısıdır.

 

ÇOCUKTAN ÇOCUĞA İLKÖĞRETİM I,II,III. KAYNAK KİTAP

Erden ve Aşkar ile birlikte  hazırlanmış Çocuktan çocuğa tekniğinin  kullanılmasını gösteren elkitabıdır.

 

GELECEKTE ÖĞRETMENİN ROLÜ NE OLABİLİR

Öğretmenin gelecekte oynayacağı rol üzerinde bir sunudur.

 

YARATICILIK EĞİTİMİ

Yaratıcılığı  okullarda geliştirmek için eğitim ortamının nasıl düzenlenmesi gerektiğini kuramsal ve uygulamalı olarak açıklamaya çalışan bir makaledir.

 

KAT HİZMETLERİ ÖĞRETMEN ELKİTABI

Bir grup uzmanla birlikte Programlandırılmış Eğitime göre hazırlanmış yetişek taslağı.

 

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ  ÖĞRETMEN ELKİTABI

Bir grup uzmanla birlikte Programlandırılmış Eğitime göre hazırlanmış yetişek taslağı.

 

ÖN BÜRO ÖĞRETMEN ELKİTABI

Bir grup uzmanla birlikte Programlandırılmış Eğitime göre hazırlanmış yetişek taslağı.

 

 

SEKİZ YILLIK EĞİTİM

Eğitimin neden yaşam boyu ve sürekli olması gerektiği üzerine bir bildiri. Bunun politik, ekonomik, toplumsal ve insani dayanaklarının felsefi ve bilimsel olarak açıklanması.

 

İSÖ PROGRAMI HAKKINDA  2+2 TAMAMLAMA PROGRAMINA KATILAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmada, programa katılan öğretmenlerin aldıkları derslerle ilgili görüşleri incelenmiştir. Öğretmenler bazı derslerin yetersiz ve gereksiz olduğunu belirtmişler, uygulamalara ve özellikle de sınıf içinde derslerin nasıl işleneceğine dair  kurslara ağırlık verilmesini  istemişlerdir.

 

EĞİTİMDE ELEKTRONİK İLETİŞİM

Dergilerin Web sayfalarında olması  şaşılacak bir sonuç değil; tersine sevinecek bir olgudur. Yalnız dergiler mi Web sayfalarında olacak... Hayır... Belki tüm yaşamımız  bu sayfalarda bulunacak. Her türlü işlemimizi bu sayfalarla yapıp bitireceğiz. Doktora gitme, alış veriş yapma, hatta gezme, tartışma, eğlenme, yeni ürünler yaratma, eş ve iş seçme, eğitim, bilgi, beceri ve duyguyu paylaşma, üretme, yayma vb. etkinlikleri bu sayfalarla yapmaya başladık bile.

Eğitim çok değişkenli deneysel yanı baskın olan bir bilim dalıdır. Bazı bilim adamları eğitim ve sosyal alanlarla ilgili çalışmaları bilim olarak görmeme eğilimdedirler. Onlar için bilim yalnız fen alanıyla ilgili olan çalışmalardır; çünkü  deney, gözlem yalnız bu alanlarda yapılır. Oysa  eğitim biliminde de deney, gözlem yapılabilir. Eğitime ve yaşama çok boyutlu bakmak  hem bilimin, hem de bu alanların  bir gereğidir; çünkü  değişkenler fuzzy-logice  mantıkla daha  tutarlı yorumlanabiliyor.

 

 

Anasayfa | Özgeçmiş | Yayınlar | Bildiriler | Denemeler | E-Mail