Hoş Geldiniz!

Macintosh HD:Users:fatmaacun:Desktop:WEB SAYFAM:index_files:image001.pngProf. Dr. Fatma Acun

 

Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Enstitüsü 06532 Beytepe/ ANKARA

 

Tel: 90-312 297 68 70
Faks
: 90-312 299 20 76
E
-mail: facun@hacettepe.edu.tr
Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~facun

 

 

English

Bu sayfa 10.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.

 

Eğitimi:

Doktra (Ph.D in History): 1994, Centre for Byzantne Ottoman and Modern Greek StudiesThe University of Birmingham, Birmingham, England. Ottoman Administration in the Sancak of Karahisar-ı Şarki: An Analysis Based on Tahrir Defters (1483-1569) başlılkı tez ile.

 

Bilim Uzmanlığı: 1985, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 1576 Tarihli Defter-i Evkaf-ı Rum’a Göre Tokat Merkez Kazası Vakıf Kayıtları başlıklı tez ile.

 

Lisans: 1982, Ankara Üniversitesi, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Ankara.

 

 

Çalışma Alanı ve Verdiği Dersler:

 

Çalışma AlanıOsmanlı sosyal ve ekonomik tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Tarih metodolojisi, Prosopografi, Görsel tarih.

 

Verdiği Dersler:

 

LisansAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Eğitim Tarihi, Milli Mücadele Dönemi Sanat ve Edebiyatı, Geçmişten Günümüze Ankara.

 

Lisansüstü: Yakın Dönem Tarihi Metodolojisi, Yakın Dönem Tarihi Belgeleri, Osmanlı Paleografyası, Osmanlıdan Cumhuriyete Değişme ve Süreklilik, Görsel Tarih, Savaş Dönemi Sanat ve Edebiyatı.

 

İdari Görevleri:  

Müdür: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2016 - 2018.

 

DekanUşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009 - 2011.

 

Projeleri:     

1.     Osmanlıdan Cumhuriyete Yabancı Okullar: Robert Kolej’de Okuyan Türk Öğrenciler Üzerine Prosopografik bir Çalışma (1863-1971). Proje Yürütücüsü. TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projesi; Proje No: 113K135. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje 1 Nisan 2017’de tamamlanmıştır. Projenin Konusunu, 1863’de kuruluşundan 1971’de üniversiteye dönüşünceye kadar olan yüz yılı aşın döneminde Robert Kolej’de okuyan Türk öğrencilerinin grup halinde incelenmesi teşkil etmektedir. Tarihte yaşamış bir grup aktörün ortak geçmişlerinin topluca incelenmesi olan prosopografi metoduyla, dönemindeki olaylara aktif olarak katılmısı ve yön vermiş “özel eğitimli” bir grubu teşkil eden Robert Kolej öğrencileri arasından seçilen Türk öğrenciler arşiv belgelerine dayalı olarak çalışılamaktadır. Proje kapsamında bir doktora tezi hazırlanmıştır.

 

2.    Atatürk İnnkılâplarının Türk Toplumunda Yereşmesi Sürecinin Görsel Veriler Yoluyla İncelenmesi (1923-1960). Proje YürütücüsüTÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projesi; Proje No 104K080. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje 1 Ekim 2007’de tamamlanmıştır. Projenin ilk aşamasında, yakın dönem tarihinin çok az istifade edilen belge grubunu oluşturan fotoğraf, pul, afiş, resim, kartpostal vbgörsel veriler tanımlanarak, bu için özel hazırlanan veri tabanına yüklenmiş ve İnternet üzerinden sorgulanabilir biçimde, araştırmacıların ve  eğtimcilerin istifadesine sunulmuşturBu kapsamda hazırlanan dijital  Görsel Tarih Arşivi, Türkiye’de alanında bir ilktir ve halihazırda  dokuz bin civarında görsel veriyi kapsamaktadır. Bu sayı yeni eklemelerle daha da artmaktadır. Projenin ikinci aşamasında, derlenen görsel veriler üzerinde, Atatürk döneminde yapılan inkılâpların yerleşmesi süreci incelenmiştir.

 

3.    Türkiye’nin Yenileşmesi Sürecinde Yurt Dışında Okuyan ÖğrencilerProsopografik Bir Veri Tabanı. Proje Yürütücü Yardımcısı.  DPT tarafından desteklenen  (Proje no: 2001K20700) proje 2005 yılında tamamlanmıştır. Bu kapsamda bir doktora tez danışmanlığı yürütülmüştür.

 

 

Kitapları:

1.     Yakın Dönem Tarihi Metodolojisi,  Ankara: Siyasal Yayınevi, 2017. (birinci baskı: Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2008).

 

2.     Dipnotlar, Merak Uyandıran Bir TarihAntony Grafton’dan tercüme, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013.

 

3.     Atatürk ve Türk İnkılâp Tarihi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2009 (Editör); 2010 (Editör); 2011 (Editör); 2015 (Editör); 2017 (Editör).

 

4.     Karahisar-ı _Şarkî Sancağı Mufassal Avârız Defteri (1642-1643 Tarihli), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008 (M. Öz ile birlikte).

 

5.     Karahisar-ı _Şarkî ve Koyluhisar Kazaları Örneğinde Osmanlı Taşra İdaresi (1485-1569), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2006.

 

6.     Bir Türk Casusunun Mektupları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999. 2. Baskı. Giovanni P. Marana, Letters Writ by a Turkish Spy, London, 1970’den tercüme (M. Öz ile birlikte).

 

 

Kitap Bölümleri ve Ansiklopedi Maddeleri:

1.     “Robert Kolej’de Okuyan Türk Öğrencilerin Sosyal Arkaplanları üzerine bir Değerlendirme”, Journal of Turkish Studies (Festschrift in Honor of Özer Ergenç), Hazırlayan Nil Tekgül, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, 2019, s. 65-84.

 

2.     “Modern Türk Tarihçiliğinin Başlangıcı ve Fuat Köprülü”, Türk Tarihçileri, ed. Ahmet Şimşek, Ankara: Pegem Akademik Yayınevi, 2017, s. 65-82.

 

3.     “Osmanlıdan Cumhuriyete Robert Kolejin Türk Öğrencileri”, Türk Tarihçiliğinin Asırlık Çınarı Halil İnalcık’a Armğan, ed. Mehmet Öz-Serhat Küçük, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2017, s. 51-71.

 

4.     “Türkiye’de Şehir Tarihçiliğinde Bir Usta: Özer Ergenç”, Yaşayan Türk Tarihçileri, ed. Ahmet Şimşek, Ankara: Pegem Akademik Yayınevi, 2017, s. 361-372.

 

5.     “Modern Çağda Uygarlık Tarihçiliği ve Arnold Toynbe”, Dünyada Tarihçilik, ed. Ahmet Şimşek, Ankara: Pegem Akademi, 2017, s. 195-201.

 

6.      “Tarihi Popülerleştirme Süreci”, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Prof. Dr. Yılmaz Kurt Armağanı, Cilt 1, ed. Hatice Oruç-Muhammed Ceyhan, Ankara: Akçağ Yayınları, 2016, s. 61-74.

 

7.     “Eğitim Alanıdaki İnkılâplar: Bilim ve Teknolojideki Gelişmeler”, Atatürk İlkeleri”, Atatürk ve Türk İnkılâp Tarihi, Ankara: Siyasal Yayınevi, 2016, s. 231-233.

 

8.     “Atatürk’ün Manevi Mirası: Atatürk İlkeleri”, Atatürk ve Türk İnkılâp Tarihi, Ankara: Siyasal Yayınevi, 2016, s. 299-316.

 

9.      “Dipnotun Serüveni”, Ötekilerin Peşinde: Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, ed. Fatih Yeşil-Mehmet Öz, Ankara: Timaş Yayınları, 2015, s. 51-72.

 

10.  “Muhteva Analizi”, Tarihi için Metodoloji, ed. Ahmet Şimşek, Ankara, 2015. s. 189-198.

 

11.  “Görsel Malzemeler”,  Tarih için Metodoloji, ed. Ahmet Şimşek, Ankara, 2015. s. 274-282.

 

12.  “Görselden Tarih Yazmak”,  Türkiye’de Tarihyazımı, ed. Vahdeddin Engin-Ahmet Şimşek,  İstanbul, 2011, s. 421-434.

 

13.  “Tarihin Kaynakları”, Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş bir Metodoloji, ed. Ahmet Şimşek, İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2011, s. 119-149; 2. Basım Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018.

 

14.  “The Late Ottoman Empire”, World History Encyclopedia, ed. by Alfred J. Andrea, ABC-CLIO: USA, 2011.

 

15.  “Turkey”,“Turkmen”, Native Peoples of the WorldGroupsIssues and Controversies, 3Volumes,M.E. Sharpes Inc. Publisher, USA, 2012.

 

16.  “ArmeninasinThe Ottoman Empire”World History EncyclopediaThe Age Revolutions 1750-1914, Ed. James HOverfieldABC-CLIO: USA, 2011, pp. 519-521.

 

17.    “Tarihin Kaynakları”Tarih Nasıl Yazılır, Tarih Yazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2011, s. 119-149.

 

18.  “Görselden Tarih Yazmak”, Türkiye’de Tarihyazımı, ed. Vahdettin Engin-Ahmet Şimşek, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011, s. 421-434.

 

19.  “Karahisar-ı Şarki Sancağında Ermeniler”, Tarih Boyunca Türk-Ermeni İlişkileri, Ermeni Sorunu ve Gelişimi, Editör: Enis Şahin, 2011.

 

20.      “Treaty of Lausanne”Milestone Documents in World History:Exploring the Primary Sources that Shaped the WorldEditor in ChiefBrian BonhommeMarch 2010, 4 VolumesSalem Press, USA.

 

21.      “Siyasî Tarihle İlgili Çalışmalar Üzerinde bir  Değerlendirme (1920-1938)”Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, Atatürk Dönemi, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,  Cilt 1, 2009, s. 133-137..

 

22.  “Atatürk Döneminde Sayıştay”, Atatürk Ansiklopedisi, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları (baskıda).

 

23.  “Atatürk Döneminde Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü”, Atatürk AnsiklopedisiAnkaraAtatürk Araştırma Merkezi Yayınları (baskıda).

 

24.  “Şebinkarahisar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.

 

25.  “Değişme ve Süreklilik: Osmanlının Torunları Cumhuriyetin Çocukları”, Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, edMemet Zencirkıran, Ankara: Nova Yayınları, 2006, s. 81-99.

 

26.    “Cumhuriyet Döneminde Bilim ve Teknolojinin Gelişimi”,  Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, ed. Derviş KılınçkayaAnkara: Siyasal Kitabevi, 2005, s. 352-370.

 

27.  “Celali İsyanları (1591- 1611)”, TürklerCilt 9(2002), s. 695-710.

 

28.  “Klasik Dönem Eyalet İdare Tarzı Olarak Tımar Sistemi ve Uygulaması”Türkler,  Cilt (2002), s. 899-908.

 

29.   “Osmanlı Taşra  İdaresine Sistem Yaklaşımı” Osmanlı, Cilt 6(2000), s. 152-161.

 

30.  “Tarihte Bilgisayarlaşma...”, Prof Dr Abdurrahman Çaycı’ya Armağan, Ankara, 1995, 1-21 (Ramazan Acun ile birlikte).

 

 

Makaleleri:

Uluslararası Atıf İndekslerine Girenler

1.    “The Image of Turks in Western LiteratureLetters Writ by a Turkish Spy”, Bulgarian Historical Review, 3-4 (2003), pp. 39-53. (Arts and Humanities Citation Index).

 

2.    “The Other Side of the CoinTax Exemptions within the Context of the Ottoman Taxation History”Bulgarian Historical Review, 1-2(2002), pp. 125-139. (Arts and Humanities Citation Index).

 

3.   “A Portrait of the Ottoman Cities”Muslim World, 92/3-4 (Fall 2002), pp. 255-286. (Arts and Humanities   Citartion Index).

 

Uluslararası Alan İndekslerine Girenler

 

1.    “Demands for Justice and Response of the SultanDecision Making in the Ottoman Empire in the 16th.Century”,

 Études Balkaniques, 2(2007), pp. 125-148. (Historical AbstractsTurkologische Anzeiger).

 

2.    “Ottoman Administrative Priorities:Two Case Studies of Giresun and Karahisar-ı Şarkî”, Archivum Ottomanicum, 17(1999), pp.13-34. (Historical Abstract, Turcologishe Andzeigher).

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar

1.     “Dijital Tarih ve Dijital Tarihçiliğin Tarihyazımına Etkisi Üzerine”, Tarihyazımı, Elektronik Dergi, Cilt 2, Sayı 1 (2020).

 

2.     “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Milli Egemenlik Kavramının Doğuşu ve Gelişimi”, Yeni Türkiye, TBMM’Nin 100. Yılı Özel Sayısı –I, Ocak-Şubat 2020, Yıl 26, Sayı 111, s. 541-556.

 

3.     Final Phase of the Ottoman Empire and  Establishment of Turkish Republic, Yeni Türkiye, Hasan Celal Güzel Özel Sayısı, Cilt 24, Sayı 104 (2018), s. 335-342.

 

4.     “Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Mezunları ve Meşhurları”, Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, Güz 2015, s. 417-443. İnternet adresi: http://www.ctad.hacettepe.edu.tr/11_22/7.pdf

 

5.     “Robert Kolej Mezunları ve Meşhurları”,  Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 2015: 4 (2), 136-164. İnternet adresi:

      http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000148442/5000135129.pdf?

 

 

6.     “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Robert Kolej’de Eğitim”, Ege Üniversitesi  Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt 31, Sayı 1 (2016), s. 1-34.

 

7.     “Milli Mücadele Dönemi Türküleri Üzerine Örnek Bir Çalışma”,  Folklor ve Edebiyat,  Cilt 22, Sayı 87 (2016), s. 85-114.

 

8.     “Yakın Dönem Tarihinin Ortaöğretimde Öğrenimi: Problemler ve Öneriler”Türk Tarih Eğitimi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2012), s. 32-55.

 

9.     “Küresel Rekabette Dijital Kültür”, Türkiyat AraştırmalarıHacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı 9 (2008), s. 9-46.

 

10.  “Görsel Verilerde Kadın İmajı (1923-1960)”Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16 (2007), s. 91-112.

 

11.  “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitimde Laiklik Prensibinin Yerleştirilmesi Sürecinin Görsel Veriler Yoluyla İncelenmesi”, Kebikeç, Sayı 24 (2007), s. 219-246.

 

12.  “Milli Mücadele ve Atatürk Dönemi Kaynaklarının Toplu Değerlendirilmesi”Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2(2007), s. 1-21.

 

13.  “Tarihte Objektiflik Tartışması”Muhafazakar Düşünce Dergisi, yıl 2, Sayı 7 (Kış 2006), s. 109-125.

 

14.  “Avrupa Birliği’nin Türkiye ile İlgili Belgelerinde Laiklik”Liberal Düşünce DergisiSayı 40 (2005), s. 51-67.

 

15.  “Osmanlı Şehirlerinde Devlet ve Sivil Toplum”Sivil Toplum, Sayı 10 (NisanHaziran 2005), s. 51-60.

 

16.  “Muhteva Analizi Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmalarında Kullanımı”Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , Cilt 22, Sayı 1 (2005), s. 27-50.

 

17.  “Görsellik ve Yakın Dönem Tarihi Araştırmalarında Kullanımı”,  Kebikeç, 18 (2004), s. 95-118.

 

18.  “Osmanlı Döneminde Anadolu Şehirlerinin Gelişmesinde Devletin RolüKarahisar Örneği”BelletenCilt LXV, 242(2001), s. 161-192.

 

19.  “Osmanlı Tarihinin Genişleyen SınırlarıDefteroloji”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 1(2000),  s. 319-332.

 

20.  “İlk Osmanlılara Dair”Kebikeç, 10 (2000), s. 59-73.

 

21.  14. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Değişme ve Süreklilik”Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiOsmanlı Devleti’nin KuruluŞunun 700. Yılı Özel Sayısı, (1999), s. 155-167.

 

22.  “Yakın Dönem Tarihi Metodolojisi”Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 42 (Kasım 1998),  s. 717-756.

 

23.  “İnternet’te Vakıflar”, Vakıflar Dergisi, XXVI (1997), s. 5 -24 (BYediyıldız ile birlikte).

 

 

Popüler Dergilerde Yayınlananlar

 

1.     “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitimin Hedefi: Mektep İle Hayat Arasındaki Çin Seddi Kaldırılmalı”Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Doğumunun 125. Yılında Atatürk Özel SayısıYıl 7, Sayı 80-81, 1 (2006), s.   27-32.

 

 

 

Katıldığı Sempozyum ve Kongreler:

Uluslararası

1.     “Robert Kolej’de Okuyan Türk Öğrencilerin Sosyal Arkaplanları üzerie bir Değerlendirme”, XVIII. Tarih Kongresi, 1-5 Ekim 2018 Ankara, Ankara: Türk Tarih Kurumu 2018.

 

2.      “Ortaöğretimde Yakın Dönem Tarihinin Öğretimi”, 2. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, 14-16 Haziran 2012.

 

3.       “Osmanlı Tarih Araştırmalarında Dipnotlar”CIEPO, 4 Ara Dönem Sempozyumu, 14-17 Nisan 2011 Uşak, İzmir, 2012, s. 61-70.

 

4.       ”Tarihin İnşaası Sürecinde Belge ve kullanımı”Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, Bildiriler, Ankara 18- 20 Mart 2010, Türk Tarih Kurumu: Ankara, 2011, s. 67-74.

 

5.     “İstanbul Nasıl Dünya Kenti ve İmparatorluk Başkenti Oldu”, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 8-10 Ekim 2009, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri-I, Konya, 2011.

 

6.     “The Role of the Caliphate and İslam in Reconstructuring State, Identity and Community in Late Ottoman and Early Rebublican Erea”, 20th International association of Historians of Asia Conference, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India, 14-17 November, 2008.

 

7.     “Küçük Karede Büyük Resimler: Pullarla Cumhuriyetin Dönüm Noktaları”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2008, s. 77-87.

 

8.     “Osmanlı İmparatorluk İdeali ve Giresun’da İdeal Toplum İnşası Süreci”, Uluslararası Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Giresun,  Cilt I,  Giresun 2009,  s. 328-334.

 

9.     “Görsel Mirasımız: Mevcut Durum ve Değerlendirme”, VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, 12-16 Kasım 2007, Cilt IIAnkara 2010, s. 2130-2136.

 

10.  “En Erken Tarihli Ahkam Defterinin Muhteva Analizi”, XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Cilt 4.1. Kısım, Ankara, 2010, s. 787-793.

 

11.   “Osmanlı _İmparatorluğuda Gayri Müslim Din Adamlarına Verilen İmtiyazlar: 16. Yüzyılda Tur-ı Sina Manastırı”, XIV. Türk Tarih Kongresi,  9-13 Eylül 2002 AnkaraIICilt  II. Kısım, Ankara, 2005, s. 1403-1411.

 

12.  “The Image of Turks in Western LiteratureLetters Writ by a Turkish Spy”, CIEPO, 5-12 July, 2002, London, England.

 

13.  “A Database for Study of Balkan History during Ottoman Period”, The Balkan Provinces of the Ottoman Empire; EconomicsSociety and Culture, 4-6 October 2001, Sofia, Bulgaria (R. Acun ile birlikte).

 

14.   “Towards a Prosopography of the Ottoman EmpireGeneralising From a Projecton the Students Reading for Higher Degre Abroad”, IXth. International Congress of Social and Economic History of Turkey, 20 August 2001, Dubrovnik, Croatia (R. Acun ile birlikte)

 

15.  “The Process of Tax Exemption and Its Effects on the Social Scale in the Ottoman Empire”, XXXVIth.International Congress of Asian and North African Studies, 27 August -September 2000, MontréalCanada.

 

16.   “Ottoman Administrative PrioritiesRevenue Maximisation in the Sancak of Karahisar-ı Şarkî”, Acta Viennensia Ottomanica (Akten des 13.CIEPO Symposiumsvom 21. bis 25. September 1998,Wien Austria), Wien, 1999, pp. 7-12.

 

17.  “A System Approach to Study the Ottoman Administration: A Case Study of Sancak of Karahisar-ı Şarki”, Paper presented at the 2nd International Conference on Historical Sources of Euroasian and North African Civilisations: Computer Approaches (HiSources) 2-6 June 1998, Zvenigorod, Moscow.

 

 

Ulusal

 

1.     “Dünyada ve Türkiye’de Kadın Hakları”, Edebiyatta Kadın Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Edebiyatı ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 8 Mart 2018.

 

2.     “Tarihi Popülerleştirme Süreci: Popüler Tarih Nasıl Yazılır? Popüler Tarih Nasıl Yapılır?”, IV. Tarihyazımı Çalıştayı- Türkiye’de Popüler Tarih, 15-16 Nisan 2016 Kocaeli.

 

3.     “Tarihin İnşası Sürecinde Belge ve Kullanımı”Cumhuriyet Döneminde Tarihçilik SempozyumuAnkara 2010, s. 91-100.

 

4.     “Türkiyat Araştırmalarında _İnternet’ten Nasıl _İstifade EdilebilirI. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2006, Ankara, Ankara, 2007, s. 53-61.

 

5.     “Orta Karadeniz Bölgesi Osmanlı Dönemi Araştırmalarının Değerlendirilmesi”, Orta Karadeniz Kültürü, Yayına HazırlayanlarBahaeddin Yediyıldız-Serhat Küçük-Hakan Kaynar, Ankara, 2005, s. 93-116.

 

6.     “Bir Tarihçi ve Modernleşmeci Fikir Adamı Olarak Prof. Dr.  Ercüment Kuran”, Türk Modernleşme Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 14 Mayıs 2005. Prof. Dr.  Ercüment Kuran’a SaygıAnkara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 7-49  (Ramazan Acun ile birlikte).

 

7.     “Avrupa Birliği’ne Uyum  Sürecinde Laiklik”Avrupa Birliği: Çağdaş Uygarlığın Yolu mu, Ulusal Egemenliğin Sonu mu?  Sempozyumu, 8-9 Kasım  2004Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları,  2005, s. 91-102.

 

8.     “Seyyah Söylemi ve Trabzon’a Gelen Yabancı Seyyahlar”Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih, Dil ve Edebiyat Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001 Trabzon, Trabzon, 2002, Cilt 1, s. 143-150.

 

9.     “Osmanlı Şehirlerinin Gelişmesinde Devletin RolüKarahisar-ı _Şarkî Örneğii”,   Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu, 30 Haziran-1 Temmuz 2000 Şebinkarahisar, İstanbul, 2001, s. 5-22.

 

10.  “XVI. Yüzyılda Diyarbakır Şehrindeki Ekonomik Faaliyetler”I. Bütün Yönleriyle Diyarbakır Sempozyumu, 27-28 Ekim 2000 Ankara, Ankara, 2001, s. 201-218.

 

11.  “Osmanlı İdari ÖncelikleriKarahisar-ı Şarkî Sancağında Gelir Artırımı Örneği”Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, 7-9 Nisan 1999 Konya, Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları,  2000s. 677-682.

 

12.  “Tarih Boyunca “Pontus” ” , Milli Mücadele Döneminde Giresun Sempozyumu, 6-7 Mart 1999 Giresun, İstanbul, 1999, s. 19-34.

 

13.  “15. ve 16. Yüzyıllarda Şebinkarahisar Civarında Yerleşim Modelleri”Giresun Tarihi Sempozyumu, 24-25 Mayıs1996, Giresun, İstanbul, 1997, s. 137-161.

 

Davetli Konuşmacı Olarak Verdiği Konferanslar:

1.     “Cumhuriyet Döneminde Kadın”, Kadın Hakları Derneği, 8 Mart 2018.

 

2.     “Tarih Nasıl Yazılır? Nasıl Okunur?”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, 13 Mart 2013.

 

3.     “Tarih Nasıl Yazılır? Nasıl Okunur?”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 3 Nisan 2012.

 

4.     “Tarih Araştırması Nasıl Yapılır”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 29