Prof. Dr. Emine YILMAZ

 

YAYIN LİSTESİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Emine Yılmaz Ceylan, “Ana Türkçede Kapalı e Ünlüsü”, Türk Dilleri Araştırmaları 1991, Ankara 1991: 151-165.

2. Emine Ceylan, “İlk Türkçe *d Foneminin Çuvaşçada ve Macarcada Gelişimi”, Türk Dilleri Araştırmaları 1992, Ankara 1992: 109-120.

3. Emine Ceylan, “Çuvaşça çara Sözcüğü ve Dağınık *y->ç- Değişimi”, Türk Dilleri Araştırmaları 3, Talat Tekin Armağanı, Ankara 1993: 69-72.

4. Emine Ceylan, “Türkçe y- ~ ø, Halaçça h-, Çuvaşça ø-, y-, v- Üzerine”, Türk Dilleri Araştırmaları 4, Ankara 1994: 145-158.

5. Emine Ceylan, “Biler Şehrinin Fethi, Çuvaş Halk Destanı”, Türk Dilleri Araştırmaları 5, Ankara 1996: 211-225.

6. Emine Yılmaz Ceylan, “Palatalization in Volga Turkic Languages: I Palatalization in Chuvash”, International Journal of Central Asian Studies, Vol. I, Ocak 1996: 269-278, Seoul/ Korea.

7. Emine Ceylan, “Çuvaşçada Eklenme Sırasında Oluşan Değişiklikler”, Türk Dilleri Araştırmaları 7, Ankara 1997: 123-139.

8. Emine Yılmaz Ceylan, “Palatalization in Volga Turkic Languages: II Palatalization in Tatar and Bashkir”, International Journal of Central Asian Studies, Vol. II, Ocak 1997: 90-99, Seoul/ Korea.

9. Emine Yılmaz, “Bir Sa‘lebi Çevirisi: Kısas-ı Enbiya”, International Journal of Central Asian Studies, Volume 10:1, Mustafa Canpolat Armağanı, Seoul 2005: 1-8.

10. Emine Yılmaz, N. Demir, “Kısas-ı Enbiya’dan Eski Anadolu Türkçesinin Söz Varlığına Katkılar I”, Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin’s Birth, s. 495-517, Editör Emine Yılmaz, Süer Eker, N. Demir, International Journal of Central Asian Studies, Volume 13, Korea., 2009.

11. Emine Yılmaz, N. Demir, "Salebi'nin Kitabu Araisi'l-Mecalis fi Kısasi'l-Enbiya'sının Anadolu Sahasında Yapılmış Çevirileri", Journal of Turkish Studies, Cilt 33/II, Cem Dilçin Armağanı, yayına hazırlayan Z. Toska, s. 357-370, 2009.

12. Yılmaz, Emine, Nurettin Demir (2010), “Ķıśaś-ı Enbiyā’dan Eski Anadolu Türkçesinin Sözvarlığına Katkılar II”, Studies on the Turkic World. Festschrift in Honour of Stanisław Stachowski edited by E. Mańczak-Wohlfeld and B. Podolak, Kraków 2010: 215–226, 2010.

13. Emine Yılmaz, “Karşılaştırmalı Türk Dilbilimi Çalışmalarında Çuvaşçanın Yeri, I. Sesbilgisi”, Turkish Studies, Türkçede Dilbilim Çalışmaları Özel sayısı, Volume 5/4, s. 728-741, 2011.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Emine Ceylan, "Çuvaşistan, Çuvaşlar ve Çuvaşça", Çağdaş Türk Dili, Ankara, Ocak 1995 (sayı 83): 16-24.

2. Emine Ceylan, “Orta Çulım, Mrass-Yukarı Tom Ağızları”, Çağdaş Türk Dili, Ankara, Haziran 1995 (sayı 88): 6-13.

3. Emine Ceylan, “Aşağı Çulım, Kondom-Aşağı Tom Ağızları”, Çağdaş Türk Dili, Ankara, Aralık 1995 (sayı 94): 13-18.

4. Emine Ceylan, “Tatarlar ve Tatarca”, Çağdaş Türk Dili, Ankara, Mart 1998 (sayı 121): 11-18.

5. Emine Yılmaz, “Karaçay-Balkarca”, Türkbilig 4, Ankara 2002.

6. Emine Ceylan, “Çuvaşça Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Üzerine Bir Deneme”, Türkbilig 1, Ankara 2000: 87-101.

7. Emine Yılmaz, “Çuvaşça Sözlükler”, Kebikeç, Ankara 1999: 131-134.

8. N. Demir-Emine Yılmaz, “Asker Karısı” (Çuvaşça Bir Öykü), Türkbilig 4, Ankara 2002.

9. Emine Yılmaz, “Tarihsel Sesbilgisi ve Biçimbilgisi Araştırmalarının Dilbilim Çalışmalarına Olası Katkıları ve Terimler Üzerine Birkaç Söz”, Erdem 48: 203-220, 2007.

10. Emine Yılmaz, "Árpád Berta'nın Ardından", Türkbilig 2008/16, Ankara 2008: 170-182.

11. Emine Yılmaz, “Türk Dili ve Talât Tekin”, Türk Dili, 700. Sayı, s. 887-889, TDK: Ankara, 2010.

12. Emine Yılmaz, "Tatarca Ön Önlülü Sözcüklerde Ünlüler Arası -g- Sesi Üzerine", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2010/2, TDK: Ankara, 2011.

13.Emine Yılmaz, N. Demir (2013), “Kısas-ı Enbiyadan Eski Anadolu Türkçesinin Sözvarlığına Katkılar III”, DTCF, Türkoloji Dergisi 19-1, 2012: 159-168.

Ulusal ve Uluslar arası Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler

Emine Yılmaz, “Türkçenin Yabancı Diller Etkisinde Kalmasıyla Oluşan Sorunlar”, Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını, Uluslararası Bilgi Şöleni, 7-8 Ocak 2002, Ankara.

Emine Yılmaz, “Türkiye Türkolojisinde Çuvaşça Araştırmalarının Sorunları”, TDK, V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, (Ankara, Eylül 2004), TDK yay., Ankara 2005: 3231-3248.

Emine Yılmaz, "Türkiye Türkolojisi ve Karşılaştırma(ma)lı Dilbilim" Muğla Üniversitesi, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (Muğla, 22-24 Aralık 2011), Muğla 2012: 779-789.

Emine Yılmaz, “Çağdaş Dilbilim Işığında Dile Bakış", Kafkas Üniversitesi (Kars, 28 Nisan 2013)

Kitap bölümleri:

1. Türkmence Türkçe Sözlük, Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s, t maddeleri: s. 481-595 ve 612-641), Z. Ölmez, S. Eker, Ankara 1995, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 18, Ankara 1995.

2. Emine Ceylan, “Modern Çuvaş Şiirinin Doğuşu: İvanov ve Tukay”, Nevin Önberk Armağanı, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz, “Çuvaşça Bir Aşk Öyküsü: Narspi”, Johanson Armağanı (Ed. N. Demir-F. Turan), Ankara 2002: 403-416.

4. Emine Yılmaz, “Çuvaşlar ve Çuvaşça”, Türkler, c. 20, 110-118, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002.

5. N. Demir-Emine Yılmaz, “Ural-Altay Dilleri ve Altay Dilleri Teorisi”, Türkler, c. I, 394-402, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002.

6. N. Demir-Emine Yılmaz, “Osmanlı Türkçesi”, Türkler, c. 11, 475-488, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002.

7. Emine Yılmaz, “Doğu Türkçesi”, Edebiyat Terimleri Ansiklopedisi, Ankara 2002.

8. Emine Yılmaz, “Chuvash and Chuvash Language”, The Turks, Part 6, Ankara 2002: 447-455.

9. N. Demir-Emine Yılmaz, “Ottoman Turkish”, The Turks, Part 3, Ankara 2002: 853-867.

10. Emine Yılmaz, “Talat Tekin ve Dil Devrimi”, Talat Tekin, Makaleler III, Çağdaş Türk Dillleri, Türk Dili Tarihinin Temel Sorunları 4, (Ed. N. Demir, Emine Yılmaz), Grafiker yay., Ankara 2005: 11-24.

11. N. Demir-Emine Yılmaz, “Uygur Edebiyatı (VIII-XIV. yüzyıl): Nesir”, Türk Edebiyatı Tarihi 1, TC Kültür Bakanlığı yay., 2006: 146-168.

12. Emine Yılmaz, “Doğu Avrupa’da Türk Dilinin İzleri”, Türk Edebiyatı Tarihi 1, TC Kültür Bakanlığı yay., 2006: 169-182.

13. Emine Yılmaz, “Kökenbilim Sözlüğü ve Türkçenin Kökenbilim Sözlükleri”, Mustafa İsen Armağanı, Grafiker yay., Ankara 2007.

14. Emine Yılmaz, “Sunuş”, L. Johanson, Türk Dil İlişkilerinde Yapısal Faktörler, (Çev. Nurettin Demir), TDK 2008: 9-21.

15. N. Demir, Emine Yılmaz, Temel Kavramlar, Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 3-13, N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara 2009 (Birinci baskı), 2009.

16. Emine Yılmaz, “Dünya Dilleri ve Türkçe”, Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 35-41, N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara 2009 (Birinci baskı), 2009.

17. N. Demir, Emine Yılmaz, “Türkçenin Tarihi Dönemleri”, Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 43-50, N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara 2009 (Birinci baskı), 2009.

18. Emine Yılmaz, “Günümüzde Türk Dünyası”, Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 51-67, N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara 2009 (Birinci baskı), 2009.

19. Emine Yılmaz, “Türkçe ve Yazı”, Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 69-75, N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara 2009 (Birinci baskı), 2009.

20. N. Demir, Emine Yılmaz, F. Karabulut, “Söz Dizimi II”, Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 119-135, N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara 2009 (Birinci baskı).

21. Nurettin Demir, Emine Yılmaz, “Türkçe Ses ve Biçim Bilgisi”, Ünite 1, 2, 3, s. 3-68, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2009.

22. Emine Yılmaz, “Karşılaştırmalı Altay Dilbilimi Çalışmalarında Çuvaşçanın Yeri, III. Sesbilgisi”, Leyla Karahan Armağanı, s. 925-932, Akçağ Yay.: Ankara 2013.

23. Emine Yılmaz, N. Demir, "14. Yüzyılda Eski Anadolu Türkçesine Çevrilmiş Bir Kısas-ı Enbiya Metninde Nuh Peygamber Öyküsü", Nuh Kitabı, Ed. E. Gürsoy-Naskali, Kitabevi: İstanbul, 2013: 145-160.

24. Emine Yılmaz, N. Demir, "Kısas-ı Enbiya'dan Hareketle Arap Harfli Metin Yayınlarında Sözlük-Dizinle İlgili İlkeler", Bengü Bitig, Dursun Yıldırım Armağanı, Ed. B. Gül-F. Ağca-F. Gökçe, Öncü Kitap: Ankara, 2013: 617-632.

25. Emine Yılmaz "Karşılaştırmalı Türk Dilbilimi Çalışmalarında Çuvaşçanın Yeri II: Biçimbilgisi", Bengü Belek, Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Ed. B. Gül, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: Ankara, 2013: 483-490.

Kitaplar:

1. Emine Ceylan, Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri, Çuvaşça-Türkçe/ Türkçe-Çuvaşça Sözlük, (Kril harfli metin, Yazıçevrimi, Türkçeye Çevrimi, Kökenbilimsel Sözlük-Dizin, Çuvaşça-Türkçe Sözlük, Türkçe-Çuvaşça Sözlük), Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 10, XXIV+200s., Simurg, Ankara 1996.

2. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz, Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji, (Ed. N. Demir, Emine Yılmaz), Grafiker yayınları, Ankara 2002.

4. Emine Yılmaz, Narspi (Kiril harfli metin, Yazıçevrimi, Türkçeye Çevrimi, Sözlük-Dizin), TDK, Ankara 2006.

5. N. Demir-Emine Yılmaz, Türk Dili El Kitabı, (Ed. N. Demir, Emine Yılmaz), Grafiker yayınları, Ankara 2003 (2010, 5. baskı).

6. N. Demir-Emine Yılmaz, Türkçe Ses Bilgisi, (Ed. Hülya Pilancı), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2011.

7. Emine Yılmaz, N. Demir, M. Küçük, Kısas-ı Enbiya, TDK, Ankara 2013.

Çeviriler:

Kitap Çevirileri

1. N. Demir-Emine Yılmaz (Çeviri), Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları, (Ed. N. Demir, Emine Yılmaz), Grafiker yay., ISBN 975-93344-2-9, Ankara 2002, 142 s.

2. N. Demir-Emine Yılmaz (Çeviri), Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler, (Ed. N. Demir, Emine Yılmaz), Ankara 2002.

3. Emine Yılmaz (Çeviri), Sözlerimi İyi Dinleyin…, Türk ve Uygur Runik Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını, (Árpád Berta, Svaimat jól halljátok, Szeged 2004), Ankara 2010.

4. Emine Yılmaz (Çeviri), Sözlerimi İyi Dinleyin…, Türk ve Uygur Runik Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını, (Árpád Berta, Szavaimat jól halljátok, Szeged 2004), Ankara: TDK, 2010.

Makale ve Kitap Bölümleri

5. Emine Yılmaz, “Kumanların Kökeni” (Çeviri), Bir, Türk Dünyası İncelemeleri 9-10, Prof. Dr. Kemal Eraslan Armağanı, İstanbul 1998: 133-142 (Árpád Berta, “A kunok eredete”, Halasi Téka 18, Adatok Kiskunhalas történetéhez, Szerkesztette: Szakál Aurél, Kiskunhalas 1996: 11-20.

6. Emine Yılmaz (Çeviri), “Çuvaşçada ‘ekmek’ Anlamındaki Sözcük”, , “A csuvasban ‘kenyér’ jelentés szó”, NyK 85 (2), Budapeşte 1983), Türkbilig 3, Ankara 2002: 172-173.

7. Emine Yılmaz (Çeviri), “Uygur Edebiyatı (VIII-XIV. yüzyıl): Nazım” (Abdurishid Yakup), Türk Edebiyatı Tarihi 1, TC Kültür Bakanlığı yay., 2006: 122-145.

8. Emine Yılmaz (Çeviri), “Türkiye Türkçesi”, (L. Johanson), Çağdaş Türk Dili, 3. baskı (Süer Eker), Grafiker yay., Ankara 2005: 162-166.

9. (Çeviri) Emine Yılmaz, “Koldul, koldus (kolduş)”, Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin’s Birth, s. 79-87, Editör Emine Yılmaz, Süer Eker, N. Demir, International Journal of Central Asian Studies, Volume 13, Korea. [Á. Berta, “A magyar nyelv korai török jövevényszavaink törökségi hátteréhez (1. Apró es áporodik; 2. Koldul, koldus), NyK 97: 183-195.].

10. Emine Yılmaz, “Cinsiyet Ansiklopedisi“, Muslim Civilisations Abstracts, Encyclopedians About Muslim Civilisations, by. Aptin Khanbaghi, Edinburg University Press in Association with, The Aga Khan University, 2009.

Kitap editörlüğü:

1. N. Demir-Emine Yılmaz (Ed.), Sözlükbilimi Sempozyumu, Bildiriler I, DAÜ yay., 2001, Gazimagosa/ Kıbrıs.

2. Emine Yılmaz-N. Demir, Talat Tekin, Makaleler I, Altayistik, (Ed. Emine Yılmaz, N. Demir), Grafiker yay., Ankara 2003. (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı: TDK, Ankara 2013)

3. Emine Yılmaz-N. Demir, Talat Tekin, Irk Bitig, Türk Dili Tarihinin Temel Sorunları 1, (Ed. N. Demir, Emine Yılmaz), Öncü yay., Ankara 2004. (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı: TDK, Ankara 2013)

4. Emine Yılmaz-N. Demir, Talat Tekin, Makaleler II, Tarihi Türk Yazı Dilleri, Türk Dili Tarihinin Temel Sorunları 2, (Ed. N. Demir, Emine Yılmaz), Öncü yay., Ankara 2004. (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı: TDK, Ankara 2013)

5. Emine Yılmaz-N. Demir, Talat Tekin, Makaleler III, Çağdaş Türk Dilleri, Türk Dili Tarihinin Temel Sorunları 4, (Ed. N. Demir, Emine Yılmaz), Grafiker yay., Ankara 2005. (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı: TDK, Ankara 2013)

6. Emine Yılmaz, Süer Eker, N. Demir (Editör), Mustafa Canpolat Armağanı, International Journal of Central Asian Studies, Volume 10-1, Korea., 2005.

7. Turcology in Turkey, Selected Papers, Studia Uralo-Altaica 47: 521-539, Edited by. László Károly, N. Demir, E. Yılmaz, Szeged 2007.

8. Emine Yılmaz, Süer Eker, N. Demir (Editör), Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin’s Birth, International Journal of Central Asian Studies, Volume 13, Korea., 2009.

9. N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2009.

Yayın tanıtmaları:

1. Emine Ceylan, “An Introduction to the History of the Turkic Peoples, Peter Golden, Turcologica; Band 9, hrsg. von Lars Johanson. Otto Harrassowitz. Wiesbaden 1992, xvii+ 483 s.”, Türk Dilleri Araştırmaları c. 3, Talat Tekin Armağanı, Ankara 1993: 324-325.

2. Emine Yılmaz, “Die Sprache der wolgabulgarischen Inschriften, Marcel Erdal, Turcologica; Bd. 13, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1993, 172 s.”, Türk dilleri Araştırmaları c.4, Ankara 1994: 229-231.

3. Emine Ceylan, “Tschuwaschische Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten, Uwe Bläsing VII+ 849 s., Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1994 (Turcologica, Bd. 20), ISBN 3-447-03489-0)”, Türk Dilleri Araştırmaları 5, Ankara 1996: 294-295.

4. Emine Ceylan, “Modern Literary Uzbek I, Khayrulla Ismatulla, Indiana University Research Institute for Inner Asian Studies, Bloomington, Indiana 1995, XII+551 s., ISBN 0 933070-36-5”, Türk Dilleri Araştırmaları 5, Ankara 1996: 296.

5. Emine Ceylan, “Deverbale Wortbildung im Mittelkiptschakisch-Türkischen, Árpád Berta, Turcologica, Bd. 24. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1996, XVIII+698, ISBN 3-447-03675-3”, Türk Dilleri Araştırmaları 6, Ankara 1997: 195-196.

6. Emine Yılmaz, “En Eski Türkçenin İzlerinde, Doğan Aksan, Simurg 46, Dil ve Edebiyat 7, I. Baskı, İstanbul 2000”, Dilbilim Araştırmaları, Boğaziçi Üniversitesi yay., İstanbul 2001: 99-100.

7. Emine Yılmaz, “Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Hayati Develi, Ders Kitabı I, Bilimevi yay., İstanbul 2000”, Türkbilig 2, 2001: 184.

8. Emine Yılmaz, “Geoffrey Haig, Relative Constructions in Turkish, Turcologica 33, Harrassowitz 1998”, Bilig, sayı 20, Ankara 2002: 155-158.

9. Emine Yılmaz, “Larry Clark, Turkmen Reference Grammar, Turcologica 34, yay. Lars Johanson, ISBN 3-447-04019-X, ISSN 0177-47-43, Wiesbaden 1998, XXVI+708 s., Bilig 22, 2002 yaz: 192-196.

10. Emine Yılmaz, “Judit Dmitriyeva, çuvasskie narodnye nazvanija dikorastuşçix rastenii, Studies in Linguistics of the Volga-Region, University of Debrecen, Volume I 2000, Ed. Klára Agyagási, Debrecen, 2001, pp 211”, Acta Orientalia Hungarica 55(4), 2002: 430-431.

11. Emine Yılmaz, “István Zimonyi, Muslimische Quellen über die Ungarn vor der Landnahme, Das ungarische Kapitel der Gaihani-Tradition, Studien zur Geschichte Ungars, Bd. 9, Gabriele Schäfer Verlag, Herne 2006, 348 s.”, bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2007: 224-228.

12. Emine Yılmaz, “Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt, Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz Universität Mainz, yay. Hendrik Boeschoten, Heidi Stein, Turcologica 69, 405 s., 2007”, bilig 45, Bahar 2008.

13. Emine Yılmaz, N. Demir, “Şerife Özer (2008), Die nominale Wortbildung im Altosmanischen. Am Beispiel der Übersetzung von Talabis Qisas al-Anbiya aus dem 14. Jahrhundert (Turcologica 73). Wiesbaden: Harrassowitz-Verlag. vii+132 s. ”, bilig 49: 231-240, 2009.

14. Emine Yılmaz, “György Hazai, Andreas Tietze, (2006), Ferec ba‘d eş-şidde (Ein frühosmanisches Geschichtenbuch), 1. Band, Text, Klaus Schwarz Verlag•Berlin, 650 s. ”, Bilig 52: 243-248, 2010.

15. Emine Yılmaz, "Árpád Berta, Studies in Turkic Etymology", Bilig, 2011 Yaz (Sayı 58), Ankara 2011.

16. Emine Yılmaz, "Jorma Luutonen (2012), Chuvash Syntactic Nominalizers, Turcologica 88, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 113 s.", Türkbilig 2012/23: 149-152.

Elektronik Yayınlar

Emine Yılmaz, Nogayca, www.yunus.hacettepe.edu.tr/~eminey/.

Emine Yılmaz, Başkurtça, www.yunus.hacettepe.edu.tr/~eminey/.

 
 
[ YUKARI ]