Yayınlarım

Ana Sayfa  |   Hakkımda   |     Yayınlarım   |   Fotoğraflar    |    Linkler   |   İletişim       

Sayfa Sonuna Git...

   Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ

______________________

 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Emekli Öğretim Üyesi

______________________

  Tel : 90+ (0) 312.266.37.23

Fax : 90+ (0) 312.266.37.26

______________________

Bana e-mail atabilirsiniz... Bahaeddin YEDİYILDIZ

______________________

 

Bu site 23.02.2004 târihinden bu güne

defa ziyâret edildi.
 

______________________

Kitaplar

a. Telif Kitaplar

b. Telif Kitap Bölümleri

c. Ortak Yazarı ve Editörü Olduğu Kitaplar

d. Editörü Olduğu Kitaplar

e. Ortak Editörü Olduğu Kitaplar

Hakemli Dergilerdeki Makaleleri

Bilimsel Toplantılara Sunulan Bildiriler

İnternette Yayımlanan Makaleler

Ansiklopedi Maddeleri

Kitap Tanıtımları

Çevirdiği Kitaplar

Çevirdiği Makaleler

Popüler Dergilerdeki Yayınlar

Radyo ve TV Program Metinleri

    ________________________________________________________

 

1. Yediyıldız, B., Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique  , Ankara , 1985, 409 s. (Paris'te bulunan Centre National de la Recherche Scientifique adlı kuruluşun desteğiyle basılmıştır). İkinci Baskı: Editions Ministère de La Culture, Ankara, 1990, 382 s.

[Tanıtımı için bkz.

-Faruk Bilici, "Bahaeddin Yediyıldız, Institution du vaqf au XVIIIe siècle en Turquie, étude socio-historique, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1985, 409 p." , Turcica  Revue d'Etudes Turques , Tome: XIX, 1987, s.313-315.

-Orhan Koloğlu, "Ekonomik Yönü Ağır Basan Sosyal Tarihsel Araştırma: Bahaeddin Yediyıldız, Institution du Vaqf au XVIIIè Siècle en Turquie -étude socio-historique-", Tarih ve Toplum, (Şubat 1987, sayı:38).

-Salvatore Bono, "Bahaeddin Yediyıldız, Institution du Vaqf au XVIIIè Siècle en Turquie -étude socio-historique-",  Islâm Storia  e Civiltaˆ  (23 anno VII n. 2  aprile-giugno 1988).

-Madeline C.Zilfi, "Bahaeddin Yediyıldız. Institution du Vaqf au XVIII è siècle en Turquie: Etude socio-historique. Ankara:Société d'Histoire Turque, 1985, 409 s.", The American Historical Review, c.96, sayı:1 (Şubat 1991), s.219-220].

2. Yediyıldız, B., Ordu Kazası Sosyal Tarihi, T.C.Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1985, 273 s.

[Tanıtımı için bkz.

-M.A.Kılıçbay, "Kitabiyat", Tarih ve Toplum , (Aralık 1987, sayı:48), s.377-378;

-C.Özönder, Türk Kültürü , ]

3. Yediyıldız, B., Ordu Tarihinden İzler, Ordulular Grubu, İstanbul, 2000, s.;    İkinci Baskı: İstanbul, 2003.

4. Yediyıldız, B., XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi -Bir Sosyal Tarih    İncelemesi-,  Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2003, XVIII +506 s.

5. Yediyıldız, B., Ü. Üstün, Ordu Yöresi Tarihi'nin Kaynakları I  - 1455 Tarihli Tahrir Defteri- ,Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1992, XLII + 688 s.

6. Yediyıldız, B., Ü. Üstün, Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları II - 1485 Tarihli Tahrir Defteri - ,  Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2002, XXXVIII+638 s.

7. Yediyıldız, B., M. Öz, Ü. Üstün, Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları III   -1520 Tarihli Tahrir Defteri-   (M.Öz ve Ü.Üstün ile birlikte), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2002,

8. Yediyıldız, B., Y.Karayalçın, H.Topçuoğlu, A.Yalçın ve K.Gürsoy ,  Genel ve Meslekî Kültürün Gelişmesinde Okunması Gerekli Temel Kitaplar   (Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ankara, 1986, 56 s.

9. Yediyıldız, B., ve Diğerleri, Geçmişten Günümüze Türkler ve Türkiye , Türk Tanıtma Vakfı  (TÜTAV) Yay., Ankara, 1991, 150 s.

10. Yediyıldız, B., ve Diğerleri, The Turks and Türkiye, TÜTAV Yayını, Ankara, 1991, 164 s.

______________________________________________________

 

1. Yediyıldız, B., Ö. İzgi, "1455 yılında Ordu ve yöresinde kullanılan şahıs adları" (Ö.İzgi ile birlikte), Şükrü Elçin Armağanı, Ankara 1983, s.361-368.

2. Yediyıldız, B., "Klasik Osmanlı döneminde hâkimiyet anlayışı",  Doğuşundan Günümüze Büyük İslâm Tarini, Çağ Yayınları,  c.XII, İstanbul, 1989, s.293-311.

3. Yediyıldız, B., "İslâm‘da vakıf",  Doğuşundan günümüze Büyük İslâm Tarihi,  Çağ Yayınları, c.XIV, İstanbul, 1989, s.19-68.

4. Yediyıldız, B., "Tanzimat Dönemi Vakıf Uygulamaları" (N.Öztürk ile birlikte), 150. Yılında Tanzimat, Ankara, 1992, s.571-598.

5. Yediyıldız, B., "Osmanlı Toplumu", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti   (Editör: E.İhsanoğlu), İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Yayını, İstanbul, 1994, s.441-510.

6.Yediyıldız, B., "Place of the waqf in Turkish cultural systeme" (İngilizceye çev.: R.Acun, M.Öz), The Foundations of Turkey   (Edited by Zekâi Baloğlu),  Türkiye Ücüncü Sektör Vakfı Yayını, İstanbul, 1996, s.48-53.

7. Yediyıldız, B., “Türk kültür sisteminde vakfın yeri”, Türk Vakıfları   (Ed.Z.Baloğlu), Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Yayını, İstanbul, 1996, s.40-47.

8. Yediyıldız, B., "El-Müctemi'u'l-Osmânî", Ed-Devletü'l-Osmaniyye -Târîh ve Hadâra-  (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, Arapçaya çeviren: Sâlih Sa'dâvî), İstanbul, 1999, s.521-571.

9. Yediyıldız, B., “Osmanlılar Döneminde Türk Vakıfları ya da Türk Hayrât Sistemi”, Osmanlı, Editör: Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, c. V, s.17-33.

10. Yediyıldız, B., “En Önemli Osmanlı Mirası: Türk Toplumu”, Osmanlı, Editör: Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, c. VII, s. 564-568.

11. Yediyıldız, B., “Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası” (Ramazan Acun ile birlikte), Osmanlı, Editör: Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, c. XII,  s.275-702.

12. Yediyıldız, B., “Turkish Wakf, or Turkish System of Charities in The Ottoman Era”, The Great Ottoman-Turkish Civilisation  (Ed.Kemal Çiçek), Yeni Türkiye Yayınları, c. III, Ankara, 2000, s. 763-789

13. Yediyıldız, B., "Tarihte Ordu", Dünden Bugüne Ordu, Editör: Öcal Serdar Yıldırım, Konya 2001, s.10 - 25.

14. Yediyıldız, B.,’Ottoman Society’, History of the Ottoman State, Society & Civilization (Edited by E.İhsanoğlu), Recherch Centre For Islamic History, Art And Culture IRCICA, İstanbul, 2001, s. 491-557.

15. Yediyıldız, B., “Klasik Dönem Osmanlı Toplumuna Genel Bir Bakış”, Türkler (Ed. H.C.Güzel, K.Çiçek, S.Koca), Yeni Türkiye Yayınları, c. X, Ankara, 2002, s. 183-215. [Aynı yazı, Genel Türk Tarihi (Ed. H.C.Güzel, A.Birinci) içinde de yayınlanmıştır (Yeni Türkiye Yayınları, c. VI, Ankara, 2002, s.287-343)].

16. Yediyıldız, B., “An Overview of Ottoman Society in the Classical Age”, The Turks (Ed. H.C.Güzel, C.C.Oğuz, Osman Karatay), Yeni Türkiye Publications, c.III, Ankara, 2002, s.539-567.

______________________________________________________

 

1. International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXII-1993. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 1999, 341 s.

2. International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXIII-1994. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2000.

3. International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXIII-1995. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2000, s. 438

4. International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXV-1996. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2001, s.415

5. International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXVI-1997. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2002, s.397.

6. International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXVII-1998. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2003, 423 s.

7. International Bibliography of Historical Sciences, Volume LXVIII-1999. General Editor: Massimo Mastrogregori; Assistant editor: Carlo Colella; Advisory board: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri; Contributing editors: Bahaeddin Yediyıldız ve diğerleri,   K.G.Saur München, 2004, 421 s.

______________________________________________________

 

1. Aybastı-Kabataş Kurultayı 1,  (Editör: B.Yediyıldız), Ordulular Grubu, İstanbul 2001, 200 s.

2. Atatürk'ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu  (Editör: B. Yediyıldız), Ankara, 2001, 369 s.

3. Aybastı-Kabataş Kurultayı 2,  (Editör: B.Yediyıldız), Ankara, 2002, 200 s.

4. Atatürk’ten Günümüze Türkiye Ekonomisi, (Editör: B. Yediyıldız),  Ankara, 2002, 155 s.

5. Aybastı-Kabataş Kurultayı 3, (Editör: B.Yediyıldız), Ankara, 2003, 200 s.

6. Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma (Editör: Bahaeddin Yediyıldız) , Ankara, 2003, 365 s.

______________________________________________________

 

1. Şeyhülislâm İbn Kemal Sempozyumu-Tebliğler ve Tartışmalar- ,  Yayına Hazırlama (S.H.Bolay ve M.S.Yazıcıoğlu ile birlikte), Ankara, 1986.

2. Türk Târihinde ve Kültüründe Tokat , Yayına Hazırlama (S.H.Bolay, M.S.Yazıcıoğlu ve   M.Özdemir ile birlikte), Ankara 1987, 687 s.

3. Millî Kültürler ve Küreselleşme, (Yayına Hazırlayan: B.Yediyıldız, Ç.Özdemir, F.Unan),  Türk Yurdu Yayınları, Konya 1998, 330 s.

4. Prof. Dr. Osman Turan'ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri  (Yayına Hazırlayan: B.Yediyıldız, F.Unan, Y.Hacaloğlu), Ankara, 1998, 248 s.

5. Doğumunun 112. Yılında Bir Kültür Klâsiğimiz:  Yahyâ Kemâl (Yayına Hazırlayan: B.Yediyıldız, A.Y.Topuz), Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1998, 196 s.

6. Beylikten Cihan Devletine (Yayına Haz., B.Yediyıldız ve Y.Hacaloğlu), Türk Yurdu Yayınları, Ankara, 2000

______________________________________________________

 

1. Yediyıldız, B.,"Müessese-toplum münâsebetleri çerçevesinde XVIII. asır Türk toplumu ve vakıf müessesesi", Vakıflar Dergisi  (Ankara 1982), c.XV, s.23-53.

2. Yediyıldız, B.,"XVIII. asır Türk vakıf teşkilâtı", Tarih Enstitüsü  Dergisi  (Prof.Tayyib Gökbilgin Hatıra Sayısı, sayı:XII), İstanbul, 1982, s.171-190.

3. Yediyıldız, B.,"Vakıf müessesesinin XVIII. asır Türk toplumundaki rolü", Vakıflar Dergisi  (Ankara, 1982), c. XIV, s.1-27.

4. Yediyıldız, B., "Türk vakıf kurucularının sosyal tabakalaşmadaki yeri 1700-1800", Osmanlı Araştırmaları  (c. III, İstanbul 1982), s.143-164.

5. Yediyıldız, B., "Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa",  H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ankara 1983 I/1), s.53-60.

6. Yediyıldız, B., "Vakıf ıstılahları lügatçesi",  Vakıflar Dergisi  (Ankara 1983), c.XVII, s. 55-60.

7. Yediyıldız, B., "XVIII. asır Türk vakıflarının iktisadî boyutu",  Vakıflar Dergisi  (Ankara, 1984, c. XVIII), s.5-41.

8. Yediyıldız, B., "Ordu ili yer-adları" , Türk Kültürü Araştırmaları  Dergisi   (Prof.A.Necati Akder Armağanı, Ankara 1984, XXII/ 1-2), s.20-36.

9. Yediyıldız, B., "Türk kültür sistemi içinde vakfın yeri"Belgelerle Türk Tarihi Dergisi -Dün / Bugün / Yarın   (Mayıs 1986, sayı XV, İstanbul), s.24-27. Bu makale ayrıca  Türk Kültürü  (Eylül 1986, c.XXIV, sayı:281, s.1-8)'nde ve Vakıflar Dergisi  (c.XX, Ankara 1988, s.405-408)'de de iktibas edilerek basılmıştır.

10. Yediyıldız, B., "Azınlık meselesi açısından Tahrir Defterleri",  Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün / Bugün / Yarın  (Eylül 1986, sayı: 19), s.43-44.

11. Yediyıldız, B., Y. Yücel, "Tarih ve kültür" ,  Erdem  (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi), c.IV/10 (Ocak 1988), Ankara, 1988, s.31-38.

12. Yediyıldız, B., "Hayrât kavramı üzerinde bazı düşünceler",  Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi   (Prof.Dr.İsmail Ercüment Kuran'a Armağan, XXVII/1-2), Ankara, 1989, s.277-284. Bu makale,  3. Sektör   (TÜSEV Yayın Organı, Nisan 1996, s.58-61)'de iktibas edilerek yeniden basılmıştır.

13. Yediyıldız, B., "İnternet'te Vakıflar" (F.Acun ile birlikte), Vakıflar Dergisi  , Sayı:XXVI, Ankara 1997, s.5-24.

14. Yediyıldız, B., "Türk Dünyasının Sosyo-kültürel Entegrasyonunda Vakıfların Rolü", Yeni Türkiye , (Mayıs-Haziran 1997, Yıl 3, Sayı 15), s.327-337.

______________________________________________________

 

1. Yediyıldız, B., "Vakıf müessesesinin XVIII. asırda kültür üzerindeki etkileri", Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), Yayına Hazırlayanlar: O.Okyar, H.İnalcık, Ankara, 1980, s.157-161.

2. Yediyıldız, B., "Batılılaşmanın temelleri üzerinde bazı düşünceler", Birinci Millî Türkoloji Kongresi  (İstanbul, 6-9 Şubat ) Tebliğler ,  İstanbul, 1980, s.327-335.

3. Yediyıldız, B., "Samsun halkının kullandığı eşyalar üzerinde bir tahlil denemesi (1797-1842) I", II.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, c.V, Ankara, 1983, s.271-284.

4. Yediyıldız, B., "Sosyal bütünleşme açısından Türk vakıfları",  I.Vakıf Haftası (5-11  Aralık 1983) Kitabı,  Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1984, s.34-36.

5. Yediyıldız, B., "Türkiye'de yer adı verme usûlleri",  Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri  (11-13 Eylül 1984 Ankara), Ankara, 1984, s.25-41.

6. Yediyıldız, B., "Sosyal tarih perspektifi içinde Atatürk'ün kültür anlayışı",  Atatürk, Cumhuriyet, Türk Tarihi  (A.Ü.Cumhuriyet'in 60'ıncı yılı semineri   , 26 Ekim 1983 Ankara), Ankara, 1984, s.91-99.

7. Yediyıldız, B., "XIV.-XIX. asırlarda gayrımüslimlerin Türk toplumu içindeki yeri",  Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu   (8-12 Ekim 1984, Atatürk Üniversitesi), Ankara 1985, s.141-147.

8. Yediyıldız, B., "Vakıf incelemelerinde metod araştırmaları",  II.Vakıf Haftası (3-9 Aralık 1984) Konuşmalar ve Tebliğler,  Ankara, 1985, s.16-18.

9. Yediyıldız, B., "Doğu Anadolu nasıl incelenmelidir?",  Doğu Anadolu'nun Sosyal, Kültürel ve İktisadî Meseleleri Sempozyumu Tebliğleri (13-15 Mayıs 1985, Tunceli), Ankara, 1986, s.29-35.

10. Yediyıldız, B., "I.Vakıf şûrası ve sonuçları hakkında birkaç söz" (N.Öztürk ile birlikte),  I.Vakıf Şûrası (3-5 Aralık 1985) Tebliğler, Tartışmalar ve Komisyon Raporları,  Ankara 1986, s.V-XIV.

11. Yediyıldız, B., "Türk vakıfları araştırma enstitüsü kurulmalıdır",  I.Vakıf Şûrası (3-5- Aralık 1985) Tebliğler, Tartışmalar ve Komisyon Raporları,  Ankara 1986, s.104-110.

12. Yediyıldız, B., "Tarih kaynağı olarak İbn Kemal",  Şeyhülislâm İbn Kemal Sempozyumu -Tebliğler ve Tartışmalar-  (Tokat 26-29 Haziran 1985) , Ankara, 1986, s.65-70.

13. Yediyıldız, B., "Osmanlı döneminde Türk toplumunun gayr-ı müslim reâyâya sunduğu hizmetler",  Ermeni Olayları Sempozyumu   (Van, Bitlis, Muş, 2-4 Nisan 1985), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayını, 1986, s.88-92

14. Yediyıldız, B.,"Ordu yöresine âit bazı folklor unsurlarının tarihî kökenleri",  III.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri,  c. IV, Ankara, 1987, s.439-446.

15. Yediyıldız, B., "Niksarlı Ahi Pehlivan'ın dârü's-sulehâsı",  Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu,  Ankara, 1987, s.281-290.

16. Yediyıldız, B., "Vakfiyeler çerçevesinde Türkiye'nin kültür hayatı (1300-1453),  IV.Vakıf Haftası Kitabı,  Ankara, 1987, s.19-24.  

17. Yediyıldız, B., "Osmanlılarda devlet anlayışı",  Tarihte Türk Devletleri,  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayını, Ankara, 1987, s. 657-661.

18. Yediyıldız, B., "1485-1576 yılları arasında Samsun Şehri",  Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri,  Samsun, 1988, s.297-303.

19. Yediyıldız, B., "Sinan'ın yaptığı eserlerin sosyal ve kültürel açıdan tahlili",  Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde Mimar Sinan Ve Dönemi Sempozyumu, VGM Yayını, İstanbul, 1989, s.103-128.

20. Yediyıldız, B., "Hacı Bayramı Velî Döneminden Günümüze kadar Gelen Vakıf Kültür Eserleri", I.Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu Bildirileri , Ankara Valiliği Kültür Müdürlüğü Yayını, Ankara 1990, s.133-143.

21. Yediyıldız, B., "Çağdaş tarihçilik", Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, Elazığ, 1990, s.25-35.  Bu yazı , Kollokyumdan hemen sonra ,  Töre  (Temmuz 1984, sayı: 158, s.34-37)'de ve daha sonra da Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  (Samsun 1986, sayı: I, s.39-48)'nde yayımlanmıştır.

22. Yediyıldız, B., "Aybastı Kuzköy Yatırı'nın tarihçesi",  IV.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri,  c. IV, Gelenek, Görenek ve İnançlar,   Ankara, 1992, s.269-275.

23. Yediyıldız, B,   "Hızır Paşa oğlu Mehmed Paşa Vakfının mâhiyeti",  X.Türk Tarih Kongresi (Ankara 22-26 Eylül 1986)'ne Sunulan Tebliğler,  c.IV, Ankara,1993, s.1625-1633.

24. Yediyıldız, B., "Millî kimlik ve tarih",  Tarih Boyunca Anadolu'da Türk Nüfus ve Kültür Yapısı ,  Ankara, 1995, s. 62-68.

25. Yediyıldız, B., "Osman Turan'ın Hayatı ve Eserleri", Prof.Dr.Osman Turan'ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri  (Yayına Hazır.:B.Yediyıldız, F.Unan, Y.Hacaloğlu), Ankara, 1998, s.7-13.

26. Yediyıldız, B., "İslam ve Demokrasi Açısından Dayanışma", İslam ve Demokrasi  (Yay.Haz.Ö.Turan), TDV Yay., Ankara, 1998, s.323-328

27. Yediyıldız, B., "Erol Güngör'ün Toplum Anlayışı", Millî Kültürler ve Küreselleşme, Konya 1998, s.247-256.

28. Yediyıldız, B., "Osmanlılar Döneminde Manastır", Atatürk ve Manastır Sempozyumu (Manastır-Bitola, 12-13 Ekim 1998 -Gazi Üniversitesi ve St.Kliment Ohridski Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenmiştir-) , Bildiriler, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara, 1999, s.21-35.  Bu yazı ayrıca Türkiye Barolar Birliği Dergisi  (Ankara, 1999/1, yıl:12)'nde de yayınlanmıştır (s.89-105).

29. Yediyıldız, B., ”Türkiye’de Yapılan Araştırmalara Göre İran ve İranlılar”, İran ve Türkiye Arasındaki Tarihî ve Kültürel İlişkiler Konulu Makaleler Mecmaası I, Tahran 2002, s.183-216 (Farsça ve Türkçe olarak iki dilde yayınlanmıştır. Farsçası için kitabın Farsça kısmı s.178-184’e bkz.).

30. Yediyıldız, B.,”Türk Hayrât Sistemi ve Balkan Şehirleri”, Balkanlarda İslâm    Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri –Sofya, Nisan 21-23, 2000, IRCICA, İstanbul, 2002, s. 97-106.

31. Yediyıldız, B.,"Yahya Kemal'de Tarih Şuuru",  Doğumunun 112. Yılında Bir Kültür Klâsiğimiz:  Yahyâ Kemâl  (Yayına Hazır.: B.Yediyıldız, A.Y.Topuz), Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1998, s.101-107.

32. Yediyıldız, B., “Kültür ve Terör”, Türkiye’de Terörizm –Dünü, Bugünü, Gelişimi ve Alınması Gereken Tedbirler-, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2003, s.1-7.

______________________________________________________

 

1. Yediyıldız, B.,  "The Habitable Town' and The Turkish Waqf System" (N.Öztürk ile birlikte.İngilizceye çeviren:R.Acun).

2. Yediyıldız, B., "Oturulabilir Şehir ve Türk Vakıf Sistemi" (N.Öztürk ile birlikte; bir önceki yazının Türkçesi).

______________________________________________________

 

1. Yediyıldız, B.,  "Vakıf",  İslâm Ansiklopedisi,  c.XII/2, İstanbul, 1986, s.153-172.

2. Yediyıldız, B.,  "Vakıf",  Yeni Türk Ansiklopedisi , c.XII, Ötüken, İstanbul, 1985, s.4546-4573.

______________________________________________________

 

1. Yediyıldız, B., "İsmet Binark - Nejat Sefercioğlu, İstanbul, Fâtih, Fetih ve Fâtih devri hakkında yazılmış kitaplar bibliyografyası,  İstanbul, 1977, XIII+119 s.", Türk Kültürü  (yıl XVI, Ocak 1978, sayı: 183), s.182-185.

2. Yediyıldız, B.,   “Ev a n g e l i a   B alt a : Les vakıfs de Serrès et de sa région (XVè et XVès)-un premier inventaire”, Belleten, LXIII/238 (Aralık 1999), s.949-954.

3. Yediyıldız, B.,  “Faruk Bilici, Evliya Tchélébi: La Guerre des Turcs –Récits de Batailles- Extraits du Livre de Voyages”, Belleten, LXV/244 (Aralık 2001), s. 1185-1190.

______________________________________________________

 

1. Yediyıldız, B., Millî Kültürler ve Medeniyet  (M. A. Lahbabî'den çeviri), Tur Yayınları, İstanbul, 1980, 200 s.

2. Yediyıldız, B., Tarih Tenkidinin Unsurları  (Léon-E.Halkin'den çeviri), Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1989, 156 s.

3. Yediyıldız, B.,  Beşerî Bilim Teorileri  (J.Freund'den çeviri), Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1991, 117 s.

4. Yediyıldız, B., Kapalıdan Açığa -Millî Kültürler ve İnsanî Medeniyet-   (M.A.Lahbabî'den çeviri. Gözden geçirilmiş ikinci baskı), TDV Yayını, Ankara 1996, 217 s.

5. Yediyıldız, B.,  Beşerî Bilim Teorileri  (J.Freund'den çeviri), TTK Yayını, 2.bs., Ankara, 1997, 117 s.

6. Yediyıldız, B., Tarih Tenkidinin Unsurları (Léon - E. Halkin'den çeviri), Türk Tarih Kurumu yayını, 2.bs., Ankara, 2000, 156 s.

7. Yediyıldız, B.,  Târihler ve Yorumları, XVII+89 (Avrupa Konseyi tarafından İngilizce ve Fransızca yayımlanan ortak bir kitabın çevirisi), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2003, X+101 s.

______________________________________________________

 

1. Yediyıldız, B.,"1865 tarihinde Güney-Doğu Anadolu'nun Islâhı" (P.Dumont'dan çeviri), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi  (Sayı: X-XI, İstanbul, 1981), s.369-394.

2. Yediyıldız, B.,  "Sosyal tarih ve edebiyat tarihi" (J.Proust'tan çeviri), Töre,     (Mart 1983, sayı:142), s.53-57; (Nisan 1983, sayı: 143), s.37-46.

3. Yediyıldız, B.,  "Tarihin taksimleri" (L.-E. Halkin'den çeviri),  H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi  Özel Sayı, Ankara, 1983), s.209-216.

4. Yediyıldız, B.,  "İnsanların ilmî faaliyet içinde bulunması" (J.Y.Lettvin'den çeviri),  Töre (Aralık 1983, sayı 151), s.67-72; (Ocak 1984, sayı152), s.63-66.

5. Yediyıldız, B.,  "Kültür ve İslâm" (J.Berque'den çeviri),  Kriter  (Ocak 1984), s.17-20; (Şubat 1984), s.18-21.

6. Yediyıldız, B.,  "Kültür-ilim geriliminin menşei ve mâcerâsı: Orta-Çağ'dan XX. asra" (A.C.Crmbie'den çeviri),  H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi  (Ankar 1984, c.II, sayı:1), s.185-200

7. Yediyıldız, B.,  "Türklerin Anadolu'ya ilk girişi (XI. yüzyılın ikinci yarısı)", (Cl. Cahen'den çeviri , Y.Yücel ile birlikte), Belleten  (LI/20 Aralık 1987), Ankara, 1988, s.1375-1431.

8. Yediyıldız, B.,  "İslâm dünyasında iktisat tarihi ve sosyal sınıfların tarihi" (M. Rodinson'dan çeviri),  Belleten   (LIII/207-208, Ağustos-Aralık 1989), Ankara, 1989, s.883-901.

9. Yediyıldız, B.,  "Tarih nedir?" (C.Ruby'den çeviri), Belleten ,  c. LV/213, Ankara 1991, s.579-586.

10. Yediyıldız, B.,  "Milletler, Halklar ve Devletler (Etniler ve Yerli Halklar, Ulus-Devletler; Eski ve Yeni Milliyetçilikler) (F. Bédarida ve N. Roussellie'den çeviri), Belleten  LXV/242 (Nisan 2001), s.313 - 373.  

______________________________________________________

 

1. Yediyıldız, B., "'Tarihe bakışımız üzerinde düşünceler' hakkında", Yeni Forum  (1 Mayıs 1980, c. I, sayı: 16), s.19.

2. Yediyıldız, B., "Sosyal teşkilâtlar bütünlüğü olarak Osmanlı vakıf külliyeleri", Türk Kültürü,  (Mart-Nisan 1981, sayı: 219), s. 262-271.

3. Yediyıldız, B., "Kültür ve yenileşme", Türk Kültürü  (yıl:  20, sayı: 231, Temmuz 1982), s.1-18.

4. Yediyıldız, B., "Sürekli eğitim",  Millî Kültür  (Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aylık dergisi), (c.III, sayı:9, Şubat 1982), s.9-12.

5. Yediyıldız, B.,   "Serveti hizmete dönüştüren bir Türk-İslâm müessesesi: Vakıf", Lâle  (Türk Petrol Vakfı'nın yayın organıdır, Temmuz 1982), s.1-4.

6. Yediyıldız, B.,  "Bürokratın mantığı ve Türk kültürü", Hamle (Yıl:3, sayı: 7, Ankara 1983), s.19-20.

7. Yediyıldız, B.,  "Milliyetçi kişi tarihi ilmî ölçüler içinde öğrenmek zorundadır", Hamle, (6 Haziran 1983, yıl:3, sayı: 22), s.28-29.

8. Yediyıldız, B.,  "Osmanlıların kuruluş ve yükselişinde rol oynayan müesseseler",  Millî Kültür  (Ağustos 1983, sayı:41), s.41-47.

9. Yediyıldız, B.,  "Batılılaşma karşısında Türk Tarihi",  Konevî ( Temmuz 1983 / 10), s.26-27; (Ağustos 1983/11), s.21.

11. Yediyıldız, B.,  "Fernand Braudel ve Annales Ekolü",  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni,  sayı:2, Nisan 1986, s.13-16.

12. Yediyıldız, B.,  "İslâm hukukunda zimmîlerin yeri",  Türk Kültürü  (Sayı:290, yıl:XXV, Haziran 1987), s.335-339.

13. Yediyıldız, B.,   "Kimlik bunalımı",  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni  (Kasım 1987, sayı:7), s.10-16.

14. Yediyıldız, B.,  "Kutlu Doğum Haftası'nın düşündürdükleri",  Türkiye Günlüğü   (Kasım 1989, s.8), s.88-92.

15. Yediyıldız, B., "Türk Kültürü Ve İslâm", Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni, Sayı: 17, Mayıs 1990, Ankara, s.15-18.

16. Yediyıldız, B.,  "Akdeniz ve Akdeniz Dünyası",  Türkiye Günlüğü   (Sayı: 10, Bahar 1990), s.89-91.

17. Yediyıldız, B.,   "Türk Dünyası tarihinin meseleleri",  Ankara Aydınlar Ocağı Bülteni   (Sayı: 1, Ocak-Şubat 1995), s.8-22.

18. Yediyıldız, B.,  "Değerler, Şahsiyet ve Kültür", Ankara Aydınlar Ocağı Bülteni  (Mayıs-Ağustos 1996, sayı:6), s.40-55.

19. Yediyıldız, B., "Miliyetçilik ve küreselleşme", Türk Yurdu  (Eylül 1996, XVI / 109), s. 45

20. Yediyıldız, B.,  "Manas Destanı'nda İnsan ve Tarih Anlayışı", Türk Yurdu, ?

21. Yediyıldız, B.,  "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları", Türk Yurdu (c.11 Şubat 1991), s.4-7

22. Yediyıldız, B., "Tarihin oluşumu ve değişme", Türk Yurdu  (Eylül 1999, XIX / 145), s.12-15.

23. Yediyıldız, B., "Atatürk'te millî kültürler ve küreselleşme", Türk Yurdu,  ( Aralık 1997, c.XVII/124), s.7-9.

24. Yediyıldız, B., "Mehmet Akif'i Anarken", Türk Yurdu,   (Şubat 1998, c.XVIII, sayı:126), s.2-6.

25. Yediyıldız, B.,"Üçüncü Sektör:Vakıflar", Vakıf ve Kültür, (Yıl 1, Sayı 1, Mayıs 1998), s.11-12.

26. Yediyıldız, B.,"Ordu ilinin tarihçesi", Ordulular Rehberi, Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı Genel Merkezi Yayını, Ankara, 1998, s.11-30.

27. Yediyıldız, B.,"Millî Kültür ve Çağdaşlık“, Diyanet Aylık Dergi, (Mart 2004 / 154), s.44-47.

28. Yediyıldız B. "Korsan Yayıncılığa Engel" İLESAM Haber Bülteni, Sayı 42(1998), 3-4.

______________________________________________________

 

1. Doğu’dan Batı’ya (Türkiye’nin Sesi Radyosu, 52 Bölümlük Metin. Beş dilde yayınlanmıştır).

2. Selçuklulardan günümüze Türk vakıfları (TRT 2, Beş Bölümlük Belgesel).

Sayfa Başına Git...

Ana Sayfa  |   Hakkımda   |     Yayınlarım   |   Fotoğraflar    |    Linkler   |   İletişim 

Sayfa © 2004 Fahri UNAN.
       ö                 Son Güncelleme Tarihi: