You are here: Homepage : Academic interests : Publications

 
Theses : Journal Articles : Book Chapters : Conference with Proceedings : Conference : Magazine : Advisories
 

THESES
 
Tuzun, H. (2004). Motivating learners in educational computer games. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Bloomington.
Click to Download this in PDF format
Cited in SSCI by 15 publications
 

to the Top of the page

JOURNAL ARTICLES
 
Tüzün, H., & Doğan, D. (2019). The effects of using on-screen and paper maps on navigation efficiency in 3D multi-user virtual environments. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, 11(4), 21-41.
Click to Download this in PDF format (ESCI)
 
Bilgic, H.G., & Tuzun, H. (2020). Issues and challenges in web-based distance education programs in Turkish higher education institutes. Turkish Online Journal of Distance Education, 21(1), 143-164.
Click to Download this in PDF format (ESCI)
 
Tüzün, H. (2019). Transforming traditional courses through web 2.0 philosophy: The case of an introductory programming course. Gazi Journal of Education Sciences, 5(Special), 39-54.
Click to Download this in PDF format
 
Doğan, D., Yiğit, M.F., Alır, A., Fidan, A., Özbay, Ö., & Tüzün, H. (2019). Öğretmen adaylarının bir öğretmen eğitimi simülasyonunun kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Examining pre-service teacher opinions on using a teacher training simulation). Pamukkale University Journal of Education, 46, 150-174.
Click to Download this in PDF format (ESCI)
 
Tüzün, H., Barab, S.A., & Thomas, M.K. (2019). Reconsidering the motivation of learners in educational computer game contexts. Turkish Journal of Education, 8(2), 129-159.
Click to Download this in PDF format (ESCI)
 
Tüzün, H., Bilgiç, H.G., & Elçi, S. (2019). The effects of 3D multi-user virtual environments on collaborative learning and social presence. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(3), 221-231.
Click to Download this in PDF format
 
Tepe, T., Kaleci, D., & Tuzun, H. (2018). Integration of virtual reality fire drill application into authentic learning environments. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 10(4), 241-249. doi: 10.18844/wjet.v10i4.4085
Click to Download this in PDF format
 

Özmen, B., Tepe, T., & Tüzün, H. (2018). Adapting a residential course to web-based blended learning. Eurasian Journal of Educational Research, 75, 115-136.
Click to Download this in PDF format (ESCI)
 

Kaleci, D., Tepe, T., & Tüzün, H. (2017). Üç boyutlu sanal gerçeklik ortamlarındaki deneyimlere ilişkin kullanıcı görüşleri (Users' opinions of experiences in three dimensional virtual reality environments). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21(3), 669-689.
Click to Download this in PDF format
 

Tüzün, H., Tepe, T., Dargut Güler, T., Özer, F., & Uluçınar, V. (2017). Evaluating computer games for the professional development of teachers: The case of atlantis remixed. International Journal of Virtual and Augmented Reality, 1(2), 60-74.
Click to Download this in PDF format
 
Menzi-Çetin, N., Alemdağ, E., Tüzün, H., & Yıldız, M. (2017). Evaluation of a university website’s usability for visually impaired students. Universal Access in the Information Society, 16(1), 151-160. doi: 10.1007/s10209-015-0430-3
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 3 publications
 

Tüzün, H., Alsancak-Sırakaya, D., Altıntaş-Tekin, A., & Yaşar-Eren, S. (2016). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamlarda buradalığın incelenmesi (An investigation of presence in three-dimensional multi-user virtual environments). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 475-490.
Click to Download this in PDF format (ESCI)
 

Tüzün, H., & Çınar, M. (2016). Guidelines for transferring residential courses into web. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(4), 145-165. doi: 10.19173/irrodl.v17i4.2323
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 1 publication
 
Tüzün, H., Telli, E., & Alır, A. (2016). Usability testing of a 3D touch screen kiosk system for way-finding. Computers in Human Behavior, 61, 73-79. doi: 10.1016/j.chb.2016.03.006
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 7 publications
 
Tüzün, H., & Özdinç, F. (2016). The effects of 3D multi-user virtual environments on freshmen university students' conceptual and spatial learning and presence in departmental orientation. Computers & Education, 94, 228-240. doi: 10.1016/j.compedu.2015.12.005
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 15 publications
 
Bilgiç, H.G., & Tüzün, H. (2015). Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(3), 26-50.
Click to Download this in PDF format
 
Tüzün, H., Akıncı, A., Kurtoğlu, M., Atal, D., & Pala, F.K. (2013). A study on the usability of a university registrar’s office website through the methods of authentic tasks and eye-tracking. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(2), 26-38.
Click to Download this in PDF format
 
Yıldız, B., & Tüzün, H. (2011). Üç-boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal yeteneğe etkileri (Effects of using three-dimensional virtual environments and concrete manipulatives on spatial ability). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 498-508.
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 3 publications
 
Yeniad, M., Mazman, S. G., Tüzün, H., & Akbal, S. (2011). Bir bölüm web sitesinin otantik görevler ve göz izleme yöntemi aracılığıyla kullanılabilirlik değerlendirmesi (Evaluating the usability of a departmental web site by authentic tasks and eye tracking method). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 147-173.
Click to Download this in PDF format
 
Akgün, E., Nuhoğlu, P., Tüzün, H., Kaya, G., & Çınar, M. (2011). Bir eğitsel oyun tasarımı modelinin geliştirilmesi (Development of an educational game design model). Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 41-61.
Click to Download this in PDF format
 

Thomas, M. K., Barab, S. A., & Tuzun, H. (2009). Developing critical implementations of technology-rich innovations: A cross-case study of the implementation of quest atlantis. Journal of Educational Computing Research , 41(2), 125-153.
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 11 publications
 

Tüzün, H., Yılmaz-Soylu, M., Karakuş, T., İnal, Y., & Kızılkaya, G. (2009). The effects of computer games on primary school students' achievement and motivation in geography learning. Computers & Education, 52(1), 68-77. doi: 10.1016/j.compedu.2008.06.008
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 218 publications (Among Elsevier's top cited articles)
 
Bakar, A., Tüzün, H., & Çağıltay, K. (2008). Öğrencilerin eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin algıları: Sosyal bilgiler dersi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 27-37.
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 3 publications
 
Tüzün, H., Arkun, S., Bayırtepe-Yağız, E., Kurt, F., & Yermeydan-Uğur, B. (2008). Evaluation of computer games for learning about mathematical functions. i-manager's Journal of Educational Technology, 5(2), 64-72.
Click to Download this in PDF format
 
Gürsul, F., & Tüzün, H. (2006). Okul deneyimi dersinde kullanılan gözlem kayıt yöntemlerinin öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak karşılaştırılması (Comparison of observation recording methods used in school experience course based on prospective teachers' opinions). Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 5(10), 161-176.
This issue was printed in 2008.
 
Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri (The effects of game-based learning environments on students' achievement and self-efficacy in a computer course). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54.
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 16 publications
 
Barab, S., Dodge, T., Thomas, M. K., Jackson, C., & Tuzun, H. (2007). Our designs and the social agendas they carry. The Journal of the Learning Sciences, 16(2), 263-305.
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 60 publications
 
Tüzün, H. (2007). Blending video games with learning: Issues and challenges with classroom implementations in the Turkish context. British Journal of Educational Technology, 38(3), 465-477.
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 35 publications
 
Tüzün, H. (2006). Eğitsel bilgisayar oyunları ve bir örnek: Quest atlantis. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 220-229.
Click to Download this in PDF format
Cited in SSCI by 7 publications
 
Barab, S. A., Thomas, M. K., Dodge, T., Carteaux, B., & Tüzün, H. (2005). Making learning fun: Quest Atlantis, a game without guns. Educational Technology Research and Development, 53(1), 86-107.
Click to Download this in PDF format (SSCI)
Cited in SSCI by 414 publications

to the Top of the page

BOOK CHAPTERS
 

Tepgeç, M., Yıldız, E., Adıgüzel, O., Sürmelioğlu, Y., & Tüzün, H. (2019). Üniversite tanıtım aracı olarak sosyal medya hesaplarının göz izleme yöntemiyle değerlendirilmesi: Hacettepe üniversitesi örneği. In A. İşman, H. F. Odabaşı, & B. Akkoyunlu (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 (pp. 633-655). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
Click to Download this in PDF format
 

Çınar, M., Doğan, D., & Tüzün, H. (2019). Programlama eğitiminde yapa-boza öğrenme etkinlikleri. In A. İşman, H. F. Odabaşı, & B. Akkoyunlu (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 (pp. 505-530). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
Click to Download this in PDF format
 

Altan, T., & Tüzün, H. (2019). Fen bilimleri eğitiminde teknoloji-zengin eğitsel yenilik uygulamaları: Taiga eğitsel oyun ünitesi örneği. In D. Akgündüz (Ed.), Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar (pp. 411-430). Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık.
Click to Download this in PDF format
 

Tanış, H., Demir, Ö., Özgür, A., & Tüzün, H. (2019). Railroad tycoon II. In K. Schrier (Ed.), Learning, Education & Games, Volume 3: 100 Games to Use in the Classroom & Beyond (pp. 331-334). Pittsburgh, PA: ETC Press.
Click to Download this in PDF format
 

Saygıner, Ş., & Tüzün, H. (2018). Programlama eğitimi üzerine bir inceleme: Yaşanan zorluklar, mevcut uygulamalar ve güncel yaklaşımlar. In B. Akkoyunlu, A. İşman, & H. F. Odabaşı (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 (pp. 693-710). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
Click to Download this in PDF format
 

Bilgiç, H.G., & Tüzün, H. (2018). Yükseköğretim kurumlarında eğitim teknolojileri destek ofisleri: Mevcut durum ve öneriler. In B. Akkoyunlu, A. İşman, & H. F. Odabaşı (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 (pp. 671-691). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
Click to Download this in PDF format
 

Tepe, T., Kaleci, D., & Tüzün, H. (2018). Virtual reality applications in education. In N. Lee (Ed.), Encyclopedia of Computer Graphics and Games. Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-08234-9_166-1
Click to Download this in PDF format
 
Doğan, D., Çınar, M., & Tüzün, H. (2018). Multi-user virtual environments for education. In N. Lee (Ed.), Encyclopedia of Computer Graphics and Games. Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-08234-9_172-1
Click to Download this in PDF format
 
Taşkın, B., İrem Coşkun, H., & Tüzün, H. (2018). Usability evaluation of the mobile application of centralized hospital appointment system (CHAS). In S. Saeed, T. Ramayah, & Z. Mahmood (Eds.), User Centric E-Government: Challenges and Opportunities (pp. 231-248). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
Click to Download this in PDF format
 
Sayın, Z., Keskin, S., Akın, T., Tekeli, P., Barın, S., & Tüzün, H. (2017). Öğretimde teknoloji kullanımı eğitimi'nin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi. In H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu, & A. İşman (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017 (pp. 489-507). Ankara, Turkey: Vadi Grafik Tasarım.
Click to Download this in PDF format
 
Özdinç, F., Tüzün, H., Ergün, E., Bayrak, F., & Kula, A. (2016). Usability testing of a three-dimensional library orientation game. In M. A. Garcia-Ruiz (Ed.), Games User Research: A Case Study Approach (pp. 77-95). Boca Raton, FL: CRC Press.
Click to Download this in PDF format
 
Tüzün, H., Çıralı Sarıca, H., Menzi Çetin, N., Kokoç, M., Sert, G., & Alır, A. (2016). The adaptation of a residential course to web-based environment for increasing productivity. In P. Dickenson & J. J. Jaurez (Eds.), Increasing Productivity and Efficiency in Online Teaching (pp. 43-63). Hershey, PA: Information Science Reference.
Click to Download this in PDF format
 
Ekici, M., Arslan, İ., & Tüzün, H. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) web portalı kullanılabilirliğinin göz izleme yöntemiyle değerlendirilmesi. In A. İşman, H. F. Odabaşı, & B. Akkoyunlu (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016 (pp. 273-297). Ankara, Turkey: Salmat Basım Yayın.
Click to Download this in PDF format
 
Yıldırım, D., Akın, T., Keskin, S., & Tüzün, H. (2016). Mikro-öğretimde mobil göz izlemenin kullanılması. In A. İşman, H. F. Odabaşı, & B. Akkoyunlu (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016 (pp. 383-396). Ankara, Turkey: Salmat Basım Yayın.
Click to Download this in PDF format
 
Çınar, M., & Tüzün, H. (2016). Web-based course design models. In M. M. Pinheiro & D. Simões (Eds.), Handbook of Research on Engaging Digital Natives in Higher Education Settings (pp. 374-395). Hershey, PA: Information Science Reference.
Click to Download this in PDF format
 
Bilgiç, H.G., & Tüzün, H. (2015). Web tabanlı uzaktan eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarında açılması süreci. In B. Akkoyunlu, A. İşman, & H. F. Odabaşı (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015 (pp. 469-491). Ankara, Turkey: Ayrıntı Basım Yayın.
Click to Download this in PDF format
 
Baş, T., & Tüzün, H. (2014). Tüketicileri (kullanıcıları) ve ürün kullanımlarını analiz etmek için göz izleme yönteminin kullanılması. In M. Babaoğul, A. Şener, & E. B. Buğday (Eds.), Tüketici Yazıları (IV) (pp. 217-234). Ankara, Turkey: Eryılmaz Offset.
Click to Download this in PDF format
 
Tüzün, H., Akıncı, A., Yıldırım, D., & Sırakaya, M. (2013). Bilgisayar oyunları ve öğrenme. In K. Çağıltay & Y. Göktaş (Eds.), Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler (pp. 597-614). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
Click to Download this in PDF format
 
Tüzün, H., Bilgiç, H.G., Kalaycı, E., Çınar, M., Akıncı, A., Yıldırım, D., & Yüksel, Y. (2011). Yerleşik bir dersin web-tabanlı uzaktan eğitim için yeniden tasarımı. In B.B. Demirci, G. Telli-Yamamoto, & U. Demiray (Eds.), Türkiye'de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II (pp. 175-199). Eskişehir, Turkey: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Click to Download this in PDF format
 
Tüzün, H. (2010). Dünya üzerine yayılmış çok-kullanıcılı çevrim-içi eğitsel bir bilgisayar oyununun teknik yapısı ve türkiye’de yaklaşımlar. In G. Telli-Yamamoto, U. Demiray, & M. Kesim (Eds.), Türkiye'de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar (pp. 261-281). Ankara, Turkey: Cem Web Ofset.
Click to Download this in PDF format
 
Barab, S., Dodge, T., Tuzun, H., Job-Sluder, K., Jackson, C., Arici, A., Job-Sluder, L., Carteaux Jr., R., Gilbertson, J., & Heiselt, C. (2007). The quest atlantis project: A socially-responsive play space for learning. In B. E. Shelton & D. A. Wiley (Eds.), The educational design and use of simulation computer games (pp. 159-186). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
Click to Download this in PDF format
Cited in SSCI by 13 publications
 
Tüzün, H. (2006). Multiple motivations framework. In M. Pivec (Ed.), Affective and emotional aspects of human-computer interaction: Game-based and innovative learning approaches (pp. 59-92). Amsterdam, Netherlands: IOS Press.
Click to Download this in PDF format
Cited in SSCI by 3 publications
 

to the Top of the page

CONFERENCE PRESENTATIONS with PROCEEDINGS
 
Demir, Ö., Tuluk, A., Ay, K., Özçelik, F., & Tüzün, H. (2017). The evaluation of e-government web portal in Turkey through eye-tacking method. European Conference of Educational Research 2017, Copenhagen, Denmark.
 
Taşkın, B., & Tüzün, H. (2017). Analysis of educational processes in terms of socio-cultural features. 4th International Conference of Ethnography and Education, Barcelona, Spain (pp. 143-144).
 
Kaleci, D., Tepe, T., & Tüzün, H. (2017). Üç boyutlu sanal gerçeklik ortamları kullanılarak tasarlanan eğitsel içerikli etkinlikler üzerine öğrenci görüşleri. IVth International Eurasion Educational Research Congress, Denizli, Turkey (pp. 1899-1900).
 
Tanış, H., Demir, Ö., Dalgıç, C., Ateş, C., Obuz, Z., & Tüzün, H. (2016). Evaluating and improving an online occupational health and safety training program. European Conference of Educational Research 2016, Dublin, Ireland.
Click to Download this in PDF format
 
Taşkın, B., & Tüzün, H. (2016). Analysis of computer literacy education in terms of self-directed learning and cultural features. European Conference of Educational Research 2016, Dublin, Ireland.
Click to Download this in PDF format
 
Yıldırım, D., Keskin, S., Akın, T., & Tüzün, H. (2016). Using mobile eye tracking technique in micro-teaching practices of pre-service teachers. European Conference of Educational Research 2016, Dublin, Ireland.
Click to Download this in PDF format
 
Tepe, T., Kaleci, D., & Tüzün, H. (2016). Eğitim teknolojilerinde yeni eğilimler: Sanal gerçeklik uygulamaları. 10th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Rize Turkey (pp. 547-555).
Click to Download this in PDF format
 
Tüzün, H., Arık, G., Şahin, M., Tepe, T., & Gündüz, A.Y. (2016). İnternet erişilebilirliği farkındalık analizi. Akademik Bilişim '16 Bildiriler Kitabı, Aydın (pp. ?-?).
 
Taşkın, B., & Tüzün, H. (2015). Analysis of computer literacy education in terms of self-directed learning. International Conference The Future of Education, Florence, Italy (p. 54).
Click to Download this in PDF format
 
Doğan, D., Çınar, M., Gökçe-Bilgiç, H., & Tüzün, H. (2015). Sarmal eğitsel oyun tasarımı modeline göre dijital oyun geliştirme süreci: <E-Adventure> örneği. Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi Bildiri Kitabı, Erzurum, Turkey (pp. 442-452).
Click to Download this in PDF format
 
Çıralı, H., Özgür, A., Olgun, S., & Tüzün, H. (2012). Kağıt prototip kullanılabilirlik çalışması: Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi akademik özgeçmiş sistemi örneği (Usability study of a paper prototype: the case of hacettepe university faculty of education academic cv system). 6th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Gaziantep, Turkey (pp. 391-399).
Click to Download this in PDF format
 
Bas, T., & Tuzun, H. (2011). Evaluation of the usability of educational web media: A case study of grou.ps. 4th International Conference of Education, Research and Innovation Proceedings, Madrid, Spain (pp. 6738-6742).
Click to Download this in PDF format
 
Doğan, D., Tüzün, H., Dağhan, G., Altıntaş, A., Ilgaz, H., Özdinç, F., Kayaduman, H., Özpala, N. (2011). Uzaktan eğitimde ders tasarımı: Yüz yüze verilen bir dersin uzaktan eğitim sürecine hazır hale getirilmesi (Course design for distance education: Getting a class thought face to face ready for distance education). 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey (pp. 1037-1043).
Click to Download this in PDF format
 
Akıncı, A., Bilgiç, H.G., Tüzün, H., Çınar, M., Kalaycı, E., Yıldırım, D., Yüksel, Y. (2011). Yerleşik bir dersin uzaktan eğitim için yeniden tasarımı (Re-designing an existing course for distance education). 11th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey (pp. 2135-2140).
Click to Download this in PDF format
 
Altan, T., & Tüzün, H. (2011). Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamlarının fatih projesindeki yeri (Contextualizing technology-rich learning environments in fatih project). Akademik Bilişim '11 Bildiriler Kitabı, Malatya (pp. 107-113).
Click to Download this in PDF format
 
Kalaycı, E., Tüzün, H., Bayrak, F., Özdinç, F., & Kula, A. (2011). Üç-boyutlu sanal ortamların kullanılabilirlik çalışmalarında göz-izleme yöntemi: Active worlds örneği (Eye-tracking methods for usability testing in 3d virtual environments). Akademik Bilişim '11 Bildiriler Kitabı, Malatya (pp. 93-98).
Click to Download this in PDF format
 
Akgün, E., Nuhoğlu, P., Tüzün, H., Kaya, G., & Çınar, M. (2011). Bir eğitsel oyun tasarımı modelinin alanyazına dayalı olarak geliştirilmesi (Development of an educational game design model based on literature). Akademik Bilişim '11 Bildiriler Kitabı, Malatya (pp. 349-356).
Click to Download this in PDF format
 
Çınar, M., Tüzün, H., Yıldırım, D., Akıncı, A., Kalaycı, E., Bilgiç, H.G., & Yüksel, Y. (2011). Uzaktan eğitimde kullanılan eşzamanlı sanal sınıf araçlarının karşılaştırılması (Comparison of synchronous virtual classroom tools used in distance learning). Akademik Bilişim '11 Bildiriler Kitabı, Malatya (pp. 451-456).
Click to Download this in PDF format
 
Mazman, S.G., Akbal, S., Tüzün, H., & Yeniad, M. (2010). Usability testing of departmental web sites: A case study with authentic users and authentic tasks. International Conference of Education, Research and Innovation Proceedings, Madrid, Spain (345-353).
Click to Download this in PDF format
 
Bakar-Corez, A., Tuzun, H., & Cagiltay, K. (2010). Use of educational games in classroom: Challenges and barriers. IODL & ICEM International Joint Conference and Media Days Proceedings, Eskisehir, Turkey (pp. 119-129).
Click to Download this in PDF format
 
Özdinç, F., & Tüzün, H. (2010). Üç-boyutlu sanal oryantasyon uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri (Student opinions about three-dimensional virtual orientation implementation). 4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Turkey (840-844).
Click to Download this in PDF format
 
Mazman, S.G., Tüzün, H., Akbal, S., & Yeniad, M. (2010). Bölüm web sitelerinin kullanılabilirlik testi: Otantik kullanıcılarla ve otantik görevlerle bir durum çalışması (Usability testing of departmental web sites: A case study with authentic users and authentic tasks). 4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Turkey (757-762).
Click to Download this in PDF format
 
Altan, T., & Tüzün, H. (2010). Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamlarında öğrenme pratiğinin incelenmesi (Examining learning practice in technology-rich individual learning environments). 4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Turkey (108-112).
Click to Download this in PDF format
 
Akıncı, A., Sırakaya, M., Yıldırım, D., & Tüzün, H. (2010). Eğitsel bilgisayar oyunlarının eğitim ortamlarına entegrasyonu (Integration of educational computer games into educational environments). 4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Turkey (57-62).
Click to Download this in PDF format
 
Yıldız, B. ve Tüzün, H. (2010). Uzamsal yeteneği geliştirmeye yönelik 3-B simülasyon programının geliştirilmesi. IX.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir (pp. ?-?).
 
Tüzün, H. ve Özdinç, F. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve tercihlerine yönelik bir durum çalışması (A case study related to teacher candidates' computer game playing characteristics and preferences). II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey (pp. 174-180).
Click to Download this in PDF format
 
Pala, F. K., Altan, T., Ilgaz, H., Çınar, M. ve Tüzün, H. (2010). Hacettepe üniversitesinin kütüphane web sitesi kullanılabilirlik çalışması (Usability testing of hacettepe university library web site). 10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey (pp. 640-644).
Click to Download this in PDF format
 

Avcı, Ü., Hızlı Sert, G., Sezen, N., Çinici, M. A. ve Tüzün, H. (2010). Üç boyutlu oryantasyon ortamı tasarımında yönerge kullanımı (Use of directions in 3d orientation environments). 10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey (pp. 1709-1712).
Click to Download this in PDF format
 

Atal, D., Özhan, U., Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Tüzün, H.. (2010). Bir web sitesinin kullanılabilirlik çalışması: Hacettepe üniversitesi öğrenci işleri web sitesi örneği (Usabiliy testing of a web site: The case of hacettepe university registrar's web site). 10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey (pp. 229-232).
Click to Download this in PDF format
 
Tüzün, H. ve Özdinç, F. (2010). 3-Boyutlu sanal üniversite oryantasyon ortamının geliştirilmesi (Development of 3D virtual university orientation environment). Akademik Bilişim '10 Bildiriler Kitabı, Muğla (pp. 653-657).
Click to Download this in PDF format
 
Özdinç, F., Kula, A., Kalaycı, E., Bayrak, F. ve Tüzün, H. (2009). 3 Boyutlu kütüphane oryantasyon sisteminin kullanılabilirlik çalışması (3 Dimensional library orientation system's usability study). III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Trabzon (pp. 567-572).
Click to Download this in PDF format
 
Arkün, S., Türksoy, H., Mert, O., Baş, T. ve Tüzün, H. (2009). Bilgi yönetimi için bir elektronik performans destek sistemi geliştirilmesi (Development of an electronic performance support system for knowledge management). 9th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey (pp. 268-274).
Click to Download this in PDF format
 

Avcı, Ü., Sert, G., Özdinç, F. ve Tüzün, H. (2009). Eğitsel bilgisayar oyunlarının bilişim teknolojileri dersindeki kullanım etkileri (The use effects of educational computer games within informatics technologies course). 9th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey (pp. 64-69).
Click to Download this in PDF format
 

Tüzün, H. (2009). Çok-kullanıcılı sanal ortamların oryantasyon amaçlı kullanımı (Utilization of multi-user virtual environments for orientation). Akademik Bilişim '09 Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa (pp. 439-444).
Click to Download this in PDF format
 
Gürsul, F., & Tüzün, H. (2008). Öğretmen adaylarının görme ve işitme engelli bireylere karşı farkındalıklarının problem-tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanılarak arttırılması. Bilişim'08 Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey (pp. 7-10).
Click to Download this in MS Word format
 
Tüzün, H. (2008). Yeni çağın müfredatında oyun alanlarının yeri. Eğitimde Küreselleşme ve Bilişim Teknolojileri I. Uluslararası Konferansı Bildiriler Kitabı, Bakü, Azerbaycan (pp. 66-70).
Click to Download this in PDF format
 

Kuşkaya-Mumcu, F., Haşlaman, T., Yıldız, B., & Tüzün, H. (2008). Etkileşimli sistem tasarımında kullanılabilirlik: Bilgi işlem sorun ve ihtiyaç iletme sistemi örneği (Usability in interactive system design: IT problem and needs submission system case). 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey (pp. 391-395).
Click to Download this in MS Word format
 

Baş, T., & Tüzün, H. (2007). Aday öğretmenlerin alan eğitiminde web günlüklerinin (blog'ların) kullanılması (Using blogs in prospective teachers' field practice). Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı Bildiriler Kitabı, Bakü, Azerbaycan (pp. 34-38).
Click to Download this in PDF format
 
Tüzün, H., Arkun, S., Bayırtepe, E., Kurt, F. ve Yermeydan Uğur, B. (2006). Fonksiyonlar konusunun oyun ortamında öğretilmesi. Matematik Etkinlikleri 2006 - 5. Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (pp. ?-?).
Click to Download this in MS Word format
 
Tuzun, H. (2003). Motivating learners in educational computer games. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 465-475).
Click to Download this in PDF format
 
Yilmaz, O., & Tuzun, H. (2002). Gender differences in middle school students’ attitudes towards the educational uses of the internet and the internet usage. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 500-504).
Click to Download this in PDF format
 
Tuzun, H., & Cakir, H. (2002). A design model for internet-based electronic performance support systems. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 114-120).
Click to Download this in PDF format
 

Cakir, H., Tuzun, H., & Reigeluth, C. M. (2002). An internet-based electronic performance support system for systemic change in K-12 settings. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 121-128).
Click to Download this in PDF format
 

Barab, S. A., Thomas, M. K., Dodge, T., Goodrich, T., Carteaux, B., & Tuzun, H. (2002). Empowerment design work: Building participant structures that transform. Proceedings of the Fifth International Conference of the Learning Sciences. Seattle, Washington October 23-26, 2002, 232-236.
Click to Download this in PDF format
 

Tuzun, H., & Yilmaz, O. (2002). Instructor support in web-based instruction. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2002(1), 1987-1992. Retrieved September 23, 2003, from http://dl.aace.org/10496
Click to Download this in MS Word format
 
Tuzun, H. (2002). Evaluating the effectiveness of online courses. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2002(1), 1985-1986. Retrieved September 23, 2003, from http://dl.aace.org/10495
Click to Download this in MS Word format
 

Tuzun, H., & Yilmaz, O. (2002). Bringing inservice and preservice teachers together in an online learning community. In S. Espinoza (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 2410-2411). Retrieved February 22, 2006, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED472250
Click to Download this in PDF format
 

Yilmaz, O., & Tuzun, H. (2001). Creating an online community by using ICQ activelist. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 455-461). Retrieved February 22, 2006, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED470124
Click to Download this in PDF format
 
Tuzun, H. (2001). Guidelines for converting existing courses into web-based format. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 360-370). Retrieved February 22, 2006, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED470167
Click to Download this in PDF format
 
Yilmaz, O., & Tuzun, H. (2001). Web based instruction: Instructor and student problems. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 462-469). Retrieved February 22, 2006, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED470125
Click to Download this in PDF format
 
Tuzun, H., Graham, C., Sluder, K. J., & Lee, S. (2001). Usability testing of the indiana university education faculty web forms. Annual Proceedings of Selected Research and Development Papers Presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology (pp. 350-359). Retrieved February 22, 2006, from http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED470166
Click to Download this in PDF format
 

to the Top of the page

CONFERENCE PRESENTATIONS
 
Saygıner, Ş., & Tüzün, H. (2017, October). Scratch ile programlama eğitiminin öğrencilerin problem çözme becerisine etkisi. Paper presented at the International Educational Technology Symposium, Sivas, Turkey.
 
Çağlar Özhan, Ş., Uçar, B., Keçel, N., Özbay, Ö., Görhan, M.F., & Tüzün, H. (2017, October). Yüz yüze verilen bir hizmet içi eğitimin uzaktan eğitim formatına dönüştürülmesi: İş sağlığı ve güvenliği örneği. Paper presented at the 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey.
 
Doğan, D., & Tüzün, H. (2017, October). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamların tasarım aracı olarak kullanımı: Opensim örneği. Paper presented at the 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey.
 

Taşkın, B., & Tüzün, H. (2017, October). Sosyo-kültürel özellikler bağlamında eğitim: Diyarbakır/Sur örneği. Paper presented at the 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey.
 

Kaleci, D., Tepe, T., Tüzün, H., Kalkandelen, B., & Naz, Z. (2017, October). Aurasma ile geliştirilmiş bir arttırılmış gerçeklik üniversite tanıtım uygulaması. Paper presented at the 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey.
 
Tanış, H., Akçay, A., Yılmaz, N., Yiğit, M.F., & Tüzün, H. (2017, October). A study on the usability of a mooc's course on coursera through the methods of eye tracking. Paper presented at the 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey.
 
Çınar, M., & Tüzün, H. (2017, May). Eğitimde bilgisayımsal düşünme uygulamalarına ilişkin bir alanyazın incelemesi. Paper presented at the 11th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Malatya.
 
Tepe, T., Özer, F., & Tüzün, H. (2017, May). Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde eğitsel bilgisayar oyunlarından yararlanma: Atlantis remixed örneği. Paper presented at the 11th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Malatya.
 
Saygıner, Ş., & Tüzün, H. (2017, May). Programlama eğitiminde yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri. Paper presented at the 11th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Malatya.
 
Saygıner, Ş., & Tüzün, H. (2017, May). Erken yaşta programlama eğitimi: Yurt dışı ve yurt içi perspektifinden bir bakış. Paper presented at the 11th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Malatya.
 
Tepgeç, M., Yılmaz, N., Ateş, N., Kestel, S., & Tüzün, H. (2017, May). Dijital oyunların matematik öğretiminde kullanımı: Bir betimsel tarama çalışması. Paper presented at the 11th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Malatya.
 
Akıncı, A., & Tüzün, H. (2016, April). Maker hareketi ve yenilikçi eğitim: Bir durum analizi. 3rd International Conference on New Trends in Education, Seferihisar, İzmir.
 
Tanış, H., Demir, Ö., Özgür, A., Temizkan, M., & Tüzün, H. (2016, October). COTS oyunlarının mesleki tutum ve motivasyonu arttırmak amacıyla kullanımı: Railroad Tycoon örneği. Paper presented at the 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ.
 
Ekici, M., Arslan, İ., & Tüzün, H. (2016, June). Eğitim bilişim ağı (EBA) web portalı kullanılabilirliğinin göz izleme yöntemiyle değerlendirilmesi. Paper presented at the IIIrd International Eurasion Educational Research Congress, Muğla, Turkey.
 
Akıncı, A., & Tüzün, H. (2016, May). Programlama eğitiminde robot kullanımının uzamsal yeteneğe etkisi. Paper presented at the 10th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Rize.
 
Akıncı, A., & Tüzün, H. (2016, May). Programlama eğitiminde robot kullanımı hakkındaki öğrenci görüşleri. Paper presented at the 10th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Rize.
 

Doğan, D. & Tüzün, H. (2016, May). Üç boyutlu-çok kullanıcılı sanal ortamlarda kaybolma: Active worlds örneği. Paper presented at the 10th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Rize.
 

Özmen, B., Tepe, T., & Tüzün, H. (2015, June). Yüz yüze verilen bir dersin uzaktan eğitim için tasarım süreci. Paper presented at the IInd International Eurasion Educational Research Congress, Ankara, Turkey.
 
Akıncı, A., & Tüzün, H. (2015, Şubat). Programlama eğitiminde robotların kullanımı: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim 2015 Konferansı'nda sunulan bildiri, Eskişehir, Türkiye.
 
Taşkın, B., Tüzün, H., Coşkun, H.İ., & Arslan, Ö. (2014, May). Merkezi hekim randevu sistemi mobil uygulamasının kullanılabilirlik değerlendirmesi. Paper presented at the 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Sandıklı.
 
Akınci, A., & Tüzün, H. (2013, October). A content analysis: Teaching computer programming using educational robotics. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Anaheim, CA.
 

Akınci, A., & Tüzün, H. (2012, October). Okuryazarlığa yeni bir bakış: Programlama okuryazarlığı. Paper presented at the 6th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep.
 

Telli, E., Alır, A., Şahin, Y., & Tüzün, H. (2012, October). Üç-boyutlu dokunmatik yol bulma amaçlı bir kiosk sisteminin kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesi. Paper presented at the 6th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep.
 
Tuzun, H. & Aydin, C.H. (2011, November). FATIH project in Turkey. Panel session at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Jacksonville, FL.
 
Altan, T., & Tuzun, H. (2011, November). Technology-rich individual learning environments: A science course case. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Jacksonville, FL.
 
Akinci, A., Kurtoglu, M., Pala, F.K., Tuzun, H. (2011, November). Usability testing of the registrar’s office web site of a Turkish university. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Jacksonville, FL.
 
Altan, T., Tüzün, H. (2011, Temmuz). Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamları: Fen ve teknoloji dersi örneği. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan poster, Erzurum.
 
Özdinç, F. & Tuzun, H. (2010, October). Developing and practicing 3d virtual orientation. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Anaheim, CA.
 
Sert, S., & Tuzun, H. (2010, October). The effect of educational computer games on high school students' performance level related to internet knowledge. Roundtable Discussion at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Anaheim, CA.
 
Pala, F.K., Ilgaz, H., Altan, T., Çınar, M., & Tuzun, H. (2010, October). Usability testing of a university library web site. Poster session presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Anaheim, CA.
 
Tüzün, H. (2010, June). Dealing with plagiarism in pre-service teacher education: The case of an introductory programming course. Paper presented at the ICT in the Education of the Balkan Countries Conference, Varna, Bulgaria.
 
Tuzun, H. (2009, October). Effects of game-based learning environments on students' achievement and computer self-efficacy in a computer course. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Louisville, KY.
 
Tüzün, H. (2009, Mayıs). Quest atlantis projesi. 3. Ulusal Böte Öğrenci Kurultayında sunulan bildiri, Eskişehir, Türkiye.
 
Tüzün, H. (2008, Aralık). İnternet oyunları. i-net-tr'08, XIII. Türkiye'de İnternet Konferansı'nda sunulan bildiri, Ankara, Türkiye.
 
Tuzun, H. (2008, November). Using ubiquitous internet technologies in programming education. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Orlando, FL.
 
Tuzun, H., Yilmaz Soylu, M., Karakus, M., Inal, Y., & Kizilkaya, G. (2008, March). The effects of computer games on primary school students' achievement and motivation in geography learning. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York, NY.
Click to view this presentation in PPT format
 
Tüzün, H. (2008, Ocak). Programlama eğitiminde motivasyon. Akademik Bilişim 2008 Konferansı'nda sunulan bildiri, Çanakkale, Türkiye.
 
Tüzün, H., Yıldız, B., Akçapınar, G., Mısırlı, Ö., Ergü, S. ve Haşlaman, T. (2007, Kasım). Nokta, doğru ve düzlem konularının bir bilgisayar oyunu ortamında pekiştirilmesi. 1. Ulusal İlköğretim Kongresinde sunulan bildiri, Ankara, Türkiye.
 
Tuzun, H. (2007, April). Blending video games with learning: Issues and challenges with classroom implementation in the turkish context. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
Click to view this presentation in PPT format
 
Tüzün, H. (2007, Ocak). Programlama 2.0: Programlama eğitiminde yenilikçi internet teknolojilerinin kullanılması. Akademik Bilişim 2007 Konferansı’nda sunulan bildiri, Kütahya, Türkiye.
Click to view this presentation in PPT format
 
Tüzün, H. (2006, Aralık). Bilgisayar oyunlarının yararları ve zararları. i-net-tr'06, XI. Türkiye'de İnternet Konferansı'nda sunulan bildiri, Ankara, Türkiye.
Click to view this presentation in PPT format
 

Tüzün, H. (2006, Eylül). Çok-kullanıcılı sanal ortamlarda bilgisayar oyunları ile
öğrenme.
VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde düzenlenen mini sempozyum, Ankara, Türkiye.
Click to view this presentation in PPT format

Tüzün, H. (2006, Eylül). Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamları Kullanan Eğitsel Bir
Bilgisayar Oyunu örneği: Quest Atlantis projesi. H. Tüzün (Başkan), Çok-kullanıcılı sanal ortamlarda bilgisayar oyunları ile öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde düzenlenen mini sempozyum, Ankara, Türkiye.
Click to view this presentation in PPT format

Kızılkaya, G., Yılmaz Soylu, M. ve Tüzün, H. (2006, Eylül). Eyvah öğrenciler küçüldü: Üniversite öğrencilerinin çok-kullanıcılı sanal bir bilgisayar ortamında bilgisayar okuryazarlığı eğitimi alması. H. Tüzün (Başkan), Çok-kullanıcılı sanal ortamlarda bilgisayar oyunları ile öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde düzenlenen mini sempozyum, Ankara, Türkiye.
Click to view this presentation in PPT format

Baş, T., Dönmez, O., Demiraslan, Y. ve Tüzün, H. (2006, Eylül). 112 Ambulans: Lise öğrencilerinin çok-kullanıcılı bir oyun ortamında ilk yardım konusunu öğrenmesi. H. Tüzün (Başkan), Çok-kullanıcılı sanal ortamlarda bilgisayar oyunları ile öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde düzenlenen mini sempozyum, Ankara, Türkiye.
Click to view this presentation in PPT format

Bayazıt, A., Baş, T. ve Tüzün, H. (2006, Eylül). Erozyonla mücadelede yeni bölgeler: Erozyon konusunun ve önleme yöntemlerinin 3-boyutlu çok- kullanıcılı bir oyun ortamında öğrenilmesi. H. Tüzün (Başkan), Çok-kullanıcılı sanal ortamlarda bilgisayar oyunları ile öğrenme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde düzenlenen mini sempozyum, Ankara, Türkiye.
Click to view this presentation in PPT format
 

Tüzün, H., Yılmaz, M., Karakuş, T., İnal, Y. ve Kızılkaya, G. (2006, Şubat). Bilgisayar oyunlarının öğrencilerin öğrenme ve motivasyonuna olan etkileri. Akademik Bilişim 2006 Konferansı’nda sunulan bildiri, Denizli, Türkiye.
 
Barab, S. A., Arici, A., Jackson, C., & Tuzun, H. (2005, August). Quest Atlantis: Designing a 3-d learning environment at the intersection of learning, playing, and helping. Paper presented at the 11th Biennial Conference of EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction), Nicosia, Cyprus.
 
Tuzun, H., & Yilmaz, O. (2005, April). A comparative analysis of middle school students' internet literacy based on gender. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada.
 
Tuzun, H., & Yilmaz, O. (2005, April). Multiple motivations framework. Roundtable Discussion at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada.
 
Tüzün, H. (2005, Şubat). Dünya üzerine yayılmış çok-kullanıcılı çevrim-içi eğitsel bir bilgisayar oyununun teknik olarak tamamlanması. Akademik Bilişim 2005 Konferansı’nda sunulan bildiri, Gaziantep, Türkiye.
Click to view this presentation in PPT format
 
Dodge, T., Carteaux, R., & Tuzun, H. (2003, April). Quest atlantis: Developing participant structures that transform. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
 
Tuzun, H. (2002, November). 3-Dimensional virtual worlds on the internet. Roundtable Discussion at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Dallas, TX.
Click to view this presentation in PPT format
 
Yilmaz, O., & Tuzun, H. (2002, June). Middle school students' attitudes toward educational uses of the internet in turkey. Poster session presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Denver, CO.
 
Yilmaz, O., & Tuzun, H. (2002, June). Creating online communities on the internet. Poster session presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Denver, CO.
 
Alford, P., Ludwig, B., Tuzun, H., Zapf, J., Nelson, L., Padron, S., & Oncu, S. (2002, March). IST masters @ a distance program course design and development process. Roundtable Demonstration and Discussion at the Annual IST Conference, Bloomington, IN. Retrieved September 23, 2003, from www.indiana.edu/~istb/conferences/2002/IST_Conf_2002_abstracts_1.htm
 
Tuzun, H., Ellis, M. L., & Kim, T. Y. (2000, October). A case study: Factors affecting dropout rates in adult distance education. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Denver, CO.
Click to view this presentation in PPT format
 
Tuzun, H., Fiester, H. R., Peterson, B., & Sheu, F. R. (2000, October). A case study: University peoples' needs for the web. Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Denver, CO.
Click to view this presentation in PPT format
   

to the Top of the page

MAGAZINE ARTICLES
 
Bahar, S. (2015, Mayıs 31). Dijital çağın çocukları sanal ortamda tehdit altında: Tehlikeli oyunlar!. Sabah Pazar, pp. 07-08.
Click to Download this in PDF format
 
Tuzun, H. (2004). Quest atlantis: Gra komputerowa, ktora przekracza ramy komputera (Quest atlantis: A computer game that transcends the computer). E-mentor E-zine, 2004(3), 32-36.

Tuzun, H. (2004). Metodyka ksztalcenia online (Methodology of Online Learning and Teaching). E-mentor E-zine, 2004(2), 9-10.
 
Tuzun, H. (2003). Przeksztalcanie kursów tradycyjnych na format WBI (Guidelines for converting existing courses into web-based format). E-mentor E-zine, 2003(2), 4-12.
 
Misanchuk, M., Pyke, J.G., & Tuzun, H. (1999). Trends and issues in educational media and technology in K-12 public schools in the United States. Instructional Media and the New Technologies of Instruction, 24, 2-5.
 

to the Top of the page

ADVISORIES
 
Saygıner, Ş. (2017). Blok tabanlı görsel ve metin tabanlı programlama öğretimlerinin erişi, mantıksal düşünme ve motivasyona etkileri (Effects of block-based visual and text-based programming instruction on achievement, logical thinking and motivation). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 
Bilgiç Doğan, H.G. (2014). Yükseköğretim kurumlarında web tabanlı uzaktan eğitim programları bileşenleri: Uygulamalar ve sorun alanları (Web-based distance education program components in higher education institutes: Practices and problem areas). Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 
Baş, T. (2013). Eğitsel web ortamlarının değerlendirilmesinde çeşitli kullanılabilirlik yöntemlerinin karşılaştırılması (A comparison of various usability methods for evaluating educational web environments). Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 
Yıldırım, D. (2013). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamların işbirlikli takım çalışmaları için kullanılması (Utilization of three-dimensional multi-user virtual environments for cooperative team works). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 
Doğan, D. (2012). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamlarda harita kullanımının görev tamamlama süresine etkisi (The effect of using maps in three-dimensional multi-user virtual environments on the duration of task completion). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 
Çınar, M. (2012). Web-tabanlı derslere yönelik tasarım sürecinin incelenmesi: Biçimlendirici araştırma örneği (Examination of design process for web-based courses: A formative research). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 
Bakar Çörez, A. (2011). The perceptions and experiences of students and teachers in formal and informal learning settings that uses muves: Quest atlantis case (Çok kullanıcılı sanal ortam kullanan formal ve informal eğitim ortamlarında öğrenci ve öğretmenlerin algıları ve deneyimleri: Quest atlantis durum çalışması). Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 
Altan, T. (2011). Teknoloji-zengin eğitsel bir yenilik olarak quest atlantis'in örgün eğitime entegrasyonu: Fen ve teknoloji dersi örneği (Integration of quest atlantis as a technology-rich educational innovation to formal education: A science course case). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 
Özdinç, F. (2010). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamların oryantasyon amaçlı kullanılması (Utilization of three-dimensional multi-user virtual environments for orientation purposes). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Click to Download this in PDF format
 
Yıldız, B. (2009). Üç-boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme becerilerine etkileri (The effects of using three-dimensional virtual environments and concrete manipulatives on spatial visualisation and mental rotation abilities). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Click to Download this in PDF format
 
Sert, S. (2009). Eğitsel bilgisayar oyunlarının lise öğrencilerinin internete ilişkin bilgi düzeyi performansına etkisi: Quest atlantis örneği (The effect of educational computer games on high school students' performance level related to internet knowledge: The case of quest atlantis). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Click to Download this in PDF format
 
Yağız, E. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri (The effects of game-based learning environments on students’ achievement and self-efficacy in a primary school computer course). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Click to Download this in PDF format
 

to the Top of the page
 

 
You are on Dr. Hakan Tuzun's homepage
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/
This page last updated: April 01, 2020
E-mail & MSN: hakantzn@yahoo.com
Copyright 1998-2009 Disclaimer Privacy Statement